Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Gangs of New York

Gangs of New York

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nemilosrdný New York deva­te­nác­té­ho sto­le­tí ote­ví­rá své brá­ny a vpouš­tí nás do svých smr­du­tých ulic plných nási­lí, pro­sti­tu­ce, zlo­dě­ji­ny, při­stě­ho­val­ců, gan­gů a odpad­ků. Ano, prá­vě tady se ode­hrá­vá pří­běh, v němž nechy­bí nic a je v něm ješ­tě něco navíc.

Každý nový film Martina Scorseseho je dych­ti­vě oče­ká­va­ná udá­lost. Tenhle postar­ší bod­rý chla­pík totiž umí točit thrille­ry, kome­die i doku­men­ty a hlav­ně, umí dělat fil­my na kte­ré hned tak neza­po­me­ne­te. Scorsese pat­ří dlou­há léta mezi abso­lut­ní reži­sér­skou špič­ku a je logic­ky zvyk­lý pra­co­vat s těmi nej­lep­ší­mi z Hollywoodu. Tentokrát se roz­ho­dl pro vel­mi zvlášt­ní kom­bi­na­ci her­ců. No, posuď­te sami. Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz, Liam Neeson a do toho ješ­tě smě­si­ce ang­lic­kých her­ců, kte­ré si bude­te pama­to­vat z fil­mů Guye Ritchieho.

„Pět bodů, pět ulic, kte­ré jsou jako prs­ty a když budu chtít, sevřu je v pěst a tou pěs­tí půjdu pro­ti vám.“ Tohle říká „Bill The Butcher“ (Day-Lewis), neo­me­ze­ný vlád­ce nad jed­ním ze špi­na­vých kous­ků New Yorku, jed­no­mu z nej­dů­le­ži­těj­ších lidí na rad­ni­ci, Williamu Tweedovi. Před šest­nác­ti lety Řezník Bill ve vál­ce gan­gů zabil Kněze Vallona (Liam Neeson), muže, kte­rý vedl sku­pi­nu irských při­stě­ho­val­ců, kte­ří si říka­li „Mrtví krá­lí­ci“ a chtěl pro své ovečky(nebo krá­lí­ky?) vybu­do­vat důstoj­né pod­mín­ky k živo­tu v nové vlas­ti. V krva­vé řeži však padl rukou Řezníka a jeho malý syn se tak dostal do ústa­vu pro nápra­vu, s pří­znač­ným názvem Pekelná Brána. Nyní se však mla­dý Amsterdam Vallon (DiCaprio) vra­cí do Pěti bodů, aby pomstil smrt své­ho otce a vyrov­nal tak rodin­ný účet s Williamem Řezníkem Cuttingem, vlád­cem toho­to kout­ku New Yorku. Je to ale oprav­du správ­ná věc? Zaslouží si Cutting smrt? Dokáže ho mla­dý Vallon zabít? A jak do toho vše­ho zasáh­ne prá­vě pro­bí­ha­jí­cí vál­ka Severu pro­ti Jihu? Na odpo­vě­di si musí­te počkat až do květ­na, kdy má tenhle skvě­lý sní­mek dora­zit do našich kin.

Tenhle rok by se dal bez nad­sáz­ky ozna­čit rokem návra­tu Leonarda DiCapria. Možná, že prá­vě krou­tí­te hla­vou a říká­te, že vlast­ně se nemá odkud vra­cet. Já si ale mys­lím, že se vrá­til herec Leonardo DiCaprio, ten výji­meč­ně nada­ný mla­dík, kte­ré­ho zná­me z fil­mů „Co žere Gilberta Grapea“ a „Rychlejší než smrt“. Ukazuje, že neza­po­mněl hrát a po roz­pliz­lých rolích v Titaniku, Celebritách i Pláži, se vra­cí ve výbor­né for­mě, kte­rou si může­te ově­řit v prá­vě uvá­dě­ném fil­mu Chyť mě když to doká­žeš. Další vel­ký come­back pro­ží­vá Daniel Day-Lewis, kte­rý je tuzem­ské­mu pub­li­ku znám hlav­ně coby Nathaniel z fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní dob­ro­druž­né­ho romá­nu Poslední Mohykán. Je to ško­da, pro­to­že nato­čil ješ­tě mini­mál­ně jeden sní­mek, kte­rý sto­jí za zmín­ku, tím je Ve jmé­nu otce, ale tenhle film viděl v naší repub­li­ce asi málo­kdo. Pak se stří­br­né­mu plát­nu del­ší dobu bohu­žel vyhý­bal a jeho dal­ší fil­my pro­běh­ly v cel­ku bez povšim­nu­tí, až teď si to vyna­hra­dil. Ono také odříct nabí­ze­nou dru­hou hlav­ní roli ve fil­mu Martina Scorseseho, to se nedě­lá. A Scorsese ví moc dob­ře co dělá. Day-Lewis tu odvá­dí život­ní roli v život­ní for­mě. Jeho Bill Butcher je vel­mi mno­ho­vrs­tev­na­tá posta­va, nejde ho kate­go­ric­ky nená­vi­dět, ale ani mít rád. Jednoduše skvě­le zahrál svou roli a dal jí až pře­kva­pu­jí­cí hloub­ku. Stejně tak Leonardo DiCaprio chy­til nabí­ze­nou pří­le­ži­tost za pače­sy a pod vede­ním ostří­le­né­ho reži­sé­ra vytvo­řil pozo­ru­hod­nou posta­vu, kte­rá je tím nej­lep­ším z jeho umě­lec­kých poči­nů. Dokáže být až pře­kva­pi­vý tvr­ďas a uka­zu­je, že se s ním může počí­tat i do váž­ných rolí napros­to suve­rén­ně. Cameron Diaz se poku­si­la vyma­nit z kolo­to­če romanticko-komediálních rolí a i jí se to cel­kem poved­lo, ačko­liv je z hlav­ní tro­ji­ce postav fil­mu nej­slab­ší. Liam Neeson se sice obje­ví jen na počá­teč­ních deset minut sním­ku, ale i to sta­čí k tomu, aby uká­zal něco ze své­ho herec­ké­ho umu a že je co uka­zo­vat v jeho pří­pa­dě.

Celý pří­běh se ode­hrá­vá na poza­dí bubla­jí­cí­ho kot­le, kte­rým New York deva­te­nác­té­ho sto­le­tí beze­spo­ru byl. Tisíce při­stě­ho­val­ců při­plou­va­ly do jeho špi­na­vých pří­sta­vů, aby sotva vstou­pí na půdu vytou­že­né země popadly do rukou zbraň a šly bojo­vat do vál­ky Severu pro­ti Jihu. „Tři kous­ky masa den­ně a k tomu sluš­ný plat“ nesou se nad pří­sta­viš­těm hla­sy ver­bí­řů a zatím­co se z lodí jed­nou stra­nou vyklá­da­jí rakve s mrt­vý­mi, nastu­pu­jí do nich dru­hou dal­ší poten­ci­ál­ní výpl­ně do dře­vě­ných beden. Scorsese tak bez skru­pu­lí uka­zu­je jak se poklá­da­ly zákla­dy ame­ric­ké demo­kra­cie a pro­spe­ri­ty, neskrý­vá jedi­ný nešvar, je tu všech­no pěk­ně ved­le sebe, včet­ně pro­blé­mu z nej­pal­či­věj­ších, rasis­mu. Scénář není neprů­střel­ný, ale slab­ší mís­ta (kte­rých moc není) reži­sér zku­še­ně retu­šu­je a zahla­zu­je sto­py vizu­ál­ní podí­va­nou. Celý film se ode­hrá­vá v oprav­du výji­meč­ně zda­ři­lých kuli­sách. To se týká jak exte­ri­é­rů, tak inte­ri­é­rů. Chvílemi jsem si mys­lel, ze tam snad ten­krát Scorsese oprav­du musel být. Kamera je přes­ně tako­vá, jaká má ve fil­mu tako­vé kva­li­ty být, jem­ně dokres­lu­je a umoc­ňu­je, pros­tě je per­fekt­ně zvlád­nu­tá. Stejně tak stři­hy, kte­ré nejsou nijak kře­čo­vi­té i ve vypja­tých scé­nách. Hudba Howarda Shora je dosta­teč­ně půso­bi­vá, pro­vo­ku­jí­cí i uklid­ňu­jí­cí, pros­tě tako­vá, jaká je potře­ba, není divu. Shore není žád­ný nová­ček. Ve fil­mu také může­te usly­šet nový song U2 a Petera Gabriela.

Gangy New Yorku jsou vyni­ka­jí­cím fil­mem vyni­ka­jí­cí­ho reži­sé­ra, plným pozo­ru­hod­ných herec­kých výko­nů. Je to zase něco úpl­ně jiné­ho, než nabí­zí sou­čas­ná fil­mo­vá pro­duk­ce. Jednoznačně ho dopo­ru­ču­ji, nenech­te si ho ujít.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,76339 s | počet dotazů: 255 | paměť: 61670 KB. | 08.12.2022 - 11:28:39