Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama - Nový český celovečerní dokument inspirovaný životem herečky Doroty Nvotové

Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama - Nový český celovečerní dokument inspirovaný životem herečky Doroty Nvotové

Dorota
Dorota

Nový čes­ký celo­ve­čer­ní doku­men­tár­ní film Fulmaya, děv­čát­ko s ten­ký­ma noha­ma, inspi­ro­va­ný život­ní­mi osu­dy hereč­ky Doroty Nvotové, začí­ná ten­to týden natá­čet v Nepálu autor­ka a reži­sér­ka Vendula Bradáčová.

Do Nepálu odjíž­dí sice s malým týmem, kte­rý bude spo­leč­ně s ní a dra­ma­tur­gy­ní Věrou Krincvajovou tvo­řit ješ­tě kame­ra­man Tomáš Nováček a mis­tr zvu­ku Jiří Klenka, ale pod­le vlast­ních slov „za vel­kým pří­bě­hem o svo­bo­dě a vlast­ních roz­hod­nu­tích“.

Hlavní posta­vou nové­ho doku­men­tu je slo­ven­ská muzi­kant­ka a hereč­ka Dorota Nvotová zná­má z fil­mů Děvčátko, Perníková věž nebo kome­die O život, a její nepál­ské alter ego Fulmaya. Tato mla­dá, inte­li­gent­ní žena se díky své­mu poje­tí živo­ta stá­vá ztě­les­ně­ním pola­ri­ty sou­čas­né­ho svě­ta. Navzdory své poho­dl­né a poměr­ně úspěš­né exis­ten­ci v Evropě se vyda­la na dlou­hou pouť s cílem najít sebe sama. Ta ji zaved­la až do pod­hůří Himalájí. V jed­nom z nej­bíd­něj­ších a od naší kul­tu­ry nej­od­liš­něj­ších kou­tů svě­ta nachá­zí pokoj a klid. Pomocí její­ho nepál­ské­ho alter ega - Fulmayi - vstu­pu­je­me observač­ní meto­dou do svě­ta dětí na uli­ci a také do živo­ta sirot­čin­ce, o kte­rý se Dorota sta­rá.

Seznamujeme se zde s dal­ší důle­ži­tou posta­vou pří­bě­hu, tří­le­tou hol­čič­kou nale­ze­nou na uli­ci a pojme­no­va­nou po své zachrán­ky­ni - Fulmaya. Ta nám umož­ní sle­do­vat zají­ma­vou para­le­lu dvou dívek stej­né­ho jmé­na z napros­to odliš­né­ho svě­ta.

„Film Fulmaya, děv­čát­ko s ten­ký­ma noha­ma je autor­ským pohle­dem na pří­běh úspěš­né mla­dé ženy, kte­rou její vnitř­ní démo­ni při­ved­li na neče­ka­nou život­ní ces­tu. Vypráví o dětech, kte­ré na ní potka­la a se kte­rý­mi spo­ji­la svůj život. Vypráví ale i o nás, našich cestách a o nemo­ci, kte­rá se vel­mi rych­le šíří zejmé­na západ­ní polo­kou­lí. O nemo­ci se jmé­nem Osobní zbyt­ně­lost. Na pomoc si bere sebe­kri­tic­ký humor i názor filo­zo­fie exis­ten­ci­a­lis­mu: Jsme odsou­ze­ni k vol­bě, “ říká o svém pro­jek­tu Vendula Bradáčová.

Příběh plný auten­tic­kých situ­a­cí, jina­kos­ti vzdá­le­né­ho svě­ta, člo­vě­čí oprav­do­vos­ti a hud­by krás­né slo­ven­ské rocker­ky, vzni­ka­jí­cí v kopro­duk­ci s Českou tele­vi­zí, uvi­dí­te v kinech na pře­lo­mu břez­na a dub­na 2013, kdy jej do čes­kých kin uve­de spo­leč­nost Falcon. Při pří­le­ži­tos­ti pre­mi­é­ry je plá­no­vá­na i pro­dej­ní výsta­va foto­gra­fií z natá­če­ní od Tiny Palu. Výtěžek bude věno­ván sirot­čin­ci  Happy Home v Káthmándú, o nějž se Dorota Nvotová sta­rá.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,87732 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55763 KB. | 24.05.2022 - 12:42:20