Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > G-Force

G-Force

Producent Jerry Bruckheimer uvá­dí svůj prv­ní celo­ve­čer­ní 3D film G-Force, dob­ro­druž­nou kome­dii o posled­ních úspě­ších taj­né­ho vlád­ní­ho pro­gra­mu pro výcvik špi­o­náž­ních zví­řat. Tato špič­ko­vě vycvi­če­ná mor­ča­ta, vyba­ve­ná nej­do­ko­na­lej­ším špi­o­náž­ním vyba­ve­ním, zjis­tí, že mají osud svě­ta ve svých prac­kách. Členy týmu G-Force jsou mor­ča­ta Darwin veli­tel jed­not­ky, roz­hod­nu­tý za kaž­dou cenu uspět, Blaster, špič­ko­vý odbor­ník na zbra­ňo­vé sys­témy, kte­rý je tak tro­chu cvok a zbož­ňu­je coko­liv extrém­ní­ho, a Juarez, sexy spe­ci­a­list­ka na bojo­vá umě­ní. Dalšími čle­ny týmu je spe­ci­a­lis­ta na prů­zkum­né muší ope­ra­ce, Mooch, a sla­bo­zra­ký krtek Speckles, odbor­ník na počí­ta­če a roz­věd­né služ­by.

 

 

          

          

akč­ní /rodinný film, 89 min, Dolby Digital, čes­ký dabing, mlá­de­ži pří­stup­ný

Režie: Hoyt Yeatman

Hrají: Bill Nighy, Will Arnett, Zach Galifianakis

Česká pre­mi­é­ra: 17. 9. 2009

            „Samotný vznik fil­mu byl nesmír­ně zají­ma­vý,“ míní Hoyt H. Yeatman Jr. „Chtěl jsem nato­čit film, kte­rý by posou­val hra­ni­ce vizu­ál­ních efek­tů. S prvot­ním nápa­dem ale ve sku­teč­nos­ti při­šel můj pěti­le­tý syn. Přinesl domů ze škol­ky mor­če a začal mlu­vit o tom, jak by mor­ča­ta vypa­da­la jako vojá­ci, kdy­by nosi­la uni­for­my a malé přil­by. Tak jsem si řekl, proč z nich neu­dě­lat tře­ba taj­né agen­ty.“

            „Všichni jsme se tomu zasmá­li,“ pokra­ču­je Yeatman, „ale pak jsem se podí­val na Internet a našel jsem veli­ce zají­ma­vé a bizar­ní pří­běhy o tom, jak ame­ric­ká vlá­da taj­ně pro­vá­dí výcvik zví­řat pro taj­né ope­ra­ce. Podle vše­ho se cvi­či­ly koč­ky, del­fí­ni, žra­lo­ci a hmyz. To nabu­di­lo mou fan­ta­zii a pak už to šlo samo.“

            „Když jsem ten nápad sly­šel popr­vé,“ říká pro­du­cent Jerry Bruckheimer, „při­pa­dal mi napros­to šíle­ný, což neby­lo na záva­du, pro­to­že byl také napros­to ori­gi­nál­ní. Úžasné na tom bylo, že ač jde o smyš­le­ný pří­běh, je posta­ve­ný na sku­teč­ných fak­tech. Vláda USA celé roky pod­po­ru­je taj­né pro­gra­my, v rám­ci nichž pro­vá­dí výcvik zví­řat na pomoc obra­ně naší země – od del­fí­nů, kte­ří dete­ku­jí miny, až po švá­by s kame­ra­mi. Takže jsme to posu­nu­li na novou úro­veň – co kdy­by něja­ký vědec při­šel nejen na způ­sob, jak tako­vá zví­řa­ta tré­no­vat, ale dokon­ce by s nimi doká­zal komu­ni­ko­vat?“

            Na zákla­dě kon­cep­tu mor­čat coby taj­ných agen­tů stvo­ři­li auto­ři tým, sestá­va­jí­cí ze tří mor­čat, krt­ka a mou­chy – a všech­na tahle zví­řa­ta byla své prá­ci maxi­mál­ně oddá­na. „Vědí, že v kte­rý­ko­liv oka­mžik mohou mít osud celé­ho svě­ta ve svých pac­kách,“ vysvět­lu­je Bruckheimer.

            Aby tako­vý film vůbec mohl fun­go­vat, muse­la zví­řa­ta s oko­lím nějak komu­ni­ko­vat. Tady při­chá­zí na řadu Dr. Ben Kendall, génius, kte­rý fil­mo­vý zví­ře­cí tým vybu­do­val. „Zlomem v jeho prá­ci je sku­teč­nost, že mají na hla­vách malé elek­tro­nic­ké komu­ni­ká­to­ru, s jejichž pomo­cí jsou schop­ni hovo­řit se svým oko­lím,“ objas­ňu­je Yeatman. „Ve fil­mu je to tak, že zví­řa­ta odjak­ži­va lid­ské řeči rozu­mě­la. Ve svém svě­tě se spo­lu baví tak jako my, ale pokud chtě­jí komu­ni­ko­vat s lid­mi, muse­jí mít svůj komu­ni­ká­tor.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,85001 s | počet dotazů: 228 | paměť: 55944 KB. | 24.05.2022 - 02:38:02