Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > FRIGHTENERS - PŘÍZRAKY

FRIGHTENERS - PŘÍZRAKY

fri1s
fri1s
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Před šes­ti lety autor fil­mo­vé adap­ta­ce Pána Prstenů Peter Jackson nato­čil ten­to film - horror - kome­dii v hlav­ní roli s Michaelem J. Foxem v hlav­ní roli.

FRIGHTENERS LogoFRIGHTENERS DĚSIČI
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie1. srp­na 1996Filmová pří­lo­ha dení­ku Neviditelný Pes
Universal Pictures, USA 1996, horror/komedie, R, Česko ???
Režie: Peter Jackson
Hrají:Michael J. Fox, Trini Alvarado, Peter Dobson, John Astin, Dee Wallace Stone, Jeffrey Combs, Jake Busey, Chi McBride, Jim Fyfe, Juliana McCarthy, Troy Evans.
Web:n/a

Bannister and GhostsM.J.FoxPoslední pove­de­ná ducha­ři­na, kte­rou pama­tu­ji, byli Ghostbusters. Nový film Děsiči (jmé­no je můj pře­klad, ofi­ci­ál­ní čes­ký název a pří­pad­né datum uve­de­ní není zná­mo) pat­ří ovšem vše­mi dese­ti do deva­de­sá­tých let. V rekla­mě se sice obje­vu­jí hlav­ně efekt­ní stra­ši­del­né scé­ny, nicmé­ně je to směs horro­ru, kome­die a detek­tiv­ky.

Frank Bannister (Michael J. Fox) je senzibil-podvodník, kte­rý pou­ží­vá svou mimo­řád­nou schop­nost vidět a komu­ni­ko­vat s duchy, má par­tu pove­de­ných nehmot­ných kama­rá­dů, kte­ří mu obsta­rá­va­jí obži­vu stra­še­ním. Bannister vhod­ně při­spě­chá a zlé duchy „zaže­ne“. Je to tvr­dý chle­bí­ček na malém měs­tě, zvášť když série nevy­svět­li­tel­ných úmr­tí a zvlášt­ních úka­zů víří domněn­ky o pří­tom­nos­ti zlé­ho pol­ter­ge­is­ta.

Povolaný spe­ci­ál­ní agent FBI Dammers (Jeffrey Combs) hod­lá veš­ke­rou vinu (a vraž­dy) sva­lit na Bannistera, šťou­ra­je se v jeho minu­los­ti a mat­ném trau­ma­tic­kém zážit­ku, při němž zahy­nu­la jeho žena. Bannister se sezná­mí s čer­s­tvě ovdo­vě­lou dok­tor­kou Lucy Lynskey (Trini Alvarado), jen­že do jejich počí­na­jí­cí roman­ce se stá­le mon­tu­je zesnu­lý man­žel, jehož Bannister vidí.

LucyDoktorka Lynskey se na návštěvě paci­ent­ky sezná­mí s tem­ným domem Bradleyů, kde žije Patricia Bradley (Dee Wallace Stone) se svou přís­nou mat­kou (Julianna McCarthy). Patricie se kdy­si, na pra­hu dospě­los­ti, zaplet­la s šílen­cem, kte­rý zma­sa­kro­val osa­zen­stvo míst­ní nemoc­ni­ce a byl popra­ven. Nemá dovo­le­no vychá­zet z domu plné­ho útrp­ných vzpo­mí­nek, kte­rý se zdá být podiv­ně spjat s napja­tou spi­ri­tu­ál­ní atmo­sfé­rou v měs­teč­ku.

JudgeBannister dává před­nost osa­mě­lé­mu živo­tu ve spo­leč­nos­ti stra­ši­del: Soudce (John Astin) je sta­rý a roz­pa­da­jí­cí se pis­tol­ník s kři­vou muš­kou, Cyruse (Chi McBride), pra­vé­ho ducha 70. let s řva­vým hla­sem, názo­ry i oble­če­ním, a tiché­ho kni­ho­mo­la Stuarta (Jim Fyfe). Jenže všich­ni čty­ři cítí, že v jejich blíz­kos­ti se pohy­bu­je něco dale­ko nebez­peč­něj­ší­ho. Už dva­a­dva­cet lidí kles­lo mrt­vo, čas­to z nevy­svět­li­tel­ných pří­čin, a jejich spo­leč­ným zna­kem je pořa­do­vé čís­lo vyry­té na čele. Frank Bannister je obvykle nablíz­ku, když se to sta­ne, a agent Dummers sou­dí, že je zdro­jem smr­tí­cí vůle.

Rozlícen nař­če­ním, roz­hod­nut najít pra­vou pří­či­nu záhad­ných úmr­tí, a ve stra­chu o život jedi­né oso­by, kte­rá si jej váží, Bannister pře­kro­čí posled­ní bari­é­ru do svě­ta, kde jsou noč­ní můry až pří­liš sku­teč­né.

Agent FBI etc.Michael J. Fox má vyni­ka­jí­cí talent před­vést tako­vé­ho nekňu­bu, co se mu nic moc neda­ří, ale je dosta­teč­ně sym­pa­tic­ký, aby nám ho neby­lo zas moc líto. Jeho polo­roz­pa­da­jí­cí „dům snů“ je krás­ným úka­zem Ameriky 90. let. Trini Alvarado je sice jako lékař­ka poně­kud pří­liš pří­stup­ná para­nor­mál­ním jevům, ale defi­ni­tiv­ně při­ro­ze­ná - jak si pro­bo­ha moh­la vzít tako­vé­ho tup­ce, jakým byl její man­žel = jako ze živo­ta. Agent Dobson - to je doko­na­lá esen­ce fede­rál­ní­ho poli­caj­ta vyhra­že­né­ho pro spi­ri­tu­ál­ní pří­pa­dy, snad nej­e­fekt­něj­ší posta­va fil­mu. Báječně mast­ný a kře­čo­vi­tý.

Na Děsiče nakou­pi­li a pro­na­ja­li tři­cet pět sta­nic Silicon Graphics a film je doslo­va natřís­ka­ný sek­ven­ce­mi spe­ci­ál­ních efek­tů, ducho­vé jsou prů­hled­ní a někte­ré posta­vy prý nikdy nee­xis­to­va­ly jako lidé. Na své si při­jdou milov­ní­ci komor­ních i exter­ních scén, honi­ček a hřbi­tov­ní­ho humo­ru.

Hodnocení: DOCELA DOBRÉ
HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

  • Film je situ­o­ván do malé­ho ame­ric­ké­ho měs­teč­ka, byl ale točen na Novém Zélandě a na pří­ro­dě, a kra­ji­ně (záto­ka) je to poznat.
  • Mocnosti zla jsou vel­mi sil­né a kosí na potká­ní živé i mrt­vé. Jenom náš Frank odo­lá­vá bez zjev­né pří­či­ny, kte­rou je samo­zřej­mě nut­nost pře­žít do kon­ce fil­mu.
  • Chtěl bych vidět, kte­rá nemoc­ni­ce by si moh­la dovo­lit nechat celé kří­d­lo zpust­nout (a nezbou­rat či reno­vo­vat) pro­to, že tu došlo k tra­gic­kým udá­los­tem.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,85196 s | počet dotazů: 240 | paměť: 58120 KB. | 10.08.2022 - 11:26:16