Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Gangster Squad – Lovci mafie - Je rok 1949 a Los Angeles je v rukou Mickeyho Cohena (Sean Penn).

Gangster Squad – Lovci mafie - Je rok 1949 a Los Angeles je v rukou Mickeyho Cohena (Sean Penn).

lovci
lovci

Brooklynský rodák vlád­ne nelí­tost­nou rukou ve měs­tě a řídí vět­ši­nu nele­gál­ních akti­vit, mezi kte­ré pat­ří hlav­ně obchod s dro­ga­mi a zbra­ně­mi, pro­sti­tu­ce a nebo nele­gál­ní sáze­ní. Kolem sebe má ochran­ku ze svých kum­pá­nů, ale na ruku mu jde i pod­pla­ce­ná poli­cie a zko­rum­po­va­ná poli­tic­ká eli­ta. Jeho vlá­dě by ale moh­la udě­lat konec taj­ná jed­not­ka losan­ge­les­ké poli­cie – „Gangster Squad – Lovci mafie“.

Lovce mafie vede ser­žant John O´Mara (Josh Brolin), kte­rý se prá­vě vrá­til z dru­hé svě­to­vé vál­ky, kde bojo­val za nezá­vis­lost, a vra­cí se z ní jako hrdi­na. Po návra­tu do L.A. ale zjis­tí, že Mickey Cohen při­pra­vil měs­to o jeho čest. Proto v oka­mži­ku, kdy ho jeho nad­ří­ze­ný poli­cej­ní náčel­ník Parker (Nick Nolte) požá­dá o pomoc v boji s mafií, nevá­há a pus­tí se do prá­ce. Nejprve se obra­cí na ser­žan­ta Jerryho Wooterse (Ryan Gosling). Ten ale jeho nabíd­ku odmít­ne, pro­to­že netou­ží být hrdi­nou a vlast­ně mu i vyho­vu­je spo­leč­nost, ve kte­ré žije. Žije svou pra­cí, pitím u baru a spo­leč­nos­tí žen. Připojí se až poz­dě­ji po zása­hu mafie, kte­rá mu dá potřeb­ný impuls k boji. Dalším, kdo se při­dá do par­ty, je Coleman Harris (Anthony Mackie). Je to skvě­lý poli­cajt s obrov­skou silou a kázeň­ský­mi pro­hřeš­ky, ale vhod­ný pro boj s mafií. Dalším kole­gou je Conway Keeler (Giovanni Ribisi). Má sice rodi­nu, a prá­vě to mu dává mož­nost účast­nit se boje se zlo­či­nem a pro­mě­nit Los Angeles na měs­to se světlou budouc­nos­tí. Také postar­ší poli­cajt Max Kennard (Robert Patrick) se nadchl pro myš­len­kou boje pro­ti zlo­čin­nos­ti a při­po­jí se k par­tič­ce. Jeho mla­dý hispán­ský kole­ga poli­cajt Navidad Ramirez (Michael Peňa), se násled­ně při­po­jí také.

Jednou ze žen­ských postav je Cohenova milen­ka Grace Faradayová (Emma Stone), kte­rá je typic­kou fem­me fata­le. Grace je ve fil­mu důle­ži­tá, ale tato posta­va je v pod­sta­tě „nemast­ná, nesla­ná“. A tak je to tro­chu i s celým fil­mem. Střídají se klid­něj­ší scé­ny s akč­ní­mi, ale divá­ko­vi je již od počát­ku jas­né, že dob­ro zví­tě­zí nad zlem a bude spra­ved­li­vě potres­tá­no. Ve fil­mu se mi líbi­la pro­stře­dí, kde se jed­not­li­vé scé­ny ode­hrá­va­ly, hud­ba, kte­rá souzně­la s dějem a vel­mi pěk­ně byl film nasní­mán kame­rou. Film je dlou­hý dvě hodi­ny a za tu dobu si člo­věk uži­je od kaž­dé­ho tro­chu – napě­tí, neřes­ti, citů, stří­le­ček, aj. Je tedy vhod­nou nápl­ní času pro ty, kdo mají rádi jed­no­du­ché a pří­mo­ča­ré fil­my, s tro­chou retra a milov­ní­ků kla­sic­ké gan­gs­ter­ky s tro­chou „drs­né­ho“ vti­pu.

Za kame­rou fil­mu sto­jí Dion Beebe („Collateral“, „Chicago“), díky němuž je film skvě­le nasní­mán a dob­ře vychá­ze­jí scé­ny. Hudbu vytvo­řil Steve Jablonsky („Transformers“), jehož hudeb­ní tem­po skvě­le dopl­ňu­je děj a člo­věk se při fil­mu nenu­dí. Film reží­ro­val začí­na­jí­cí reži­sér Ruben Fleischer, ale to není nijak na ško­du. Ve fil­mu kom­bi­nu­je moti­vy z fil­mů „Sedm sta­teč­ných“, „Hanební par­chan­ti“, Cotton Club“ či „Nelístnostný sou­boj“.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,61977 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55667 KB. | 17.05.2022 - 15:56:14