Vraždy v kruhu (TV seriál)

PC094876

Vraždy v kru­hu se chtě­jí při­řa­dit k detek­tiv­kám kla­sic­ké­ho společensko-psychologického cha­rak­te­ru. Nepřinesou divo­ké stří­leč­ky ani chlad­nou ana­ly­tic­kou prá­ci labo­ra­to­ří, sou­hru širo­ké­ho týmu neo­sob­ních kri­mi­na­lis­tů, ale pře­de­vším sil­nou osob­nost hlav­ní posta­vy – majo­ra Holiny (Ivan Trojan). „Holina není drs­ňák, ale řídí se svou intu­i­cí. Během své prá­ce pocho­pil, že zlo­čin vyrůs­tá stá­le ze stej­né­ho pod­hou­bí, že je ve své roz­ma­ni­tos­ti pros­tý,“ popi­su­je své­ho hrdi­nu spi­so­va­tel­ka a sce­nárist­ka Iva Procházková a dodá­vá: „Úvahy o pohnut­kách vra­ha ho v prů­bě­hu jeho pro­fes­ní kari­é­ry při­ved­ly i k ast­ro­lo­gii. Chápe ji jako psy­cho­lo­gic­ký roz­bor osob­nos­ti a to mu pomá­há úspěš­ně sle­do­vat sto­py zlo­či­nu.“ Diváci spo­lu s vyšet­řo­va­te­li zabrou­sí do všech mož­ných zákou­tí spo­le­čen­ské­ho i poli­tic­ké­ho živo­ta.
Hlavními posta­va­mi jsou kro­mě majo­ra Mariána Holiny také jeho nej­bliž­ší spo­lu­pra­cov­ní­ci – poru­čík Diviš Mrštík (Marek Němec) a kapi­tán Rosťa Bor (Richard Krajčo). Společně v kaž­dém z dílů řeší jeden pří­pad násil­né smr­ti. Záhadné vraž­dy jsou navíc vol­ně pro­po­je­ny se zna­me­ní­mi zvě­ro­kru­hu, jejichž pod­sta­tu pomá­há objas­ňo­vat Rosťova man­žel­ka Sábina (Hana Vagnerová). „Na posta­vě Sábiny mě nej­víc bavi­la ta osob­ní rovi­na,“ říká její před­sta­vi­tel­ka Hana Vagnerová a dodá­vá: „Stála před slo­ži­tým roz­hod­nu­tím ve vzta­hu s Rosťou, kte­rý nefun­go­val. On se však zra­nil nato­lik, že nebyl scho­pen nor­mál­ní­ho živo­ta. A to dile­ma, jest­li má člo­věk být sobec­ký, nebo tam má být pro toho dru­hé­ho a vykaš­lat se na to, co by sám chtěl, to se mi moc líbi­lo.“
Ivan Trojan o své posta­vě říká: „Holina je inte­li­gent­ní chla­pík, kte­rý si umí dávat věci do sou­vis­los­tí a oplý­vá vel­kým talen­tem pro poli­cej­ní pro­fe­si. Důležité pro něj je, že nerad pro­hrá­vá a má vůli věci dota­ho­vat do kon­ce. Zároveň je v něm ale urči­tá svo­bo­do­my­sl­nost a nad­hled.“ A k samot­né ast­ro­lo­gii, jež se celým seri­á­lem táh­ne jako ústřed­ní motiv, říká: „Já jsem k těm­to věcem doce­la zdr­žen­li­vý, ale to ne pro­to, že by mě neza­jí­ma­ly, ale pro­to, že bych tomu mohl tře­ba i uvě­řit a dozvě­dět se něco, co by mi neby­lo úpl­ně milé. Jinak si ale mys­lím, že jsem coby Rak doce­la typic­kým zástup­cem toho­to zna­me­ní. Jsou to obvykle cit­li­ví, rodin­ně zalo­že­ní a věr­ní lidé.“

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Představuje se nový detektivní seriál Vraždy v kruhu10. prosince 2014 Představuje se nový detektivní seriál Vraždy v kruhu V úterý 9.prosince 2014  představili tvůrci dvanáctidílný seriál, jehož první díl uvede televize ČT 1  v pondělí 5.ledna 2015 od 20:00 hodin. Scénáristka Iva Procházková při své tvorbě […]
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […]
  • Bába z ledu11. září 2018 Bába z ledu Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, […]
  • Případy 1. oddělení (TV seriál)17. srpna 2018 Případy 1. oddělení (TV seriál) Případy 1. oddělení je kriminální seriál inspirovaný 14 skutečnými případy, které řešili po roce 1989 policisté oddělení vražd na území Prahy. 1. oddělení je elitní útvar, který v […]
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […]
  • Fotograf10. prosince 2018 Fotograf V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny […]
  • Mazalové (TV seriál)7. listopadu 2018 Mazalové (TV seriál) Komediální seriál o nelehkém soužití hradních strašidel s příšernou rodinou Mazalů. Mazalové jsou rodinný komediální seriál, který nás zavede na starobylý hrad Oreb, kde si spokojeně žije […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Husiti15. srpna 2018 Husiti Co když se klíčová pasáž našich dějin odehrála úplně jinak, než se nám snaží namluvit učebnice dějepisu? Co když se Mistr Jan Hus v Kostnici ani neohřál, natož aby shořel? Co když měl Jan […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *