Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Frida - herecký koncert Salmy Hayek a Alfreda Moliny

Frida - herecký koncert Salmy Hayek a Alfreda Moliny

Frida

Frida je mís­ty poe­tic­ký, mís­ty tra­gic­ký, vět­ši­nou hra­ný, ale chví­le­mi i ani­mo­va­ný film, v němž sle­du­je­me osu­dy mexic­ké malíř­ky prv­ní polo­vi­ny 20. sto­le­tí Fridy Kahlo od její­ho dív­čí­ho věku až do smr­ti.

Frida (Salma Hayek) jako mla­dé děv­če utr­pí při havá­rii auto­bu­su váž­ná zra­ně­ní páte­ře, díky nimž se ocit­ne na dlou­hou dobu v sádro­vém kor­ze­tu a nemů­že se hnout z poste­le. Pro krá­ce­ní dlou­hé chví­le malu­je. Její obra­zy jsou vel­mi zvlášt­ní, na mno­ha z nich se obje­vu­je ona sama, čas­to jsou to kolá­že, v nichž se odrá­ží momen­tál­ní Fridiny poci­ty a zážit­ky. S její­mi obra­zy se ve fil­mu setká­me hoj­ně, při­čemž mal­by čas­to oží­va­jí a film se tak dostá­vá do své ani­mo­va­né podo­by. To z něj z pou­hé­ho vyprá­vě­ní dělá poně­kud „umě­lec­ký“ film. A ačko­li ten­to žánr nepat­ří k mým oblí­be­ným, ve Fridě mi to neva­di­lo.

Klíčovým prv­kem nejen fil­mu ale hlav­ně Fridina živo­ta je její vztah s man­že­lem Diegem Riverou (Alfred Molina), se kte­rým se sezná­mí ješ­tě jako mla­dá ško­lač­ka, a kte­ré­ho si o pár let poz­dě­ji vez­me. Jejich vztah je zpr­vu hlav­ně pro­fe­si­o­nál­ní, neboť Diego je uzná­va­ný malíř nástěn­ných fre­sek, kte­rý Fridě pomá­há v jejích malíř­ských začát­cích. Do man­žel­ství Frida poz­dě­ji vstu­pu­je s vědo­mím, že Diego je nena­pra­vi­tel­ný děv­kař, což ji hod­ně ničí, ale přes­to s jis­tou pře­stáv­kou s Diegem vydr­ží 25 let, až do své smr­ti.

Hlavním téma­tem fil­mu ani tak není sle­do­vá­ní vývo­je Fridiny malíř­ské kari­é­ry (mimo­cho­dem uzná­ní své­ho umě­ní v rod­né zemi se dočká až krát­ce před smr­tí), jako spí­še jijích život­ních tram­pot. Její jižan­sky bodrá nátu­ra, díky níž čelí man­že­lo­vým nevěrám, poli­tic­kým pro­blé­mům i trva­lým násled­kům své­ho zra­ně­ní. Místy si člo­věk říká, že to snad ani není žen­ská, což se zvlášť vnu­cu­je při někte­rých jejích lehce lesbic­kých scé­nách.

Pokud tedy momen­tál­ně Fridu nedá­va­jí v kinech, vře­le dopo­ru­ču­ji si Film půj­čit na DVD nebo na kaze­tě a při­pra­vit se na nevšed­ní záži­tek.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...