Kritiky.cz > Filmové recenze > Fulmaya, dievčatko s tenkými nohami - 55 %

Fulmaya, dievčatko s tenkými nohami - 55 %

Fulmaja2

Hlavní posta­vou nové­ho čes­ké­ho celo­ve­čer­ní­ho doku­men­tár­ní­ho fil­mu je slo­ven­ská muzi­kant­ka a hereč­ka Dorota Nvotová, jejíž pobyt v Nepálu a zájem o sirot­či­nec Happy Home zave­de fil­ma­ře mezi děti uli­ce. Osudy dětí v sirot­čin­ci a pře­de­vším situ­a­ce pří­mo na uli­cích, kde jsou vidět lidé bez pří­stře­ší, žeb­ra­jí­cí mat­ky s dět­mi i dět­ské gan­gy. Nepál je beze­spo­ru zají­ma­vá země a z pohle­du Evropana se jeví zdej­ší život lidí ve měs­tě jako kaž­do­den­ní boj o život. Uspokojení základ­ních život­ních potřeb je pro děti moti­vem k jed­ná­ní a v zájmu pře­ži­tí je jed­na z mož­nos­tí začle­ně­ní mezi fetu­jí­cí čle­ny dět­ských gan­gů. Sirotčinec Happy Home se pro­ti živo­tu na uli­ci jeví jako poho­do­vý svět. Děti spí v postýl­kách, dostá­va­jí pra­vi­del­ně jíd­lo, mají mož­nost se vzdě­lá­vat a hra­jí si. Dorotě Nvotové říka­jí přá­te­lé i děti Fulmáya, což zna­me­ná „květ lás­ka“. Její vztah k dětem je vře­lý a až naiv­ně obdiv­ný. I při pro­chá­ze­ní uli­ce­mi si jí děti vší­ma­jí a ona neskrý­vá své okouz­le­ní a zájem o jejich osu­dy. Nemocnému malé­mu dítě­ti zajiš­ťu­je ošet­ře­ní v nemoc­ni­ci a jin­dy zase kupu­je oble­če­ní dospí­va­jí­cí­mu chlap­ci. Svým způ­so­bem se cho­vá jako vel­ké dítě, kte­ré bere situ­a­ce tak, jak při­chá­zí. V dal­ších zábě­rech ji sle­du­je­me s nezbyt­nou ciga­re­tou, jak blou­má uli­ce­mi měs­ta, po horách nebo pro­ná­ší své názo­ry na svět v poste­li nebo při sna­ze o vaře­ní. Není si zce­la jis­tá sama sebou a chtě­la by nějak pomá­hat oko­lí. Jenže není všech­no tak, jak to vypa­dá. Kameraman zachy­cu­je oči dětí v sirot­čin­ci, kde je patr­ný skry­tý smu­tek. Ředitel sirot­čin­ce se před kame­rou sna­ží vypa­dat vese­le a kla­de jed­no­mu z dětí otáz­ku, kte­rá sama o sobě nevěští nic dob­ré­ho: Bije tě tady někdo? Dítě rych­le zamí­ta­vě krou­tí hla­vou a ředi­tel si vidi­tel­ně oddych­ne. Pro tyhle fil­ma­ře se mu poda­ři­lo sehrát diva­dél­ko. Závěr doku­men­tu zachy­cu­je Dorotu už v Bratislavě a ona sdě­lu­je své posled­ní zážit­ky z Nepálu. V pod­sta­tě se nedo­zví­me nic neo­če­ká­va­né­ho. Své mís­to v živo­tě dál hle­dá a k tomu ješ­tě sdě­lu­je nepří­jem­nou prav­du o osu­du dětí v sirot­čin­ci.

Dokument Fulmaya, dievčat­ko s ten­ký­ma noha­ma je prvo­plá­no­vě zamě­řen na Dorotu, ale život dětí kolem ní je dale­ko zají­ma­věj­ší a strh­ne divá­ko­vu pozor­nost. Hraje v tom vel­kou úlo­hu pro­stře­dí, kte­ré je sice výtvar­ně inspi­ra­tiv­ní a umož­ňu­je krás­né zábě­ry, ale je sou­čas­ně mís­tem, kde chu­dí lidé bez roz­dí­lu věku žijí pří­mo na uli­ci. Jen chvil­ka­mi mohou divá­ci zachy­tit i svět zce­la odliš­ný. Prodejna moto­rek je čis­tá a moder­ní. I v bytě Dorotčiných přá­tel je cítit pro­po­je­ní s evrop­skou civi­li­za­cí.

Film natá­čel zku­še­ný kame­ra­man Tomáš Nováček na foto­a­pa­rát. Malému fil­mo­vé­mu štá­bu se poda­ři­lo neru­šit běž­ný život lidí, zachy­tit auten­ti­ci­tu inte­ri­é­ru bytů, dět­ské nemoc­ni­ce i sirot­čin­ce. Pro dokres­le­ní své­ráz­né atmo­sfé­ry ulic je výmluv­ný záběr na jed­nu z malých kři­žo­va­tek s cha­o­tic­kým pohy­bem vozi­del i chod­ců.

Samotný film je veli­ce zají­ma­vým pohle­dem na život urči­té sku­pi­ny dětí v nepál­ském měs­tě a zob­ra­zu­je sna­hu Doroty pomo­ci zlep­šit jejich život­ní pod­mín­ky. Vendula Bradáčová si zvo­li­la námět a natá­če­lo se pod jejím režij­ním vede­ním. Kromě samot­né­ho fil­mu si reži­sér­ka ved­la také deník, kte­rý najdou zájem­ci na strán­kách http://www.fulmayafilm.com/#!denky-z-naten/cbtu. V dení­ku jsou uve­de­ny dal­ší podrob­nos­ti o natá­če­ní i zají­ma­vé postře­hy, kte­ré osvět­lu­jí někte­ré situ­a­ce při fil­mo­vá­ní i pod­mín­ky běž­né­ho živo­ta v Thamelu. Hudební dopro­vod k fil­mu si nahrá­la sama Dorota Nvotová.

Myslím si, že ten­to doku­men­tár­ní film tak tro­chu nechtě­ně pove­de k úva­hám, kde a jak posky­to­vat pomoc v zemích, kde jsou špat­né život­ní pod­mín­ky.

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Čokoláda31. října 2005 Čokoláda Film Čokoláda na vás bude mít zajímavý účinek. Při jeho sledování velmi pravděpodobně dostanete na tuto sladkost chuť. A já sama jsem se dokonce vydala psát tuto recenzi do […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...