Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Fresh Film Fest oslaví na konci srpna desáté výročí pod vlajkou fanatismu

Fresh Film Fest oslaví na konci srpna desáté výročí pod vlajkou fanatismu

fff
fff
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Praha, 18. červ­na – Fresh Film Fest, mezi­ná­rod­ní fil­mo­vý fes­ti­val zamě­ře­ný na debu­to­vou a stu­dent­skou tvor­bu, osla­ví letos desá­té výro­čí. Více než 150 pro­jek­cí a řada dopro­vod­ných pro­gra­mů pro­běh­ne od 28. srp­na do 1. září v praž­ských kinech i pod širým nebem v Riegrových sadech.

Pro hlav­ní pro­gra­mo­vou sek­ci si letos pořa­da­te­lé vybra­li téma fana­tis­mu. „A to jak ve smys­lu zna­čí­cí pozi­tiv­ní uma­nu­tí a hor­li­vost, tak i nega­tiv­ní posed­lost něja­kou myš­len­kou,“ vysvět­lu­je umě­lec­ký ředi­tel Jan Stehlík. „Chceme uká­zat, jak se v oblas­ti fil­mu zob­ra­zu­je fana­tis­mus – a to jak naci­o­nál­ní, etnic­ký či rasis­tic­ký, tak i tře­ba kon­zum­ní nebo spo­třeb­ní,“ dopl­ňu­je. Autory letoš­ní­ho „fana­tic­ké­ho“ vizu­á­lu se sta­li gra­fic­ký designer Jiří Troskov a mla­dý naděj­ný foto­graf Jaroslav Moravec.

První potvr­ze­nou retrospek­ti­vou, kte­rá se vzta­hu­je k téma­tu fana­tis­mu, je kolek­ce sním­ků brit­ské­ho poli­tic­ky pro­vo­ka­tiv­ní­ho reži­sé­ra Alana Clarka (28. říjen, 1935 – 24. čer­ve­nec, 1990), u něhož začí­na­li her­ci jako Tim Roth, Gary Oldman nebo Ray Winstone. Alan Clark pat­ří k před­ním prů­kop­ní­kům rea­lis­tic­ké kine­ma­to­gra­fie. „Neúnavně, ino­va­tiv­ně a kon­tro­verz­ně zkou­mal teh­dej­ší brit­skou spo­leč­nost, ať už se jed­na­lo o stu­di­um řádě­ní fot­ba­lo­vých fanouš­ků, extré­mis­tic­ké­ho tero­ris­mu, kri­ti­ku spo­le­čen­ských insti­tu­cí, živo­ta ve věz­ni­cích pro mla­dé či radi­kál­ních skinhe­ads,“ při­bli­žu­je dra­ma­turg Michal Hogenauer. Alan Clarke inspi­ro­val gene­ra­ci spi­so­va­te­lů, her­ců a reži­sé­rů, napří­klad Paula Greengrass, Stephena Frearse nebo poz­dě­ji Dannyho Boyla. Harmony Korine jej ozna­ču­je jakož­to hlav­ní vliv na svo­ji prá­ci, z Clarkova sním­ku Elephant for­mál­ně vychá­zí i Gus Van Sant ve stej­no­jmen­ném fil­mu.

Do pro­gra­mu pořa­da­te­lé fes­ti­va­lu také zařa­di­li doku­ment reži­sé­ra Andyho Kimpton-Nyeho o Alanu Clarkovi nazva­ný Alan Clarke: His Own Man. „Clarke je obdi­vo­ván fil­mo­vý­mi i tele­viz­ní­mi tvůr­ci, řadí se urči­tě ke skvě­lým reži­sé­rům. Nepatří k nej­zná­měj­ším, i když kaž­dý komu je v Británii nad 45 let a dívá se na tele­vi­zi, tvr­dí, že ho bru­tál­ní síla Clarkova fil­mu Scum dosta­la,“ říká Andy Kimpton-Nye, kte­rý osob­ně na fes­ti­va­lu uve­de své dal­ší dva krát­ké doku­men­ty o Timu Rothovi a fil­mu Elephant.

Hlavní „fana­tic­kou“ sek­ci dopl­ní sou­tě­že celo­ve­čer­ních debu­tů a stu­dent­ských fil­mů, zvlášt­ní uve­de­ní, dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ry, kon­cer­ty, worksho­py, dis­ku­se, výsta­vypar­ty. „Celkově se může­te těšit na výběr 150 sním­ků, kte­ré jin­de nemá­te šan­ci vidět – pro­gre­siv­ních, neotře­lých, nová­tor­ských, zají­ma­vých – pros­tě fre­sh fil­mů,“ uza­ví­rá ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Radka Weiserová.

Projekce Fresh Film Festu pro­běh­nou v kině Světozor, Kino 35 – Francouzský insti­tut, FAMU, Studio Béla – Maďarský insti­tut, kino Ponrepo a také pod širým nebem v Riegrových sadech, kde bude vol­ný vstup.

Více infor­ma­cí o celém pro­gra­mu na www.freshfilmfest.net.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,53599 s | počet dotazů: 250 | paměť: 61454 KB. | 28.11.2022 - 06:49:27