Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Frozen Free Fall: Snowball Fight (XBOX ONE)

Frozen Free Fall: Snowball Fight (XBOX ONE)

12

Hru Frozen Free Fall může­me také znát z našich zaří­ze­ní, kte­ré pra­cu­jí pod Androidem, a pro­to od hry neče­kej­te žád­nou úžas­nou gra­fi­ku, ani žád­ný úžas­ný her­ní poži­tek jako u jiných her. Požitek máte pou­ze z hra­né hry, kdy pře­mýš­lí­te, jak postou­pit do dal­ších kol. Ovládání ovla­da­čem je slo­ži­těj­ší, pře­ce jenom na doty­ko­vém tele­fo­nu nebo table­tu se hra­je lépe, ale fakt je, žád­ná podob­ná hra zatím pro xbox one není, tak­že kdo má rád ten­to typ hry, tak ože­lí i těch pár jed­no­du­chým gra­fic­kých tri­ků. Hra je zpra­co­vá­na pro ty nejmen­ší, co se vzhle­do­vě týče, ale nároč­nost někte­rých kol má pro­blém zvlád­nout i dospě­lí hráč. Hra nabí­zí mno­ho kol cca 195, tak­že na vypl­ně­ní vol­né­ho času to s pře­hle­dem posta­čí. Hru si může­te zahrát v reži­mu jed­no­ho nebo dvou hrá­čů ne však onli­ne, což by bylo o dost zají­ma­věj­ší.

35

Ve hře řeší­te hádan­ky v žán­ru „tři v řadě“ tzn., že může­te pře­su­nout barev­né krys­ta­ly, tak aby  byly tři v řadě a více, a tak­to pomá­há­te sestrám Anne a Else z fil­mu Frozen od Disney. Po úspěš­ném dokon­če­ní kola se Vám samo­zřej­mě postup­ně ode­my­ka­jí dal­ší posta­vy a odmě­ny z této pohád­ky.

64

Co hře nej­ví­ce vytknout je mož­nost naku­po­vat si postu­py, živo­ty, posta­vy atd., jako přes Android, mys­lím, že tahle komerč­nost do hry pro kon­zo­ly xbox  oprav­du nepat­ří, ale co čekat od hry, kte­rou si může­te zdar­ma stáh­nout.

Hodnocení: 50%

Výrobce: Disney Interactive

Žánr: logic­ká

Multiplayer: local mul­tipla­yer

Jazyk: ang­lic­ky

Datum vydá­ní: 15. 9. 2015

Doporučený věk: 10 let


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,96864 s | počet dotazů: 238 | paměť: 53839 KB. | 29.07.2021 - 20:59:45