Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Fresh Film Fest uvede nový snímek Terrence Malicka, kontroverzní dokument o Googlu i mladého Tima Rotha jako skinheada

Fresh Film Fest uvede nový snímek Terrence Malicka, kontroverzní dokument o Googlu i mladého Tima Rotha jako skinheada

fff
fff
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Praha, 14. srp­na – Svěží, neotře­lé, zají­ma­vé fil­my, kte­ré nejsou jin­de k vidě­ní. Snímky, kte­ré pro­vo­ku­jí, inspi­ru­jí k zamyš­le­ní i dis­ku­sím, kte­ré se vymy­ka­jí běž­né pro­duk­ci… již pode­sá­té nabíd­ne mezi­ná­rod­ní fes­ti­val Fresh Film Fest pro­gram, kte­rý spl­ňu­je vyso­ké náro­ky fil­mo­vých fanouš­ků. Pětidenní mara­tón pro­jek­cí pro­běh­ne v cen­t­ru Prahy již od 28. srp­na do 1. září – v Kině 35 Francouzského insti­tu­tu, obou sálech kina Světozor, Studiu Béla Maďarského kul­tur­ní­ho insti­tu­tu, Biu Ponrepo, zdar­ma na FAMU a také v let­ním kině v Riegrových sadech. Doprovodný pro­gram kon­cer­tů, pro­jek­cí i DJs par­ty ovlád­ne Klub Ilusion na Vinohradské tří­dě. Celkově bude uve­de­no 140 sním­ků.

Pro hlav­ní pro­gra­mo­vou sek­ci si letos pořa­da­te­lé vybra­li téma fana­tis­mu. „A to jak ve smys­lu zna­čí­cí pozi­tiv­ní uma­nu­tí a hor­li­vost, tak i nega­tiv­ní posed­lost něja­kou myš­len­kou,“ vysvět­lu­je umě­lec­ký ředi­tel Jan Stehlík. Základem této sek­ce se sta­ne kolek­ce sním­ků brit­ské­ho poli­tic­ky pro­vo­ka­tiv­ní­ho reži­sé­ra Alana Clarka, u něhož začí­na­li her­ci jako Tim Roth, Gary Oldman nebo Ray Winstone. „Alan Clark inspi­ro­val gene­ra­ci spi­so­va­te­lů, her­ců Filmy a reži­sé­rů, napří­klad Paula Greengrasse, Stephena Frearse nebo poz­dě­ji Dannyho Boyla,“ uvá­dí dra­ma­turg Michal Hogenauer. Jedním z uvá­dě­ných pří­kla­dů je tele­viz­ní film Made in Britain z roku 1983 o 16letém skinhe­a­do­vi, kte­ré­ho ztvár­nil prá­vě mla­dý Tim Roth.

K dal­ším sním­kům v rám­ci Fanatismu pat­ří napří­klad doku­ment Jesus Camp reži­sé­rek Rachel Grady a Heidi Ewing, kte­rý zachy­cu­je prů­běh tábo­ra na výcho­vu budou­cí gene­ra­ce křes­ťa­nů mají­cích jed­nou pře­vzít vlá­du v USA. Kanadský doku­ment Lunarcy! Z roku 2012 vyprá­ví pří­běh něko­li­ka osob­nos­tí, kte­ré pro­po­ju­je sil­ná posed­lost Měsícem. V této sek­ci se také obje­ví kon­tro­verz­ní doku­ment Google and the World Brain o plá­nu této spo­leč­nos­ti vybu­do­vat nej­vět­ší kni­hov­nu, kte­rý měl letos pre­mi­é­ru v Sundance. O tom, jak tvo­ří, natá­čí i učí slav­ný reži­sér Michael Haneke, vyprá­ví str­hu­jí­cí por­trét Michael H. Profession: Director, kte­rý bude uve­den za účas­ti reži­sé­ra toho­to doku­men­tu, Yvesa Montmayeura. Program v této sek­ci dopl­ní star­ší fil­my jako dra­ma Kult háko­vé­ho kří­že (r: Tony Kaye, 1998), dob­ro­druž­ný Fitzcarraldo (r: Werner Herzog, 1982) nebo Svěží vítr (r: Miklós Jancsó, 1969).

Nesoutěžní sek­ce Bright Future se zamě­ří na prv­ní či dru­hé celo­ve­čer­ní fil­my, kte­ré již zís­ka­ly oce­ně­ní a uzná­ní na řadě zahra­nič­ních fes­ti­va­lů – k nej­za­jí­ma­věj­ším letos pat­ří sci-fi horor Antiviral od Brandona Cronenberga (syn slav­né­ho reži­sé­ra), kte­rý měl loni pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu v Cannes, švéd­ské dra­ma Eat sle­ep die, debut reži­sér­ky Gabriely Pichler, kte­rá před tře­mi roky vyhrá­la na Fresh Film Festu stu­dent­skou sek­ci, švéd­ský sní­mek Flimmer reži­sé­ra Patrika Eklunda nebo ame­ric­ké dra­ma The Comedy Ricka Alversona s Jamesem Murphym z kape­ly LCD Soundsystem v jed­né z hlav­ních rolí (pre­mi­é­ra v loň­ské sou­tě­ži na Sundance)

Další nesou­těž­ní sek­ce Break Rules nabíd­ne expe­ri­men­tál­ní fil­my od zku­še­ných a vyzrá­lých reži­sé­rů a uměl­ců. „Díla, kte­rá je těž­ké kate­go­ri­zo­vat, ve kte­rých se pří­běh poma­lu vytrá­cí či pře­vra­cí a vůd­čí úlo­hu pře­bí­rá obraz a ima­gi­na­ce,“ popi­su­je sek­ci Jan Stehlík. Za zhléd­nu­tí sto­jí napří­klad nej­no­věj­ší film Terrence Malicka To the Wonder s Rachel McAdams, Benem Affleckem, Olgou Kurylenko či Javierem Bardemem, nebo sní­mek Le mété­o­re (The Meteor / Meteor) kanad­ské­ho reži­sé­ra Françoise Delisle. K zají­ma­vos­tem bude pat­řit před­sta­ve­ní nej­za­jí­ma­věj­ších úvod­ních titul­ko­vých sek­ven­cí celo­ve­čer­ních fil­mů (napří­klad Sedm, Vejdi do prázd­na nebo seri­ál True Blood).

K hlav­ním – půl­noč­ním - láka­dlům nesou­těž­ní­ho pro­gra­mu budou pat­řit thriller Killer Joe o dro­go­vém dea­le­ru z malé­ho měs­ta od reži­sé­ra Williama Friedkina (Francouzská spoj­ka, Vymítač ďáb­la, Mzdy stra­chu, Kriminálka Las Vegas) nebo Du Zhan (Drogová vál­ka / Drug War), nový film Johnnyho To, kte­rý je pří­bě­hem taže­ní pro­ti­dro­go­vé jed­not­ky pro­ti vliv­né­mu sesku­pe­ní výrob­ců a pře­kup­ní­ků drog.

let­ním kině zdar­ma bude uve­de­na napří­klad kri­mi­nál­ní kome­die Spring Breakers od Harmony Korineho, sce­náris­ty a reži­sé­ra, jehož Werner Herzog nazval „budouc­nos­tí ame­ric­ké kine­ma­to­gra­fie“, a také vítěz­né fil­my letoš­ní­ho roč­ní­ku.

Zvláštní sek­ce Fresh Dox zamě­ře­ná na neotře­lé a ino­va­tiv­ní doku­men­ty s pře­sa­hy do hud­by před­sta­ví napří­klad sní­mek We Are Modeselektor o stej­no­jmen­né ber­lín­ské hudeb­ní for­ma­ci nebo film The Secret Disco Revolution rede­fi­nu­jí­cí posta­ve­ní a pří­nos éry dis­co music.

Do sou­těž­ní sek­ce Fresh Generation prv­ních a dru­hých celo­ve­čer­ních fil­mů se poda­ři­lo letos zís­kat šest skvě­lých sním­ků, kte­ré osob­ně před­sta­ví jejich tvůr­ci. Jde o dra­ma Les Apaches / Apači (pre­mi­é­ra na MFF Cannes v sek­ci The Directors“ Fortnight), debut reži­sé­ra Thierryho de Perettiho, kte­rý byl vybrán do nové­ho spo­leč­né­ho labe­lu dis­tri­buč­ní spo­leč­nos­ti Artcam a Fresh Film Festu – Fresh Artcam, věno­va­né­mu debu­to­vé tvor­bě. Film bude uve­den v kinech a pro­střed­nic­tvím alter­na­tiv­ní dis­tri­buce v prů­bě­hu říj­na. Dále budou sou­tě­žit mini­ma­lis­tic­ký sní­mek při­po­mí­na­jí­cí fil­my od Jacquese Tatiho Das mer­kwür­di­ge Kätzchen (Divná kočič­ka / The Strange Little Cat – pre­mi­é­ra na MFF Berlín) reži­sé­ra Ramona Zürchera, dále vizu­ál­ně fan­tas­tic­ký sní­mek Leones (Lvi / Lions) reži­sér­ky Jasmíny López, tragi­ko­mic­ký debut The Deflowering of Eva Van End (Ztráta panen­ství Evy van End) holand­ské­ho reži­sé­ra Michiela ten Horna, dra­ma o moci s natu­ra­lis­tic­kým herec­tvím a při­taž­li­vou kame­rou Coldwater ame­ric­ké­ho tvůr­ce Vincenta Grashawa a sní­mek Hide Your Smiling Faces (Schovejte úsměvy, pre­mi­é­ra na Berlinale 2013), ve kte­rém reži­sér Daniel Patrick Carbone vyu­ží­vá křeh­ké vyprá­vě­ní, dechbe­rou­cí kame­ru, srd­cervou­cí sku­teč­nos­ti a ryzí konec dospí­vá­ní. Ten je záro­veň jed­ním z titu­lů (dále maďarsko-nizozemský film Silent Ones v sek­ci Bright Future), kte­rý bude na fes­ti­va­lu uve­den díky nově navá­za­né­mu part­ner­ství Fresh Film Festu s uni­kát­ním glo­bál­ním pro­jek­tem Eye on Films, kte­rý zajiš­ťu­je mezi­ná­rod­ní uve­de­ní debu­tů v rám­ci dis­tri­buč­ních sítí a na fes­ti­va­lech. „Fresh Film Fest je prv­ním člen­ským fes­ti­va­lem v České repub­li­ce,“ dodá­vá ředi­tel­ka Radka Weiserová.

Do mezi­ná­rod­ní sou­tě­že Konfrontace hra­ných a doku­men­tár­ních stu­dent­ských fil­mů bylo letos vybrá­no 21 nových sním­ků mla­dých tvůr­ců z Austrálie, Izraele, USA, Velké Británie, Finska, Polska, Argentiny, Švýcarska, Mexika, Rumunska a také České repub­li­ky (Ponorná řeka didak­ti­ky, režie: Tomáš Polenský, FAMU). Vybrány byly z téměř 1500 při­hlá­še­ných děl.

Sekci Theatre Optique, mezi­ná­rod­ní sou­těž stu­dent­ské ani­mo­va­né a expe­ri­men­tál­ní tvor­by, tvo­ří letos 22 sním­ků z celé­ho svě­ta (včet­ně čes­ké­ho Pandy, r: Matúš Vizár) roz­lič­né for­my, mate­ri­á­ly a tech­ni­ky; od tra­dič­ní, dvou­roz­měr­né nebo troj­roz­měr­né ani­ma­ce, počí­ta­čo­vou gra­fi­ku, až k prá­ci s foto­gra­fií, archiv­ní­mi zábě­ry, nebo prá­ci se samot­ným videem.

Nesoutěžní sek­ce Fresh Czech čes­kých stu­dent­ských fil­mů před­sta­ví napří­klad film Karaoke v režii Ondřeje Hudečka, doku­ment Srdce Havel Viktora Portela nebo Pod lam­pou je tma reži­sér­ky Kristýny Bartošové, kte­rý byl nomi­no­ván na Cenu Pavla Kouteckého.

Snímky v sou­těž­ních sek­cích budou posu­zo­vat mezi­ná­rod­ní poro­ty slo­že­né z význam­ných fil­mař­ských osob­nos­tí. Do Prahy dora­zí do poro­ty Fresh Generation význam­ná brit­ská scé­nárist­ka a pro­du­cent­ka Lynda Myles, do poro­ty Konfrontace Angela Schanelec, němec­ká hereč­ka, reži­sér­ka a jed­na z před­ních a význam­ných před­sta­vi­te­lek Berlínské ško­ly (uve­de­ny budou také její fil­my, včet­ně debu­tu Orly), dále oce­ňo­va­ný dán­ský reži­sér krát­kých fil­mů i video­kli­pů (např. James Blake, Feist, Editors, Röyksopp, David Byrne) Martin de Thurah, fran­couz­ská novi­nář­ka a dra­ma­tur­gy­ně sek­ce Týden kri­ti­ky v Cannes Pamela Pianezza a rakous­ký reži­sér a scé­náris­ta Sebastian Meise (uve­de také osob­ně své fil­my). Animované fil­my v poro­tě Theatre Optique posou­dí napří­klad význam­ný čes­ký výtvar­ník a autor video­ar­tu Daniel Pitín, oce­ňo­va­ný fran­couz­ský reži­sér a pro­du­cent ani­mo­va­ných fil­mů Nicolas Jacquet a holand­ský ani­má­tor, ilu­strá­tor a gra­fik Remco Vlaanderen z pro­jek­tu Submarine Channel.

Doprovodný pro­gram se letos sou­stře­dí do pro­sto­ru Klubu Ilusion (Vinohradská 48), kte­rý od čtvrt­ka do sobo­ty zahr­ne napří­klad kon­cert norsko-české elek­tro hou­se for­ma­ce Boska, pro­jek­ci doku­men­tu The Secret Disco Revolution násle­do­va­nou sty­lo­vou kos­tým­ní dis­ko­té­kou a před­náš­kou na téma feno­mé­nu dis­ko, pro­jek­ci video­kli­pů Martina de Thuraha za jeho osob­ní účas­ti a nej­růz­něj­ší DJs (Radio 1, dis­ko, The Fakes atd.)

Pro ty, kdo se nedo­sta­nou do kina, na por­tá­le www.DAFilms.com budou v rám­ci měsí­ce se stu­dent­ským fil­mem k dis­po­zi­ci onli­ne doku­men­tár­ní fil­my z pro­gra­mu pře­de­šlé­ho a aktu­ál­ní­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu.

Vstupenky budou v pro­de­ji již od 23. srp­na na poklad­nách kina Světozor a Kino 35 Francouzského insti­tu­tu v ceně 70 až 90 Kč, v prů­bě­hu fes­ti­va­lu na jed­not­li­vých mís­tech. K dostá­ní bude i cel­ko­vá akre­di­ta­ce za 500 Kč a zlev­ně­ná za 350,- Kč (stu­den­ti, peda­go­go­vé, seni­o­ři, ZTP). Projekce na FAMU a v Riegrových sadech jsou zdar­ma. Festivalové cen­t­rum najdou zájem­ci ve Francouzském insti­tu­tu.

Všechny fil­my jsou uvá­dě­ny v původ­ním zně­ní s čes­ký­mi popří­pa­dě ang­lic­ký­mi titul­ky.

Více infor­ma­cí na www.freshfilmfest.net.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,12291 s | počet dotazů: 247 | paměť: 59842 KB. | 17.08.2022 - 21:17:41