Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Gandhi

Gandhi

114

„Když je mi nej­hůř, vzpo­me­nu si, že v celé his­to­rii ces­ta prav­dy a lás­ky vždy zví­tě­zi­la. Vždy tu byli tyra­ni a vra­ho­vé a někdy se zdá­li být nepře­mo­ži­tel­ní, ale nako­nec musí vždy pad­nout. Pamatuj na to. Vždy.“Každý už urči­tě někdy sly­šel tohle jmé­no. Patřilo člo­vě­ku, kte­rý pomo­cí nená­si­lí bojo­val za svo­bo­du ostat­ních lidí a celé své země. Ne vždy byl pocho­pen a také se ten­to boj nemohl obe­jít bez vel­kých obě­tí, jako žád­ný jiný boj nemů­že. Ale věřil, že když se člo­věk jed­na­jí­cí v prav­dě a lás­ce nevzdá, nako­nec nemů­že nikdy pro­hrát.

Hlavní roli geni­ál­ně ztvár­nil Ben Kingsley. Člověku až vyrá­ží dech svý­mi kre­a­ce­mi podi­vu­hod­né­ho člo­víč­ka v beder­ní pokrýv­ce. Sice jsem nikdy nevi­děl Gandhiho ve sku­teč­nos­ti, ale při tomhle výko­nu neby­lo těž­ké uvě­řit, že se dívá­te na sku­teč­né­ho člo­vě­ka. Není samo­zřej­mě mož­né v jed­nom (ani mno­ha) fil­mu popsat doko­na­le něja­ké­ho člo­vě­ka, o to víc to je obtíž­né pro­vést s člo­vě­kem vnitř­ně tak boha­tým a zven­ku tak zají­ma­vým. Co však bylo úspěš­ně vykres­le­no jsou důle­ži­té eta­py Gandhiho živo­ta. Od zrov­no­práv­ně­ní čer­ných lidí v Jihovýchodní Africe přes návrat do své Indie a celo­ži­vot­ní taže­ní za její svo­bo­du a nezá­vis­lost na Britském Království.

Poctivě a věro­hod­ně byly vyzdvi­že­ny prin­ci­py, pro kte­ré Gandhi celý život žil a za kte­ré vždy bojo­val. Cestou nená­si­lí se nedo­dr­žo­vá­ním nelid­ských záko­nů sna­žil pro­bu­dit ve svých nepřá­te­lích pocho­pe­ní a lás­ku k ostat­ním. Každý ví, jak obtíž­né je pro­bu­dit lás­ku a pocho­pe­ní u svých přá­tel. Takže nevá­hej­te a podí­vej­te se, exis­tu­je i jiný způ­sob jak něko­ho něco nau­čit…

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,37922 s | počet dotazů: 214 | paměť: 52888 KB. | 18.05.2021 - 22:41:31
X