Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > FUTURE GATE SCI-FI FILM FESTIVAL

FUTURE GATE SCI-FI FILM FESTIVAL

Futuregate1
Futuregate1

Druhý roč­ník fes­ti­va­lu sci-fi fil­mů Future Gate letos v Praze i v Brně. Unikátní fil­mo­vá pře­hlíd­ka při­ne­se legen­dár­ní Vetřelce, oce­ně­nou vesmír­nou kome­dii The History of Future

Folk, vůbec prv­ní čes­ké uve­de­ní posled­ní­ho fil­mu Terryho Gilliama The Zero Theorem na vel­kém plát­ně či ve spe­ci­ál­ní před­pre­mi­é­ře oče­ká­va­ný sní­mek Ex Machina.

FUTURE GATE SCI-FI FILM FESTIVAL

Praha 12. – 15. břez­na 2015, Kino Bio Oko (Františka Křížka 15, 170 00 Praha 7)

Brno 26. – 29. břez­na 2015, Kino Art (Cihlářská 19, 602 00 Brno)

Druhý roč­ník fes­ti­va­lu sci-fi fil­mů Future Gate expan­du­je po loň­ském úspě­chu v Praze i do Brna. Festival při­ne­se pří­z­niv­cům science ficti­on a nových tech­no­lo­gií čtyř­den­ní pře­hlíd­ku nabi­tou nový­mi sním­ky i legen­da­mi svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie. Festival nabíd­ne pro­stor žánro­vě roz­ma­ni­tým fil­mům, kte­ré spo­ju­je téma vesmír, mimo­zem­ské civi­li­za­ce, umě­lá inte­li­gen­ce či fan­tas­tic­ké tech­no­lo­gie naší blíz­ké i vzdá­le­né budouc­nos­ti. Diváci všech věko­vých kate­go­rií čeka­jí výpra­vy nejen do nezná­mých kon­čin vesmí­ru, ale i na Zemi naší budouc­nos­ti.

Mezi dese­ti fil­my nechy­bí dru­hý díl kul­tov­ní ságy Vetřelci pod tak­tov­kou Jamese Camerona v reži­sér­ské ver­zi, vůbec prv­ní uve­de­ní fil­mu The Zero Theorem tvůr­ce Terryho Gilliama (Brazil, 12 opic), robo­tic­ká novin­ka Automata se skvě­lým Antoniem Banderasem nebo půvab­ná sci-fi kome­die The History of Future Folk, oce­ně­ná na něko­li­ka zahra­nič­ních fes­ti­va­lech. V hlu­bo­ké před­pre­mi­é­ře fes­ti­val uve­de oče­ká­va­ný film Alexe Garlanda (28 dní poté, Sunshine) Ex Machina. Festival nabíd­ne i Divokou pla­ne­tu z roku 1973 z vel­ké čás­ti pro­du­ko­va­nou v teh­dej­ším Československu ve stu­diu Jiřího Trnky a oce­ně­nou na fes­ti­va­lu v Cannes.

Speciální pře­hlíd­ka fil­mů je i letos dopl­ně­na tema­tic­ký­mi deko­ra­ce­mi umě­lec­ké sku­pi­ny WizArts, návště­vou fanouš­ků v kos­tý­mech oblí­be­ných sci-fi hrdi­nů a inspi­ra­tiv­ním dopro­vod­ným pro­gra­mem v podo­bě před­ná­šek. Součástí páteč­ní­ho pro­gra­mu je slav­nost­ní vyhlá­še­ní Ceny hrá­čů 2014 v sou­tě­ži nej­lep­ších her loň­ské­ho roku.

Vstupenky na jed­not­li­vé fil­my a per­ma­nent­ky je mož­né pro praž­skou část fes­ti­va­lu zakou­pit v poklad­ně kina Bio Oko nebo onli­ne na http://www.biooko.net/cz. Diváci v Brně mají mož­nost zakou­pit vstu­pen­ky a per­ma­nent­ky v poklad­ně kina Art. Vstupné na jeden film je 100 Kč.

Více o fes­ti­va­lu a jeho pro­gra­mu návštěv­ní­ci nalez­nou na www.futuregate.cz

Na jaké fil­my se může­te letos těšit?

Festival zahá­jí skvě­lá kome­die The History of Future Folk, kte­rá posbí­ra­la na fil­mo­vých fes­ti­va­lech po celém svě­tě řadu oce­ně­ní. Snímek je o to zají­ma­věj­ší, že za kame­rou stál čes­ký kame­ra­man Martin Matiášek. Půjde vůbec o prv­ní uve­de­ní fil­mu v České repub­li­ce.

Tvůrce Terry Gilliam je zná­mý díky svým skvost­ným dílům jako Brazil, 12 opic či Imaginárium Dr.Parnasse. Jeho posled­ní režij­ní počin The Zero Theorem nehle­dá odpo­věď na nic men­ší­ho než smy­sl živo­ta. Můžete se těšit na Christopha Waltze, Mélanii Thierry, Davida Thewlise, Matta Damona, a gil­li­a­mo­vu ori­gi­nál­ní vizi naší budouc­nos­ti.

V hlu­bo­ké před­pre­mi­é­ře fes­ti­val uve­de oče­ká­va­ný film Alexe Garlanda, auto­ra slav­né­ho romá­nu Pláž a sce­náris­tu sci-fi fil­mů Sunshine a 28 dní poté. Ve zne­po­ko­ji­vém dra­ma­tu Ex Machina zjis­tí­te, kam až jsou schop­ni zajít věd­ci při sna­ze vytvo­řit doko­na­lé­ho robo­ta. Ve fil­mu exce­lu­je Domhnall Gleeson, zná­mý ze sním­ků Lásky čas či Harryho Potera, dále Oscar Isaac a Alicia Vikander.

Hvězdně obsa­ze­ný je i špa­něl­ský post-apokalyptický sní­mek Automata. Antonio Banderas se v něm střet­ne s umě­lou inte­li­gen­cí i lid­skou bez­o­hled­nos­tí. Nejen milov­ní­ci jaz­zu si najdou své v netra­dič­ně ani­mo­va­ném fil­mu Strange Frame: Love & Sax. Film s queer tema­ti­kou pood­krý­vá prak­ti­ky hudeb­ní­ho prů­mys­lu v lehce psy­che­de­lic­ké budouc­nos­ti.

Festival uve­de i něko­lik legend. Divoká pla­ne­ta z roku 1973 z vel­ké čás­ti pro­du­ko­va­ná v teh­dej­ším Československu, ve stu­diu Jiřího Trnky, zabo­do­va­la na mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lech v čele s Cannes a sta­la se pro fil­ma­ře na celém svě­tě nevy­čer­pa­tel­nou stud­ni­cí inspi­ra­ce. Páteční noc bude pat­řit Vetřelcům, v reži­sér­ské ver­zi a v remaste­ro­va­né podo­bě fes­ti­val uve­de dru­hý díl této kul­tov­ní ságy z roku 1986. K legen­dám pat­ří i Naušika z Větrného údo­lí, prv­ní autor­ský celo­ve­čer­ní film nej­mi­lo­va­něj­ší­ho sou­čas­né­ho japon­ské­ho fil­ma­ře Hayao Miyazakiho (Cesta do fan­ta­zie, Princezna Mononoke).

Festival bude dopl­něn celou řadou zají­ma­vých dopro­vod­ných akcí. Prestižní pře­dá­vá­ní cen za nej­lep­ší hry roku pod názvem Ceny hrá­čů 2014 se usku­teč­ní v pátek 13. 3. v kině Bio Oko. V Praze i Brně může­te zajít na před­náš­ku o tom, jaké je to zažít sci-fi na vlast­ní kůži, for­mou hry zalo­že­né na hra­ní rolí, lar­pu. Larp Střepiny byl zasa­zen do dale­ké budouc­nos­ti, kde se lid­stvo potá­cí na hra­ni­ci záni­ku. Prostředí poni­če­né sci-fi základ­ny dotvá­ře­jí fil­mo­vé mas­ky, kos­týmy, pro­jek­ce, inter­ak­tiv­ní insta­la­ce nebo malý robot. Dozvíte se, jak se tako­vý larp při­pra­vu­je, hra­je, i jak se do něj může­te zapo­jit. Stejně tak si může­te v Praze vyslech­nout před­náš­ku doc. Tomáše Svobody, z Katedry robo­ti­ky ČVUT, kte­rý zájem­ce zasvě­tí do sou­čas­né­ho sta­vu výzku­mu robo­ti­ky a umě­lé inte­li­gen­ce.

Na fes­ti­va­lu nebu­dou chy­bět ani dele­ga­ce ze sku­pi­ny Lion Base, kte­rá je sou­čás­tí mezi­ná­rod­ní Star Wars kos­tý­mo­vé orga­ni­za­ce Rebel Legion. Ta spo­lu­pra­cu­je pří­mo se spo­leč­nos­tí Lucasfilm. Potvrzena je také účast orga­ni­za­ce Czech Garrison, kte­rá půso­bí na úze­mí České repub­li­ky jako jed­na z „posádek“ 501. legie a sdru­žu­je fanouš­ky s věr­ný­mi kos­týmy zápor­ných hrdi­nů Star Wars.

Program fes­ti­va­lu ve zkrat­ce:

Praha, Kino Bio Oko /12. -15. 3.2015/

Čt 12. 3. 2015 | 20:30 | The History of Future Folk (2012)

Pá 13. 3. 2015 | 15:00 | Ceny hrá­čů 2014 (slav­nost­ní vyhlá­še­ní nej­lep­ších her roku)

Pá 13. 3. 2015 | 18:00 | Strange Frame: Love & Sax (2012)

Pá 13. 3. 2015 | 20:30 | Vetřelci – reži­sér­ská ver­ze (Aliens, 1986)

So 14. 3. 2015 | 16:00 | Sci-fi na vlast­ní kůži - Larp Střepiny (před­náš­ka)

So 14. 3. 2015 | 18:00 | Divoká pla­ne­ta (La Planète sauvage, 1973)

So 14. 3. 2015 | 20:00 | The Zero Theorem (2013)

Ne 15. 3. 2015 | 14:30 | Naušika z Větrného údo­lí (Kaze no tani no Naushika, 1984)

Ne 15. 3. 2015 | 17:00 | Automata (2014)

Ne 15. 3. 2015 | 19:00 | Doc. Tomáš Svoboda – Robotika a umě­lá inte­li­gen­ce – fik­ce a sku­teč­nost (před­náš­ka)

Ne 15. 3. 2015 | 20:30 | Ex Machina (2015)

Brno, Kino Bio Art /26. -29. 2015/

Čt 26. 3. 2015 | 20:00 | The History of Future Folk (2012)

Pá 27. 3. 2015 | 18:00 | Vetřelec – reži­sér­ská ver­ze (Alien, 1979)

Pá 27. 3. 2015 | 20:30 | Vetřelci – reži­sér­ská ver­ze (Aliens, 1986)

So 28. 3. 2015 | 15:45 | Sci-fi na vlast­ní kůži - Larp Střepiny (před­náš­ka)

So 28. 3. 2015 | 16:45 | Kenny begins (2009)

So 28. 3. 2015 | 18:45 | Divoká pla­ne­ta (La Planète sauvage, 1973)

So 28. 3. 2015 | 20:30 | The Zero Theorem (2013)

Ne 15. 3. 2015 | 16:00 | Naušika z Větrného údo­lí (Kaze no tani no Naushika, 1984)

Ne 29. 3. 2015 | 18:30 | Strange Frame: Love & Sax (2012)

Ne 15. 3. 2015 | 20:30 | Ex Machina (2015)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,89605 s | počet dotazů: 233 | paměť: 56483 KB. | 25.06.2022 - 21:14:08