Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Galaxy Quest

Galaxy Quest

Jedinečná paro­die na seri­á­ly a fil­my typu Star Trek. Galaxy Quest je sku­teč­nou bom­bou, kte­rá si umí ze zmí­ně­ných seri­á­lů uta­ho­vat, ale záro­veň k nim udr­žo­vat jis­tou míru úcty. V kom­bi­na­ci se skvě­lým humo­rem se bude líbit jak pří­z­niv­cům, tak odpůr­cům tele­viz­ních sci-fi seri­á­lů.

Galaxy Quest je film o stej­no­jme­ném prů­měr­ném tele­viz­ním seri­á­lu s tisí­ci nad­še­ných fanouš­ků, kte­ří se po vzo­ru svých hrdi­nů oblé­ka­jí a jed­na­jí a zřej­mě si i sta­ví „jako­by“ kos­mic­ké lodě, do kte­rých pak her­ce Galaxy Questu zvou, aby jim uká­za­li, jak moc je mají rádi. Většina her­ců seri­á­lu by však mno­hem rad­ši hrá­la něco doce­la jiné­ho, a tak nad­še­ní fanouš­ků nesdí­lí. Až na jed­no­ho - com­man­der Taggart (Tim Allen), nej­ob­lí­be­něj­ší hrdi­na seri­á­lu si nao­pak nad­še­ní fanouš­ků vychut­ná­vá.

Pak se ale sta­lo něco, „co prs­ten neza­mýš­lel“. Televizní vysí­lá­ní zachy­ti­li mimo­zemš­ťa­né, kte­ří ho pova­žo­va­li za his­to­ric­ké doku­men­ty. Jak geni­ál­ní a pros­tý nápad pro paro­dii :-). Nadšeni odva­hou a činy posád­ky Galaxy Questu pak, stej­ně jako pozemští fan­do­vé seri­á­lu, děla­li vše pod­le svých vzo­rů. Jenže ten­to­krát to neby­la hra. A pro­to­že se díky tomu dosta­li do cel­kem sluš­ných pro­blé­mů, zaví­ta­li na Zemi, aby posád­ku Galaxy Questu požá­da­li o pomoc. A tím to všech­no tepr­ve zača­lo.

Film by se dal roz­dě­lit zhru­ba na tři čás­ti. V prv­ní čás­ti, kte­rou jsem výše nastí­nil, jste plni oče­ká­vá­ní, co z toho vyle­ze. Druhá část, kdy jsou her­ci seri­á­lu pře­ve­ze­ni na vesmír­nou loď hloupouč­kých a naiv­ních „Termiťanů“, je ta hlav­ní, kte­rá TV sci-fi seri­á­ly paro­du­je a při kte­ré vám celou dobu tečou slzy smí­chem. Třetí část je už slab­ší. Zdaleka už není tak vtip­ná a obsa­hu­je mno­ho limo­ná­do­vých a happy-endových prv­ků, kte­ré si tvůr­ci klid­ně moh­li odpus­tit.

Kromě nápa­du musím klad­ně hod­no­tit i cel­ko­vou kva­li­tu fil­mu (pro­ve­de­ní, herec­ké výko­ny, efek­ty, hud­ba). Na roz­díl od jiných paro­dií, totiž napros­to z pře­hle­dem dosa­hu­je kva­li­ty paro­do­va­ných před­loh.

Při Grabtharovu kla­di­vu: něco tako­vé­ho jsem ješ­tě nevi­děl!

O filmu:

USA, 1999, 102 min
Režie: Dean Parisot
V hlav­ních rolích: Tim Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman, Tony Shalhoub, Sam Rockwell, Daryl Mitchell, Enrico Colantoni, Justin Long, Corbin Bleu, Heidi Swedberg, David Dorfman


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,02931 s | počet dotazů: 238 | paměť: 56640 KB. | 02.07.2022 - 17:06:19