Kritiky.cz > TV Recenze > Game of Thrones (Hra o trůny) 2011

Game of Thrones (Hra o trůny) 2011

Současné tele­viz­ní sta­ni­ce jsou plné seri­á­lů, jejichž náplň je růz­no­ro­dá. Zahrnuje situ­ač­ní kome­die, sci-fi pří­běhy, kri­mi, či soap ope­ry. Fantasy seri­á­lů je však jako šafrá­nu a pokud už se něja­ký uro­dí, vět­ši­nou je jeho kva­li­ta poně­kud roz­po­ru­pl­ná.
Vyplnil Game of Thrones (dále jen GoT) tuto meze­ru?
Troufám si říci, že ano.
Fatnasy obec­ně není jeden, uni­form­ní, žánr. Navzdory kri­ti­ce někte­rých lidí, kte­ří tvr­dí, že dějo­vě chud­ší je snad jen por­no (mimo­cho­dem, tako­vý rema­ke Tenkrát na zápa­dě v por­no ver­zi je prý veli­ce este­tic­ký záži­tek) exis­tu­je něko­lik sub žánrů fan­ta­sy. Jedná se např. o hero­ic fan­ta­sy (Conan), pohád­ko­věj­ší fan­ta­sy s důra­zem na magic­ké bytos­ti, či tzv. hard fan­ta­sy. GoT se jako kla­sic­ká fan­ta­sy ani moc zpr­vu netvá­ří. Stěžejní tu není magie, skře­ti, apod., ale cha­rak­te­ry postav a zná­zor­ně­ní mocen­ské­ho boje. Pokud jste vidě­li seri­ál (rov­něž od HBO) Řím, tak jste jis­tě „doma“. Ano, fan­ta­sy rekvi­zi­ty tu jsou pocho­pi­tel­ně pří­tom­né, ale nejsou stě­žej­ní. Seriál je adap­ta­cí úspěš­ných knih od spi­so­va­te­le Martina, kte­ré jsem bohu­žel neče­tl, nicmé­ně z reak­cí těch věci zna­lej­ší je mi jas­né, že jejich obrov­ské kom­plex­nos­ti snad ani ve fil­mu nelze dosáh­nout, přes­to však je prý tato adap­ta­ce vel­mi zda­ři­lá a co se týče zahrá­ní a napsá­ní postav i vel­mi věr­ná své před­lo­ze.
Děj divá­ka při­vá­dí do země Západozemí, kde exis­tu­je něko­lik (tuším 7) krá­lov­ství. Ty jsou poměr­ně růz­no­ro­dé, což je jeden z nej­vět­ších kla­dů seri­á­lu. Prostředí se čas­to mění, tak­že divák má mož­nost vidět de fac­to všech­ny, porov­ná­vat růz­né kul­tu­ry, způ­so­by cho­vá­ní u dvo­ru, apod. Právě na výraz­ném pro­ti­kla­du kul­tur je zalo­žen pod­stat­ný „náboj“ seri­á­lu, kte­rý divá­ka beze­spo­ru vtáh­ne do děje. Moji oblí­be­nou čás­tí seri­á­lu se sta­la The Wall (ne, není tam Roger Watters), což je - pře­kva­pi­vě - obrov­ská zeď, kte­rá oddě­lu­je Západozemí od sever­ních oblas­tí, kde údaj­ně žijí vše­li­ja­ké pra­po­div­né a nebez­peč­né bytos­ti. Tuto zeď strá­ží vojá­ci v čer­ném, kte­ří si však tam­ní „prá­ci“ zvo­lí nado­ži­vo­tí, s pří­dav­kem celi­bá­tu. Jen to zaru­čí, že budou loa­jál­ně strá­žit tuto hra­ni­ci pro­ti vše­mu, co by se snad pokou­še­lo dostat do vni­t­ro­ze­mí.
Jak už jsem napsal dří­ve, tak těžiš­tě seri­á­lu je v mocen­ských bojích zejmé­na mezi rody Starků a Lannisterů. Nepředstavujte si je ale jako nud­nou kon­ver­za­ci, všech­ny intri­ky jsou dob­ře zre­ží­ro­vá­ní a i na ty sou­bo­je (kte­rých je tam pod­le míně­ní někte­rých divá­ků prý vel­mi málo) občas dojde. Souboje jsou krva­vé, nebý­vá neob­vyk­lé, že vzdu­chem léta­jí hla­vy, krev prýští z ran,... Rozhodně se nejed­ná o fan­ta­sy pro děti, což ješ­tě umoc­ňu­je ote­vře­ný postoj k sexu a drs­ná mlu­va. Co však také čekat od drs­ných lidí z drs­né doby, že? Zajímavé je i herec­ké obsa­ze­ní. Po boku hvězd typu Seana Beana, Leny Headey, či Charlese Dancea si tu zahrá­la men­ší roli i Sibel Kekilli (např. Gegen Die Wand).
Pro mě osob­ně je GoT vel­mi pří­jem­ným seri­á­lem a už se nemo­hu dočkat dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní, kte­rá tu však bude až někdy příští rok. Uvidíme, zda dojde na zfil­mo­vá­ní všech 5 Martinových knih.
P. S. A za zmín­ku sto­jí i skvě­lý hudeb­ní dopro­vod od Ramina Djawadiho.

  • Da Vinciho Démoni aneb Freska odvahy, umu a inovace vzdor době6. května 2017 Da Vinciho Démoni aneb Freska odvahy, umu a inovace vzdor době „Nejvznešenější rozkoší je radost z porozumění.“ Leonardo da Vinci Recenze seriálu je vlastně jeden velký paradox. Pokud chcete napsat něco co nejrychleji, spokojíte se s pilotem a […]
  • Svět tajemných sil Arthura C. Clarka aneb Mistr provádějící záhadami8. ledna 2017 Svět tajemných sil Arthura C. Clarka aneb Mistr provádějící záhadami „Je zcela mimo mísu nazývat tuto planetu Zemí, když je to zjevně mnohem více Oceán.“ Arthur C. Clarke Mnozí z nás si pamatují tu naprosto magickou a zároveň nervy drásající znělku. […]
  • Flash14. května 2015 Flash „Jmenuju se Barry Allen a jsem nejrychlejší žijící člověk….v dětství jsem viděl, jak mou matku zabilo něco nemožného a za její smrt zavřeli mého otce...pak ze mě nehoda udělala něco […]
  • RECENZE: První řada American Gods26. července 2017 RECENZE: První řada American Gods    Po osmi dílech skončila první z třech plánovaných řad Amerických bohů. Adaptace knihy autora fantasy Neila Gaimana, která se těší nemalé oblibě a seriál byl ve fanouškovských kruzích […]
  • Roswell na TV Nova30. července 2003 Roswell na TV Nova Sci-fi seriálů existuje nepřeberné množství a jen malé procento z nich stojí za pozornost a právě do této skupiny patří seriál Roswell a musím říct, že jde o snad nejlepší sci-fi sérii, […]
  • Horná Dolná12. března 2017 Horná Dolná Původní televizní tvorba patří mezi velké zbraně všech televizí. Některé se tomu sice cíleně vyhýbají, to však není případ Markízy na Slovensku. Tam trhá rekordy ve sledovanosti seriál […]

Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Hra o Trůny


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com