Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Gangster Squad - Lovci mafie (2012) - 60 %

Gangster Squad - Lovci mafie (2012) - 60 %

GQ
GQ
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V kine­ma­to­gra­fii rapid­ně ubý­vá témat. Proto si bude tře­ba zvyk­nout, že uvi­dí­me již vidě­né, pří­pad­ně pře­ta­ve­né do nové­ho hávu. Film „Gangster Squad“ je přes­ně ten pří­pad. Přesto je zají­ma­vý a máte-li rádi gan­gs­ter­ky, neměl by ujít vaší pozor­nos­ti.

Scénář Willa Bealla, na zákla­dě kni­hy Paula Liebermana nás zavá­dí do pová­leč­né­ho Los Angeles, ve kte­rém se, zatím­co vojá­ci bojo­va­li na svě­to­vých bojiš­tích, opět roz­je­ly nele­gál­ní her­ny, bor­de­ly, sáze­ní a legál­ní pod­ni­ky, slou­ží­cí k zába­vě poli­caj­tů, soud­ců, zlo­čin­ců a pra­ní špi­na­vých peněz. Hlavou zlo­či­nu je obá­va­ný Mickey Cohen (Sean Penn), boxer, kte­rý nedo­sta­tek inte­li­gen­ce a fakt, že mu ubý­va­jí síly, dohá­ní nevy­bí­ra­vým a bru­tál­ním vyři­zo­vá­ním účtů se svý­mi mafi­án­ský­mi kon­ku­ren­ty.

Gangster1
Photo © Warner Bros. Pictures

Když se mu roz­hod­ne jít po krku šes­ti­ce udat­ných, neú­plat­ných poli­caj­tů, vede­ných ser­žan­tem Johnem O’Marou (Josh Brolin), jemuž v krvi kolu­je irská krev a začí­ná mu chy­bět váleč­né běs­ně­ní, je zadě­lá­no na klišé, kte­ré z fil­mu voní na sto honů a ubí­rá mu na hod­no­ce­ní dob­rých dva­cet pro­cent. Příčinou je před­ví­da­tel­ný scé­nář, kte­rý je napsán přes­ně pod­le šab­lo­ny kla­sic­kých ame­ric­kých wes­ter­nů a fakt, že spo­leč­ný počin hlav­ních hrdi­nů, je mož­né hod­no­tit v oble­že­ní ostat­ních, zko­rum­po­va­ných poli­caj­tů, jako čis­to­krev­nou sebe­vraž­du.

Gangster2
Photo © Warner Bros. Pictures

Udatnost a neú­plat­nost mužů na stra­ně záko­na, je až směš­ná. Všichni chtě­jí „světlou“ budouc­nost pro dal­ší gene­ra­ce a „čis­tou“ Ameriku. Zlo Mickeyho Cohena je tem­né, jako neo­svět­le­né noč­ní uli­ce a jedi­né, co občas roz­če­ří sto­ja­té vody pří­bě­hu, je způ­sob, jakým si vyři­zu­je účty se svý­mi kon­ku­ren­ty. Scény bitek, šar­vá­tek i likvi­da­ce nepřá­tel jsou maxi­mál­ně natu­ra­lis­tic­ké.

Gangster3
Photo © Warner Bros. Pictures

Byla by to cel­kem nuda, pro­to­že ani režie začí­na­jí­cí­ho Rubena Fleischera není nikterak invenč­ní a film v pod­sta­tě kom­bi­nu­je moti­vy „Sedmi sta­teč­ných“, pří­pad­ně „Neúplatných“, dopl­ně­ný o zbě­si­lost a pohnut­ky „Hanebných pan­char­tů“, až po atmo­sfé­ru „Cotton Clubu“ a závěr jako z „Nelítostného sou­bo­je“. Tím ovšem výčet nega­tiv kon­čí a dosta­vu­jí se i vel­mi pod­stat­ná pozi­ti­va.

Gangster4
Photo © Warner Bros. Pictures

Za kame­ru se posta­vil zku­še­ný a Oscarem ověn­če­ný Dion Beebe („Collateral“, „Miami Vice“, „Chicago“), díky němuž je film skvě­le nasní­mán, s vel­ký­mi detai­ly sou­bo­jů a dia­lo­gů, až po pří­jem­ně neo­ká­za­lé zábě­ry akcí. Steve Jablonsky, pode­psa­ný pod tri­lo­gií „Transformers“, dik­tu­je fil­mu svou hud­bou zbě­si­lé tem­po, tak­že dvě hodin­ky ute­čou, jak voda. Hlavním pro­ta­go­nis­tům zdat­ně sekun­du­je pře­de­vším Ryan Gosling v roli ser­žan­ta Jerryho Wooterse, kte­rý zdat­ně zvlá­dá pohyb na obou stra­nách záko­na, včet­ně vzta­hu s Cohenovou milen­kou Grace Faradayovou (Emma Stone). Ani u men­ších rolí nene­chal Fleischer nic náho­dě a tak se ve fil­mu zaskví Giovanni Ribisi v roli nada­né­ho tech­ni­ka Conwaye Keelera, Michael Peňa jako důstoj­ník Navidad Ramirez stej­ně jako stár­nou­cí, ale stá­le cha­risma­tic­ký Nick Nolte v roli poli­cej­ní­ho bos­se Parkera.

Gangster5
Photo © Warner Bros. Pictures

V pře­do­s­ca­ro­vé atmo­sfé­ře plné vel­ko­le­pých nebo inte­lek­tu­ál­ně ladě­ných fil­mů, je „Gangster Squad“ skvě­lou odde­chov­kou. Přestože je plný klišé a pod rouš­kou „sku­teč­né­ho pří­bě­hu“ si na noir gan­gs­ter­ku víc hra­je, než jí ve sku­teč­nos­ti je, na tako­vé fil­my se zkrát­ka vždy dob­ře dívá. Konec fil­mu pohla­dí po duši a jeho prů­běh, díky herec­ké­mu umě­ní všech pro­ta­go­nis­tů a pře­de­vším démo­nic­ké­ho Seana Penna, kte­rý hra­je mafi­án­ské­ho bos­se, jako by se jím naro­dil, roz­hod­ně neu­ra­zí.


Photo © Warner Bros. Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Gangster Squad – Lovci mafie - Je rok 1949 a Los Angeles je v rukou Mickeyho Cohena (Sean Penn).7. října 2019 Gangster Squad – Lovci mafie - Je rok 1949 a Los Angeles je v rukou Mickeyho Cohena (Sean Penn). Brooklynský rodák vládne nelítostnou rukou ve městě a řídí většinu nelegálních aktivit, mezi které patří hlavně obchod s drogami a zbraněmi, prostituce a nebo nelegální sázení. Kolem sebe […] Posted in Retro filmové recenze
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord?16. června 2022 Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord? Co kdyby se T´Challa (mluví Chadwick Boseman) stal Star-Lordem místo Petera Quilla? První epizoda What If...? se tak trochu držela při zemi, druhá epizoda ovšem přichází s várkou […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,89241 s | počet dotazů: 248 | paměť: 58685 KB. | 05.02.2023 - 09:16:44