Kritiky.cz > Recenze her > Frostpunk - Dokážete přežít mrazivou apokalypsu?

Frostpunk - Dokážete přežít mrazivou apokalypsu?

FrostuPunk

Blíží se léto, par­né dny už poma­lu začí­na­jí a je tak na čase se ale­spoň po veče­rech vydat na něja­ké mra­zi­vé dob­ro­druž­ství. V násle­du­jí­cích týd­nech se podí­vá­me na tři sur­vi­val hry se zim­ní téma­ti­kou a začne­me u netra­dič­ní­ho titu­lu. Jedná se o real time sur­vi­val apo­ka­lyp­tic­kou stra­te­gii Frostpunk od pol­ských 11bit Studios – auto­rů depre­siv­ní This War of Mine.

Ve Frostpunku se oci­tá­te ve ste­am­pun­ko­vé ver­zi 19. sto­le­tí. Zemi zachvá­ti­la doba ledo­vá, nikdo neví, co ji způ­so­bi­lo, ale tep­lo­ty stá­le kle­sa­jí, a tak posled­ní zbyt­ky lid­stva hle­da­jí úto­čiš­tě u gene­rá­to­rů vybu­do­va­ných na jejím počát­ku. Jste posta­ve­ni do role vůd­ce jed­né z těch­to sku­pin a vaším úko­lem je váš lid za kaž­dou cenu udr­žet při živo­tě. Snadný úkol to není a bude­te muset obě­to­vat i část své lid­skosti, ale stej­ně ve vět­ši­ně pří­pa­dech selže­te.

Větší zima jak v Ojmjakonu

Hlavními měřít­ky úspě­chu jsou zde nadě­je a nespo­ko­je­nost vašich lidí. Jakmile bude­te činit nepo­pu­lár­ní roz­hod­nu­tí, nadě­je bude kle­sat a nespo­ko­je­nost stou­pat, to samé pla­tí v pří­pa­dě nedo­stat­ku zdra­vot­ní péče, potra­vin nebo tep­la. A vytvá­ře­ní tep­la je to hlav­ní, čím se Frostpunk vysti­hu­je. Generátor je středo­bo­dem vaše­ho sna­že­ní, a tak do něho bude­te sypat tuny uhlí, abys­te zvlád­li stá­le kle­sa­jí­cí tep­lo­tu. Ta z -20° C kles­ne až k -120° C, což by byl tvr­dý oří­šek i pro Amundsena nebo bor­ce z Ojmjakonu – nejchlad­něj­ší­ho obyd­le­né­ho mís­ta na svě­te (v roce 1926 tu namě­ři­li tep­lo­tu -72° C). V rám­ci hry vám, ale budou také dává­ny mož­nos­ti plnit malé úko­ly, jejímž spl­ně­ním může­te svo­je šan­ce na pře­ži­tí zvý­šit.

V prů­bě­hu hry bude­te vydá­vat záko­ny, kte­ré vám umož­ní nástra­hy kon­ce svě­ta sná­šet lépe. Jedná se např. o zave­de­ní dět­ské prá­ce, při­sy­pá­ní pilin do pří­dě­lů potra­vy pro jejich zvý­še­ní nebo mož­nost ote­vře­ní nálev­ny a povo­le­ní pohřbů. Dále může­te vyzkou­má­vat nověj­ší tech­no­lo­gie, kte­ré vám umož­ní zefek­tiv­nit pra­cov­ní pro­stře­dí nebo za pomo­ci nale­ze­ných tzv. ste­am core vyrá­bět auto­ma­to­ny, kte­ří nahra­dí lid­skou sílu a pra­cu­jí non­stop. Při sbě­ru suro­vin se nemu­sí­te spo­lé­hat pou­ze na svo­ji osa­du, ale může­te také vysí­lat expe­di­ce. Ty pak mohou nachá­zet jak suro­vi­ny, tak i dal­ší pře­ži­vší, což před­sta­vu­je ve vět­ši­ně pří­pa­dech jedi­nou mož­nost, jak zvět­šit popu­la­ci vaše­ho měs­ta.

Survival puzzle

Hra cel­ko­vě veli­ce dob­ře vypa­dá a zkra­je se i dob­ře hra­je. V zákla­du nabí­zí cel­kem 4 scé­ná­ře, kte­ré při­ná­ší i tro­chu pří­bě­hu a pokud vám scé­ná­ře nesta­čí může­te zahrát i neko­neč­ný mód na něko­li­ka mapách. Bohužel poté, co scé­nář něko­li­krát pro­hra­je­te začne­te hru sklá­dat jako puzzle. Neexistuje naho­di­lost a vše je vždy stej­né, tak­že hrát scé­nář zno­vu vlast­ně nemá smy­sl. Do toho se při­dá to, že je hra v někte­rých pří­pa­dech vylo­že­ně nefér a vy pros­tě ztrá­cí­te chuť si ji zahrát zno­vu. Další mínus pod­le mě před­sta­vu­jí nedo­sta­teč­né dopa­dy vašich roz­hod­nu­tí. Zavedete při­dá­ní pilin do jíd­la, lidi to naštve, ale jejich pra­cov­ní výkon­nost to nijak neo­vliv­ní. Zavedete dět­skou prá­ci, lidi to naštve, ale pra­cov­ní výkon­nost rodi­čů to neo­vliv­ní atd.

Ze hry mám pocit, že auto­ři měli v plá­nu ješ­tě při­dat někte­ré mecha­ni­ky. Každý oby­va­tel osa­dy je pojme­no­ván, zjis­tí­te o něm, kdo je sou­čás­tí jeho rodi­ny a z čeho má oba­vy, ale cel­ko­vě je to vlast­ně jed­no, oni tam jenom jsou a vlast­ně nic nezna­me­na­jí. Ráno začnou pra­cov­ní hodi­ny oni ješ­tě do prá­ce ani nedo­jdou a už vám při­bý­va­jí suro­vi­ny. Nakonec, hra se až kře­čo­vi­tě sna­ží uká­zat na to, že v podob­né situ­a­ci by se lid­stvo muse­lo obrá­tit k nehez­kým roz­hod­nu­tím. Ve hře máte mož­nost se smě­řo­vat buď k nábo­žen­ství ane­bo k dik­ta­tu­ře. A to je pod­le mě málo, těch mož­nos­tí tu mělo být víc.

Frostpunk je hra podob­ná Banished a nabí­zí i podob­né množ­ství obsa­hu. Jenže Banished vytvo­řil jeden člo­věk… Pro mě tedy hra před­sta­vu­je zkla­má­ní a nevy­u­ži­tý poten­ci­ál. Ono při­dat kam­paň, kte­rá by zahr­no­va­la tře­ba více osad najed­nou, nebo při­dat více mož­nos­tí v oblas­ti vydá­vá­ní záko­nů, to by cel­ko­vý dojem mno­hem zlep­ši­lo. K dlc the Rifts, kte­ré za 5 € při­dá­vá pou­ze jed­nu mapu kde může­te sta­vět mos­ty se ani nemá cenu vyja­d­řo­vat.

50 %

Foto: 11 bit stu­di­os

  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
  • 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky?30. dubna 2021 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky? V dnešní hře si společně vyzkoušíme, jaké to je být operátorem tísňové linky a už teď mi věřte, že to není žádný „med“ ! Strategický simulátor s celkem dost detailně propracovaný. Hra […] Posted in Recenze her
  • GRID16. června 2021 GRID GRID (2019) je typická závodní arkáda, v níž jde o závodění, vydělávání peněz, nakupování aut a postupování v kariéře. Očekával jsem podobný zážitek jako od Need For Speed, nebo třeba […] Posted in Recenze her
  • Mass Effect 3 – retro recenze po vydáním legendární edice17. května 2021 Mass Effect 3 – retro recenze po vydáním legendární edice Sakra, sedám k počítači, že konečně napíšu recenzi na poslední Mass Effect před vydáním legendární edice, no a ona je už venku – vyšla v pátek 14.5 (z nějakého důvodu jsem to čekal až dnes […] Posted in Recenze her
  • Jurassic World Evolution – Dinosauří svět přesně podle vás!5. května 2021 Jurassic World Evolution – Dinosauří svět přesně podle vás!                 S touto hrou jsem se tak nějak velice rád vrátil do svých dětských let, kdy jsem strávil hodiny a hodiny času u Zoo Tycoon a dalších strategicky-budovatelských simulátorů. […] Posted in Recenze her
  • Loki - Lamentis (E03)24. června 2021 Loki - Lamentis (E03) Loki (Tom Hiddleston) se dozví o plánu Varianty (Sophia Di Martino), on sám má ovšem svůj vlastní, který navždy změní osud obou...... 3. epizoda Lokiho zakončuje první polovinu 1. série. […] Posted in TV Recenze
  • Rick a Morty22. června 2021 Rick a Morty Rick a Morty je opravdu seriál pro dospělé. Hlavní postava, vynálezce Rick, znovu dokazuje, čím vším může překvapit americká animovaná tvorba. Je to prostě alkoholik, pro sprosté slovo […] Posted in TV Recenze
  • Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově22. června 2021 Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově Návštěvníci je československý sci-fi televizní seriál pro děti z let 1981 až 1983. Vznikl v koprodukci Československé televize a několika dalších evropských zemí. Seriál se vysílal i v […] Posted in Zajímavosti
  • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
  • Tarot divokého lesa22. června 2021 Tarot divokého lesa Mnohostranný tarot s výstižnými obrázky a působením do hloubky duše. Možná mi na první pohled připadaly některé karty divoké a znepokojující, ale s tím, jak jsem se probírala každou z nich […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 3,08206 s | počet dotazů: 218 | paměť: 53145 KB. | 24.06.2021 - 23:27:07