Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > G.I. JOE 2: ODVETA - O POSTAVÁCH A OBSAZENÍ

G.I. JOE 2: ODVETA - O POSTAVÁCH A OBSAZENÍ

Logo
Logo

Z prv­ní­ho dílu se vra­cí posta­va DUKEA, mla­dé­ho ame­ric­ké­ho vlas­ten­ce, vojá­ka, kte­rý sebe­vě­do­mě, s pre­ciz­nos­tí a pat­řič­nou hrdos­tí vede svůj tým. DUKE, odda­ný a loa­jál­ní, udě­lá coko­li, aby své vojá­ky chrá­nil, a sna­ží se z kaž­dé­ho vykře­sat to nej­lep­ší v něm.

V roli se opět obje­ví herec Channing Tatum, kte­rý posta­vu ztvár­nil s leh­kos­tí a jehož si oblí­bí roz­ma­ni­té pub­li­kum. „Channing je oby­čej­ný kluk a díky tomu, že vyvo­lá­vá dojem oprav­do­vos­ti, se s DUKEM může­me o to víc zto­tož­nit. Má také nesku­teč­nou schop­nost půso­bit na divá­ka pově­do­mě,“ říká Chu.

„Bavilo mě si zno­vu zahrát nej­lep­ší hru na hrdi­ny, co kdy exis­to­va­la,“ říká Channing.

Vedle DUKEA jako šéfa elit­ní jed­not­ky je páte­ří a opo­rou týmu ROADBLOCK, zástup­ce veli­te­le. ROADBLOCK je chlap jako hora, kte­rý pomá­há vést tým s vyu­ži­tím svých boha­tých zku­še­nos­tí, se ctí a nezlomnou odda­nos­tí jed­not­ce i vlas­ti. „Je to jed­na z nej­ob­lí­be­něj­ších postav svě­ta G.I. JOE, a tak jsme vědě­li, že ROADBLOCK nesmí ve fil­mu chy­bět,“ vysvět­lu­je Chu.

Když se obsa­zu­je posta­va, kte­rá vyni­ká extrém­ní fyzic­kou silou a impo­zant­ním vzrůs­tem, čeká fil­ma­ře neleh­ký úkol najít her­ce, kte­rý by se posta­vě vyrov­nal fyzic­ky a záro­veň vyza­řo­val i její vnitř­ní sílu a nezlom­nost.

„Na celém svě­tě mě napa­dá jeden jedi­ný člo­věk, kte­rý by doká­zal tuhle posta­vu ztě­les­nit, a tím člo­vě­kem je Dwayne Johnson,“ říká Chu. „Kromě zjev­ných fyzic­kých dis­po­zi­cí má Dwayne i pocho­pe­ní pro to, co zna­me­ná být vojá­kem a vůd­cem. Do role vne­sl lid­skost a smy­sl pro čest.“

Chu pokra­ču­je: „Dwayne je svou pod­sta­tou G.I. JOE, a to je něco, co neza­hra­je­te ani nena­pí­še­te. Má to pros­tě zapsa­né ve své DNA. Když bude­te pře­mýš­let, kdo by mohl mít blíz­ko ke sku­teč­né­mu akč­ní­mu hrdi­no­vi, napad­ne vás Dwayne.“

„Dwayne je oprav­do­vý akč­ní hrdi­na,“ říká Tatum. „Pokaždé, když se na něj na pla­ce podí­vám, říkám si, ‚To je The Rock!‘ Má biceps bez nad­sáz­ky šir­ší než jsem já v pase.“

I Dwayne Johnson rád vzpo­mí­ná, jak si jako dítě hrál s posta­vič­ka­mi G.I. JOE. „Jako malý jsem akč­ní figur­ky G.I. JOE zbož­ňo­val. Když jsem se zapo­jil do toho­hle pro­jek­tu, pono­řil jsem se do celé té myto­lo­gie a ohro­mi­lo mě, jak je pro­pra­co­va­ná a jak hlu­bo­ko sahá,“ říká Johnson.

„ROADBLOCK je pova­žo­va­ný za tmel, kte­rý drží tým G.I. JOE pohro­ma­dě, a mně se na něm líbí, že se nehr­ne do popře­dí, do záře reflek­to­rů,“ říká Johnson. „Dělá to z lás­ky k vlas­ti a k služ­bě, a to na něm obdi­vu­ji.“

Vztah mezi ROADBLOCKEM a DUKEM je part­ner­ství zalo­že­né na vzá­jem­né úctě a zku­še­nos­tech. „DUKE je hla­vou týmu G.I. JOE a ROADBLOCK je jeho páte­ří, a dohro­ma­dy fun­gu­jí doko­na­le,“ vysvět­lu­je Chu. „Zatímco DUKE dává pove­ly a půso­bí jako roze­hrá­vač, spo­lé­há na ROADBLOCKOVY zku­še­nos­ti a sil­né strán­ky, o kte­ré se může opřít. Jsou si vel­mi blíz­cí.“

Další oblí­be­nou posta­vou myto­lo­gie G.I. JOE, kte­rá se obje­vu­je i ve fil­mu, je FLINT, dob­rý a cíle­vě­do­mý voják s občas­ný­mi sklo­ny k rebel­ství. „FLINT je týpek, kte­rý dělá dob­ře svou prá­ci, ale je to tak tro­chu rene­gát,“ vysvět­lu­je di Bonaventura. „Nechce se mu držet krok, což v orga­ni­za­ci typu G.I. JOE nebý­vá vždy při­jí­má­no s pocho­pe­ním.“

Pro obsa­ze­ní této role bylo hlav­ní najít her­ce, kte­rý obsto­jí ved­le svých hvězd­ných herec­kých part­ne­rů, Dwaynea Johnsona a Channinga Tatuma, a bude vyza­řo­vat dosta­teč­nou sebe­jis­to­tu nejít ces­tou, kte­rá mu byla vyty­če­na. Filmaři své­ho FLINTA našli v nováč­ko­vi D.J. Cotronovi, kte­rý měl tu správ­nou kom­bi­na­ci síly, šar­mu a při­drz­los­ti.

„D.J., to je tako­vá klid­ná síla a dob­rý kon­trast k Dwaynovi a Channingovi. Channing má v sobě nápad­nou vlíd­nost, Dwayne zase sílu a D.J. je dopl­ňu­je, ale je sil­nou a odhod­la­nou osob­nos­tí i sám o sobě,“ říká di Bonaventura.

Cotrona, kte­ré­ho s tou­to akč­ní myto­lo­gií pojí osob­ní vzpo­mín­ky, byl nad­še­ný, když dostal pří­le­ži­tost si pro­žít své před­sta­vy z dět­ství. „Na hrách s akč­ní­mi figur­ka­mi G.I. JOE jsem vyrůs­tal, tak­že jsem se na tu roli při­pra­vo­val od šes­ti let,“ říká. „G.I. JOE byla moje prv­ní hrač­ko­vá mánie, tak­že má v mém srd­ci zvlášt­ní mís­to.“

Každý člen týmu G.I. JOE má jedi­neč­né schop­nos­ti a oblas­ti, v nichž vyni­ká, a ani FLINT není výjim­kou. Jeho zvlášt­ní schop­nos­tí je Parkour, spor­tov­ně nároč­ná a nebez­peč­ná meto­da vyu­ži­tí pohy­bu a oheb­nos­ti těla pro pře­sun z bodu A do bodu B. Při pří­pra­vě na roli Cotrona celé měsí­ce tré­no­val se spe­ci­a­lis­ty na Parkour ze stu­dia Tempest v Los Angeles. „Nebudu se ani pokou­šet před­stí­rat, že na to mám talent,“ smě­je se Cotrona. „Přišel jsem tam se srd­cem až v žalud­ku, ale klu­ci z Tempestu doká­za­li kaž­dou scé­nu rozfá­zo­vat tak, že to hned vypa­da­lo o něco méně hro­zi­vě.“ Jako jeden z nověj­ších čle­nů elit­ní­ho týmu se FLINT sna­ží vyvá­žit tou­hu být „plno­práv­ným“ hrdi­nou a záro­veň fun­go­vat jako pod­půr­ný člen týmu. „FLINT má vro­ze­né vlo­hy, ale je dost unáh­le­ný a mys­lí si, že jeho řeše­ní je vždy to nej­lep­ší,“ pokra­ču­je Cotrona.

Další novou posta­vou ve fil­mu je LADY JAYE, jedi­ná žena v týmu, kte­rá však nikdy necouv­ne a nedá se zastra­šit. Elitní střel­ky­ně a také expert­ka na zpra­vo­daj­skou čin­nost, LADY JAYE je nepo­stra­da­tel­nou člen­kou jed­not­ky, boju­jí­cí po boku svých muž­ských kole­gů se stej­ným odhod­lá­ním a silou.

Hledání hereč­ky, jež by byla schop­na ztě­les­nit posta­vu vyzna­ču­jí­cí se krá­sou i sílou, nebyl jed­no­du­chý úkol a nikdo jej také nebral na leh­kou váhu. Producenti a reži­sér nako­nec LADY JAYE našli v hereč­ce Adrianne Palicki, zná­mé z fil­mu RED DAWN a tele­viz­ní­ho seri­á­lu „Friday Night Lights“. Také byla obsa­ze­na do titul­ní role tele­viz­ní­ho fil­mu „Wonder Woman“.

„Potřebovali jsme sil­nou ženu, kte­rá v pří­bě­hu obsto­jí, a Adrianne je poho­to­vá, krás­ná a fyzic­ky nesmír­ně zdat­ná, díky čemuž ji pub­li­kum bere jako oprav­do­vou člen­ku týmu G.I. JOE,“ říká di Bonaventura.

Adrianne Palicki byla nad­še­ná, že se může poprat s tak sil­nou posta­vou jako je LADY JAYE. „Má v sobě tro­chu drzos­ti a je sil­ná, pro­to­že musí neu­stá­le doka­zo­vat své schop­nos­ti,“ říká Palicki. „Je spe­ci­a­list­ka na zbra­ně a špi­o­náž a má celou řadu kva­lit, kte­ré tým potře­bu­je.“

„Adrianne je tvr­dá hol­ka, roz­hod­ně to není ničí lout­ka,“ říká Dwayne Johnson. „Pochází z rodi­ny s vojen­skou minu­los­tí přes něko­lik gene­ra­cí a umí vyprá­vět spros­té vti­py, tak­že pro mě je Adrianne fakt špič­ka.“

Ačkoli kvů­li vyso­kým náro­kům na roli muse­la Palicki absol­vo­vat výcvik s vojen­ský­mi a fit­ness porad­ci, díky před­cho­zí prá­ci ve sfé­ře akč­ních fil­mů už jis­té zku­še­nos­ti měla. „Naštěstí jsem před­tím toči­la RED DAWN a byla jsem čer­s­tvě po dokon­če­ní ‚Wonder Woman‘. Díky těm­to zku­še­nos­tem jsem se moh­la zamě­řit na jem­něj­ší nuan­ce, jako napří­klad jak zbraň správ­ně vrá­tit do pouz­d­ra a zase ji správ­ně vyn­dat, aby si chla­pi, co to děla­jí roky, neří­ka­li, na co si to hra­je­me,“ smě­je se Palicki.

„Adrianne byla při­pra­ve­ná naslou­chat a chtě­la se od zákla­du obe­zná­mit s mani­pu­la­cí se zbra­ně­mi a tak­tic­ký­mi mané­v­ry, tak­že jsem ji ve výsled­ku na pla­ce nemu­sel vůbec kou­čo­vat,“ říká tech­nic­ký porad­ce Harry Humphries.

Z jed­nič­ky se vra­cí i SNAKE EYES, favo­rit fanouš­ků a jed­na z neji­ko­nič­těj­ších postav celé myto­lo­gie G.I. JOE. „Věděli jsme, že SNAKE EYES se musí vrá­tit,“ říká Chu. „V prů­bě­hu fil­mu se toho hod­ně dozví o sobě a o své minu­los­ti.“

Jako smr­tí­cí nin­dža se v sérii podru­hé obje­ví herec a mis­tr bojo­vých umě­ní Ray Park. Dynamický, vel­mi fyzic­ký umě­lec, opě­vo­va­ný za své ztvár­ně­ní Darthe Maula v STAR WARS: EPIZODA I – SKRYTÁ HROZBA a Toada z X-MEN, je pověst­ný svou schop­nos­tí vdech­nout posta­vám život téměř nebo úpl­ně bez nut­nos­ti dia­lo­gu.

„Ray doká­že vyjá­d­řit mno­hé pou­hým pohle­dem nebo kýv­nu­tím a SNAKE EYESOVI vde­chl život bez jedi­né repli­ky,“ pou­ka­zu­je di Bonaventura.

„Rayovy pohy­by jsou samy o sobě jazy­kem, ať už je to pokles ramen, náklon hla­vy nebo pou­hé pozved­nu­tí bra­dy,“ dodá­vá Chu. „Je neu­vě­ři­tel­né, jak má kaž­dý svou vel­mi kon­krét­ní před­sta­vu o osob­nos­ti SNAKE EYESE, a za to vdě­čí­me prá­vě Rayi Parkovi.“

Po úvod­ním setká­ní, kde pro­bí­ra­li Chuovu vizi a nápa­dy, kam by se posta­va moh­la ubí­rat, Park věděl, že je v dob­rých rukou. „Opravdu jsme si sed­li a Jon toho o posta­vách hod­ně věděl. Uvědomoval si, jak je důle­ži­té zůstat věr­ný původ­ním posta­vám, a měl pro svůj film sil­nou vizi.“

Jednou z výhod, kte­rá ply­ne z obsa­ze­ní zku­še­né­ho mis­tra bojo­vých umě­ní jako je Park, je mož­nost posou­vat hra­ni­ce bojo­vých scén, aniž bys­te muse­li pod­vá­dět pomo­cí pro­stři­hů a tra­dič­ních fil­mo­vých kou­zel. „Díky tomu, že je Ray tak dob­rý v tom, co dělá, může­me mít ve fil­mu rvač­ky bez mar­ký­ro­vá­ní,“ říká di Bonaventura.

Hlavní dějo­vá linie G.I. JOE 2: ODVETA se sou­stře­dí na vztah mezi SNAKE EYESEM a jeho úhlav­ním nepří­te­lem STORM SHADOWEM, o němž se na kon­ci před­cho­zí­ho fil­mu série, G.I. JOE, před­po­klá­da­lo, že je mrt­vý. Když se v novém fil­mu setká­vá­me se SNAKE EYESEM popr­vé, hle­dá v sobě vnitř­ní klid a mír poté, co ode­šel k Arashikage, aby se učil u BLIND MASTERA. Právě tady SNAKE EYES zjis­tí, že STORM SHADOW je stá­le naži­vu. „SNAKE EYES je odhod­la­ný STORM SHADOWA najít a při­vést ho k Blind Masterovi, kde by byl pohnán k zod­po­věd­nos­ti za své činy,“ vysvět­lu­je Park.

Režisér Jon M. Chu chtěl hlou­bě­ji pro­bá­dat emo­ci­o­nál­ní rovi­nu pří­bě­hu nin­džů a nepřá­tel­ství panu­jí­cí mezi obě­ma muži, kte­ří byli vycho­vá­ni bok po boku jako brat­ři. „Chtěli jsme se zamě­řit na moment, kde se stře­tá­vá nin­dža s člo­vě­kem, kde zlo­ba a žár­li­vost nabý­va­jí vrchu. Oba hrdi­ny nachá­zí­me prá­vě v oka­mži­ku toho­to stře­tu.“

Byung-hun Lee, korej­ská super­hvězda, kte­rá se vra­cí v roli STORM SHADOWA, byl nad­šen mož­nos­tí lépe pro­bá­dat vnitř­ní strán­ky své posta­vy. „Jsem oprav­du moc rád, že se k této roli vra­cím, a těším se, že budu mít pří­le­ži­tost uká­zat dal­ší strán­ky STORM SHADOWA,“ říká Byung-hun Lee.

Připraven pono­řit se do emo­ci­o­nál­ních zákrut posta­vy, Lee při­stu­po­val ke své roli s oprav­do­vou váš­ní i fyzic­kým nasa­ze­ním. „Byung-hun při­šel s důle­ži­tý­mi myš­len­ka­mi o pod­sta­tě své posta­vy a všech­ny je doká­zal pře­vést na plát­no,“ říká Chu.

„Byung-hun je impo­zant­ní posta­va,“ říká di Bonaventura. „Všechny ty sou­bo­je ode­hrál sám, ale je to také osob­nost, kte­rá doká­za­la STORM SHADOWOVI vtisk­nout nále­ži­tou důstoj­nost.“

Lee, kte­rý je rov­něž vel­mi schop­ný mis­tr bojo­vých umě­ní a spor­to­vec, absol­vo­val před novým vstu­pem do role inten­ziv­ní tré­nink a těšil se, že bude k akč­ním scé­nám při­stu­po­vat z mno­hem prak­tič­těj­ší­ho hle­dis­ka. „Jon říkal, že by si přál, aby film půso­bil víc rea­lis­tic­ky, a tak jsem hod­ně tré­no­val, abych měl vět­ší a pro­kres­le­něj­ší tělo.“

„Vzhledem k tomu, že jsme měli her­ce, kte­ří oprav­du ovlá­da­jí bojo­vé tech­ni­ky, chtěl jsem uká­zat bru­ta­li­tu jejich sou­bo­jů a upus­tit od kře­čo­vi­tých nin­džů, kte­ré jsme všich­ni ve fil­mech vída­li dřív,“ vzpo­mí­ná Chu. „Když STORM SHADOW dosta­ne ránu do obli­če­je, chtěl jsem, aby bylo vidět, jak mu krev pro­sa­ku­je skrz bílou mas­ku.“

Novým prv­kem ve scé­nách s bojo­vý­mi umě­ní­mi, kte­rý jis­tě nadchne pub­li­kum, je uve­de­ní zbra­ní zva­ných sai, vra­žed­ně ost­rých vid­lic, kte­ré čas­to vídá­me v komik­sech G.I. JOE. „Nadchl mě nápad pou­žít sai jako pro­dlou­že­ní kla­sic­ké­ho úde­ru, jako bru­tál­ní mosaz­ný boxer s hro­tem ost­rým jako břitva,“ říká Chu. „Zasadili jsme posta­vy do úzké­ho pro­sto­ru, kde divá­ci oprav­du pocí­tí, jak nebez­peč­né to je.“

Novou tvá­ří ve fil­mo­vé sérii, ale zave­de­nou posta­vou ve svě­tě G.I. JOE je JINX, žena-nindža a také sestře­ni­ce STORM SHADOWA. „JINX je jed­nou z postav, kte­ré jsem vždy chtěl vidět na plát­ně,“ vzpo­mí­ná Chu. „Je to tako­vá prin­cez­na svě­ta Arashikage, kte­rá ovšem o šlech­tic­ký titul nesto­jí. Nesnáší ho a chce bojo­vat, být jako SNAKE EYES, ale vždy se cíti­la být odstr­ko­va­ná.“

Pro roli JINX našli fil­ma­ři prv­ní žen­skou bojov­ni­ci nin­dža v hereč­ce Elodie Yung, kte­rá se obje­vi­la ve fran­couz­ském par­kou­ro­vém fil­mu OKRSEK 13: ULTIMÁTUM a nedáv­no také ve sním­ku Davida Finchera MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY. „Elodie na nás udě­la­la ohrom­ný dojem a pros­tě jsme vědě­li, že pro roli JINX bude doko­na­lá,“ vzpo­mí­ná Chu. „Když vešla, vyza­řo­va­lo z ní něco tak sil­né­ho, že nám bylo napros­to jas­né, že JINX prá­vě oži­la pro­střed­nic­tvím Elodie.“

Říká se, že co je malé, to je hez­ké – v pří­pa­dě Elodie Yung navíc také nebez­peč­né. Herečka se do role pus­ti­la s obrov­skou ver­vou a nad­še­ním. „Elodie kla­me tělem, pro­to­že je drob­ná a vel­mi ele­gant­ní, ale doká­že vám nako­pat zadek,“ říká di Bonaventura. „Na prv­ní pohled bys­te si o ni moh­li dělat sta­ros­ti, ale vel­mi rych­le si uvě­do­mí­te, že ona je zabi­ják – což je zábav­né, pro­to­že se v ní bijí oba pro­ti­pó­ly.“

Přestože už má čer­ný pásek v kara­te, pro­šla Yung kvů­li roli fyzic­ky nároč­ným tré­nin­kem. „Pracovali jsme na tom asi měsíc, než se zača­lo natá­čet, a zamě­ři­li jsme se na kar­di­o­tré­nink, bylo to nesmír­ně nároč­né,“ vzpo­mí­ná Yung.

Velkou část pří­pra­vy tvo­řil tré­nink v čín­ském bojo­vém umě­ní wushu, jehož význam­nou sou­čás­tí je boj s meči. „Několik akč­ních fil­mů jsem už nato­či­la, tak­že jsem jis­tou před­sta­vu měla, ale tady jsem si vel­mi rych­le uvě­do­mi­la, že boj se dvě­ma meči je něco úpl­ně jiné­ho,“ smě­je se Yung.

„Nikdy jsem u niko­ho neza­žil tako­vý skok: na začát­ku nevě­dě­la o mečích nic a na kon­ci kolem sebe švi­ha­la s doko­na­lou přes­nos­tí. Bylo to fan­tas­tic­ké. Vidíte, jak jako bojov­ni­ce ros­te i za hra­ni­ce své posta­vy, a mys­lím, že divá­ci si tuhle ces­tu oprav­du uži­jí,“ říká Chu.

Jedna z klí­čo­vých záple­tek fil­mu se točí kolem osu­du pre­zi­den­ta Spojených stá­tů a obsa­ze­ní Oválné pra­cov­ny. Fanoušci jed­nič­ky si jis­tě pama­tu­jí, že na kon­ci G.I. JOE si pre­zi­dent pode­zře­le hvízdá ZARTANOVU typic­kou melo­dii. V novém pokra­čo­vá­ní se potvr­dí, že Bílý dům ovládly síly zla a dosta­ly se pod kůži i pre­zi­den­to­vi samot­né­mu. A to doslo­va.

V roli ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta se vra­cí uzná­va­ný herec Jonathan Pryce, kte­rý se ujal neleh­ké dvou­ro­le a ztvár­nil dvě posta­vy na opač­ných kon­cích spek­tra dob­ro (sku­teč­ný ame­ric­ký pre­zi­dent) ver­sus zlo (padouch před­stí­ra­jí­cí, že je ame­ric­ký pre­zi­dent).

Pryce při­jal pří­le­ži­tost zahrát si pro­ti­klad­né strán­ky stej­né posta­vy s vel­kým nad­še­ním a tuto výzvu si vychut­nal. „Lidé se mě čas­to pta­jí, jest­li pro mě bylo zábav­něj­ší hrát tu klad­nou nebo tu zápor­nou posta­vu. Bylo zábav­né hrát něko­ho, kdo je záro­veň utla­čo­va­tel i oběť,“ kon­sta­tu­je Pryce.

Role ovšem s sebou při­nes­la více výzev. Dualita posta­vy vyža­do­va­la zvý­še­nou pozor­nost, aby zábě­ry byly kon­zis­tent­ní, ale Pryce ani jed­nou neza­vá­hal. Navíc musel Pryce zvlád­nout i tech­nic­ké aspek­ty natá­če­ní scén, kde hrál v zása­dě sám na sebe. „Nebyl jsem úpl­ně při­pra­ve­ný na to, jak tech­nic­ky nároč­né je mlu­vit sám se sebou,“ smě­je se Pryce. „Mluvit ke kous­ku zele­né­ho papí­ru na tyči bylo beze­spo­ru zají­ma­vé, ale úžas­né bylo, že jsme si scé­nu moh­li sko­ro oka­mži­tě pře­hrát s nakom­bi­no­va­ný­mi zábě­ry s obě­ma mými ‚ver­ze­mi‘. To mi při­šlo neu­vě­ři­tel­né, že je něco tako­vé­ho mož­né.“

Di Bonaventura si opa­ko­va­nou spo­lu­prá­ci s Prycem chvá­lí: „Bez Jonathana Pryce ten film pros­tě nefun­gu­je. Jsme nesmír­ně rádi, že ho ve fil­mu máme, pro­to­že jsme potře­bo­va­li jeho smy­sl pro humor i důstoj­ný výraz, aby obě strán­ky fil­mu drže­ly pohro­ma­dě. Umí ovlád­nout scé­nu a má úžas­ný smy­sl pro nača­so­vá­ní. Dokáže najít tu správ­nou míru a doko­na­le vystih­nout posta­vu, kte­rá je tak kom­pli­ko­va­ná.“

Na nové­ho miláč­ka fanouš­ků má nakro­če­no nový výbuš­ný padouch FIREFLY, jehož COBRA rekru­to­va­la, aby dostal z věze­ní VELITELE COBRY a pomohl COBŘE na ces­tě k ovlád­nu­tí svě­ta. FIREFLY je jed­nou z těch pod­lej­ších postav v myto­lo­gii G.I. JOE, kte­rá se vyží­vá ve vytvá­ře­ní cha­o­su a destruk­ci pova­žu­je za for­mu umě­lec­ké­ho vyjá­d­ře­ní. Stručně řeče­no, jeho vlast­ní­mi slo­vy, FIREFLY milu­je, když to dělá „BUM!“.

„Firefly vidí krá­su v pře­roz­dě­lo­vá­ní ener­gie: ačko­li my pova­žu­je­me výbuchy za destruk­ci, on věří, že vytvá­ří něco nové­ho,“ vysvět­lu­je Chu. „Díky této téměř umě­lec­ké filo­so­fii je pro mě FIREFLY oprav­du zají­ma­vá posta­va, kte­rá zda­le­ka pře­sa­hu­je oby­čej­né­ho chlad­no­krev­né­ho zabi­já­ka.“

„Když jsme popr­vé čet­li scé­nář, měl tam FIREFLY asi jen šest replik, ale rych­le jsme si uvě­do­mi­li, jak per­fekt­ní je to posta­va,“ vzpo­mí­ná di Bonaventura. „Je v něm něco esen­ci­ál­ně padouš­ské­ho.“

Pro ztvár­ně­ní role excen­t­ric­ké­ho šílen­ce vyu­ži­li fil­ma­ři talen­tu brit­ské­ho her­ce Raye Stevensona, kte­rý v posled­ní době divá­ky uchvá­til ve fil­mech THOR a KNIHA PŘEŽITÍ. Stevenson k roli při­stou­pil s náru­ži­vos­tí a inven­cí, jež pře­ko­na­ly všech­na oče­ká­vá­ní. „Ray je vir­tu­óz­ní herec a FIREFLYOVI dodal tako­vou hloub­ku, navíc tak tem­ným a sadis­tic­kým způ­so­bem,“ říká di Bonaventura. „Dodává roli urči­tou váž­nost, kte­rá tuhle šíle­nou psy­cho­tic­kou posta­vu ukot­vu­je.“

„Ray oprav­du tu posta­vu vysta­věl od zákla­dů, dal jí její jižan­ské nabubře­lé maný­ry a vlast­ní žar­gon. Zajímaly ho veš­ke­ré detai­ly od typu kůže na jeho bun­dě přes prs­ten COBRA, kte­rý posta­va nosí, až po jizvy v její tvá­ři. Na finál­ní podo­bě FIREFLYE má obrov­ský podíl,“ říká Chu.

Obsazení této role neby­la ani zda­le­ka hrač­ka. Bylo důle­ži­té vybrat her­ce, kte­rý by byl pro ROADBLOCKA Dwaynea Johnsona věro­hod­nou hroz­bou. „Když šlo o to, nalézt k mé posta­vě její neme­sis, bylo zásad­ní, aby to byl pro­tiv­ník, kte­rý by mě mohl reál­ně pora­zit – a to není vůbec leh­ké!“ smě­je se Johnson.

„Cíleně jsme naplá­no­va­li sou­bo­je tak, aby z nich bylo cítit, že FIREFLY má sku­teč­nou šan­ci ROADBLOCKA pora­zit, což se mu v někte­rých čás­tech fil­mu i daří,“ říká di Bonaventura. „Jsou to dva chla­pi jako hora, kte­ří sto­jí pro­ti sobě a mezi nimiž panu­je zdra­vá kon­ku­ren­ce.“

Oba her­ci se s vel­ký­mi úsi­lím a nasa­ze­ním při­pra­vo­va­li na bru­tál­ní bojo­vé scé­ny, po nichž čas­to byli samá mod­ři­na a nechy­bě­la ani krev. „Postavit ty dva pro­ti sobě je úžas­né. Souboje byly tak inten­ziv­ní, že když dal jeden dru­hé­mu ránu, cíti­li jste, jak se stě­ny otřá­sa­jí,“ vzpo­mí­ná Stevenson. „Když se pere­te s Dwaynem a on zasta­ví váš úder, je to jako když praští­te do oce­lo­vé tra­ver­zy. Ten chlap je oprav­du jako ská­la. Nemůžete vyváz­nout bez zra­ně­ní. Já jsem si teda pat­řič­nou dáv­ku mod­řin a ran odne­sl.“

Momentem, kte­rý pra­vo­věr­né fanouš­ky G.I. JOE jis­tě nadchne, je hold vzda­ný samot­né­mu jádru znač­ky G.I. JOE, a sice uve­de­ní původ­ní­ho Joea Coltona do fil­mo­vé série. „Chtěli jsme pro­po­jit všech­ny ty růz­né inkar­na­ce tím, že se vrá­tí­me k pra­po­čát­ku, a sice k původ­ní tři­ce­ti­cen­ti­me­t­ro­vé akč­ní figur­ce, Joeovi,“ vysvět­lu­je Jon M. Chu. „Návrat Joea Coltona nám při­pa­dal jako něco oprav­du vzru­šu­jí­cí­ho.“

Světová super­hvězda a kasov­ní mag­net Bruce Willis se ve fil­mu obje­ví jako nikdo men­ší než sám původ­ní G.I. JOE, Joe Colton. Producent di Bonaventura měl pocit, že pro tuto roli není vhod­něj­ší­ho her­ce. „Původní G.I. JOE byl iko­nic­ký pojem, a Bruce sám je také iko­nou, tak­že jejich spo­je­ní vyvo­lá­vá u lidí mé gene­ra­ce a star­ších oprav­do­vé nad­še­ní. Jako malý byl Bruce vel­kým fanouš­kem G.I. JOE a rád si s akč­ní­mi figur­ka­mi hrál, tak­že to celé do sebe per­fekt­ně zapa­dá.“

„Kdo jiný by doká­zal vystih­nout ducha původ­ní­ho G.I. JOE než Bruce Willis?“ ptá se Chu. „Joe Colton je tajem­ná posta­va, o kte­ré se mlu­ví v někte­rých dílech komik­su, ale nikdy se s ní nese­tká­me pří­mo. Takže když se obje­ví Bruce Willis a zapl­ní všech­na bílá mís­ta, je hned jas­né, že Joe Colton je pro ducha G.I. JOE napros­to zásad­ní.“

Se stej­ným nad­še­ním při­jal zprá­vu o obsa­ze­ní Bruce Willise do role původ­ní­ho G.I. JOE Dwayne Johnson. „Bruce Willis je syno­ny­mum pro oprav­do­vé­ho chla­pa. Nikdo lep­ší pro tuhle roli není.“

Pro milov­ní­ky fil­mu – a pro fanouš­ky akč­ní­ho žán­ru dvoj­ná­sob – bude lahůd­kou vidět bojo­vat bok po boku hned dvě ostří­le­né akč­ní iko­ny. Když byl reži­sér Jon M. Chu svěd­kem spo­leč­né scé­ny obou zku­še­ných her­ců, byl napros­to ohro­men. „Ve fil­mu bylo jen pár momen­tů, kdy jsem se zasta­vil a pomys­lel si, ‚Nemůžu uvě­řit, že se tohle oprav­du děje‘. A když jste v míst­nos­ti s Dwaynem Johnsonem, Brucem Willisem a SNAKE EYESEM, vyra­zí vám to dech.“

Johnson byl vděč­ný za pří­le­ži­tost koneč­ně si moct zahrát s Willisem, s nímž ho pojí dlou­ho­le­té přá­tel­ství. „S Brucem se kama­rá­dí­me dlou­ho, a když jsem zjis­til, že bude ve fil­mu hrát, ská­kal jsem do stro­pu,“ vzpo­mí­ná Johnson. „Jsem sám fanouš­kem akč­ních fil­mů, a tak mě dost baví kou­kat na plát­ně na sebe a na Bruce, jak se kope­me do zad­ku.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  G.I. JOE 2: ODVETA


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,94659 s | počet dotazů: 228 | paměť: 56102 KB. | 24.05.2022 - 02:41:17