Kritiky.cz > Filmové recenze > Freddy vs Jason – Všechno špatně!!!

Freddy vs Jason – Všechno špatně!!!

Kde jsou ty časy oprav­do­vých a pořád­ných Nočních můr?
Já vím. Uznávám, že mé recen­ze nebý­va­jí zrov­na nej­op­ti­mis­tič­těj­ší, ale já za to zkrát­ka nemůžu. Mám pros­tě jen smůlu na ne zrov­na poda­ře­né fil­my a navíc jsem hod­ně nároč­ný divák a neu­spo­ko­jí mě jen tak něco. Já se nerad nechá­vám opí­jet roh­lí­kem. Bohužel, i tato má recen­ze na ten­to film bude nega­tiv­ní. Ať žijí kri­ti­ko­vé :-)!


Od posled­ních udá­los­tí v měs­teč­ku Springwood uběh­ly čty­ři roky. Na Fredyho noč­ní můry už se úpl­ně zapo­mně­lo a děti se ho pře­sta­ly bát. Ale to se Freddymu samo­zřej­mě nelí­bí, a tak se v pekle sna­ží při­jít na způ­sob, jak být opět „slav­ný“ a jak uko­jit svou tou­hu po krvi a vraž­dě­ní. Nakonec při­jde na ďábel­ský plán: oži­ví (:-)) své­ho „kole­gu“, maso­vé­ho vra­ha Jasona, kte­ré­ho na dět­ském tábo­ře uto­pi­li jeho spo­lu­žá­ci v jeze­ře, když mu bylo 12 let. Od té doby se mstí a páchá bru­tál­ní vraž­dy svou pěk­ně nabrou­še­nou mače­tou.


Tento Freddyho plán má jeden jedi­ný účel. Přikáže Jasonovi, aby vstal z mrtvých a šel zabí­jet děti do Elm Street. V sou­vis­lost­mi s udá­lost­mi, kte­ré se v této uli­ci děly, si totiž kaž­dý mys­lí, že bes­ti­ál­ní vraž­dy má na svě­do­mí Freddy Krueger. Tím pádem je při­po­me­nut a děti se jej zno­vu začí­na­jí bát. A v tom vězí celá Freddyho síla a moc – strach dětí mu dodá­vá život­ní ener­gii a umož­ní mu vrá­tit se zpát­ky z pek­la a zno­vu zabí­jet ve snu.


Avšak, kaž­dý byť sebe­lep­ší plán má své mou­chy, a tudíž i ten Freddyho ztros­ko­tá. Jasonovo vraž­dě­ní se totiž Freddymu vymkne z kon­t­ro­ly a Jason vraž­dí doslo­va jako stroj. A když Jason zabi­je i oběť, kte­rou měl v mer­ku Krueger, je to posled­ní kap­ka krve, kte­rá pře­tek­la. Freddy Krueger se roz­hod­ne, že se již nepo­třeb­né­ho a škod­né­ho Jasona zba­ví.
A tak má Freddy v tom­to díle pro­ti sobě nejen malou sku­pin­ku stu­den­tí­ků, kte­ří „ví“, jak na něj, ale i dal­ší­ho zku­še­né­ho zabi­já­ka ze záhro­bí, kte­rý se roz­hod­ně jen tak nehod­lá vrá­tit tam, odkud jej Freddy dostal – do pek­la.


Na ten­to sní­mek jsem se oprav­du moc těšil, pro­to­že jsem vel­ký fan­da této kul­tov­ní ságy, kte­rá čítá již osm pokra­čo­vá­ní. Ale víte, co se říká: Na co se člo­věk moc těší, tím bývá také moc zkla­mán a to jsem v tom­to pří­pa­dě roz­hod­ně byl! Celý film na mě totiž půso­bil spí­še jako paro­die, něž horor. Nikdy jsem neměl pocit sku­teč­né­ho stra­chu, jako tomu bylo tře­ba v pod­le mě úpl­ně nej­lep­ším prv­ním díle. Jakoby už auto­rům dochá­ze­ly nápa­dy a inspi­ra­ce. Jakoby vyčer­pa­li všech­ny své mož­nos­ti. Dle mého názo­ru spo­leč­nost New Line Cinema sází pou­ze na dob­ré jmé­no celé série a tak dou­fá, že toto osmé pokra­čo­vá­ní bude úspěš­né, aniž by divá­ko­vi mělo co nabíd­nout. Stačí se tře­ba jen pořád­ně zadí­vat na Freddyho mas­ku a je vám hned jas­né, že ten­to sní­mek je oprav­du nepo­ve­de­ný. Jak se máte bát něče­ho, co nevy­pa­dá ani tro­chu sku­teč­ně? V prv­ních dílech Robert Englund půso­bil oprav­du hro­zi­vě, nyní se hodí tak ako­rát na něja­ký dět­ský večí­rek.
Taky mě doce­la zara­zil „mat­ri­xov­ský“ sou­boj mezi Freddym a Jasonem s oprav­du úžas­nou hud­bou na poza­dí, kte­rá se hodí spí­še prá­vě do oblas­ti sci-fi a cyber­pun­ku. A jááák tóóó býýý­loó­óó zdló­ó­ó­u­hááá­vé­éé! Myslel jsem, že ten sou­boj nikdy neskon­čí a budu se na něj dívat ješ­tě až mi začne cho­dit sta­rob­ní důchod :-)! Jeden dru­hé­ho doslo­va roz­špi­ko­va­li a pořád se jim nechtě­lo zno­vu umřít. Ale Jasona nako­nec poslal odpo­čí­vat samot­ný Freddy a Freddyho zase dodě­la­la hlav­ní hrdin­ka z řad stu­den­tů Lori.


Takže dopo­ru­čím vám ten­to film? Rozhodně ne! A víte, co je na tom všem úpl­ně nej­hor­ší? Že se klid­ně může stát, že podi­ví­ni z New Line Cinema nato­čí ješ­tě dal­ší díl! To už bych pro změ­nu nemu­sel pře­žít zase já…

Hodnocení toho­to fil­mu: 1/5 (mizer­né)

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Freddy proti Jasonovi24. srpna 2004 Freddy proti Jasonovi And the Winner Is… Určitě, když jste byli malí, jste se rádi zapojili do hádek s kamarádky typu: „Silnější je Batman“ „Ne, ne, Superman by mu to natřel“ (mimochodem, film, ve kterém by […] Posted in Filmové recenze
  • Zuřivost v krvi - Jing mo gaa ting26. ledna 2007 Zuřivost v krvi - Jing mo gaa ting Vždy jsem věděl, že jsem se narodil na špatném kontinentu. Knedlo-vepřo-zelo bych hned vyměnil za pravou „čínu“, tělocvik v červených trenýrkách a „jarmilách“ za kung fu a Karlův most za […] Posted in Filmové recenze
  • PlayAllspoluprace32. července 2007 Shrek Třetí – Recenze Další dobrodružství oblíbeného zlobra a jeho přátel i nepřátel. Tentokrát je ve hře trůn království Za sedmero horami a také nepříliš nadšeně přijaté otcovství. Shrek je už bezmála […] Posted in Filmové recenze
  • Ultraviolet19. listopadu 2006 Ultraviolet Kurt Wimmer se vytáhl snímkem Equilibrium. Temnou sci-fi o budoucnosti, kde jsou emoce zločinem a světu vládne chladný racionalismus. Film překvapil nejen mrazivou atmosférou, ale také […] Posted in Filmové recenze
  • Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze – 50%19. května 2015 Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze – 50% Poněkud neduživý a nesmělý chlapík jménem Amadeo je už od dětství přeborníkem ve stolním fotbálku (resp. v hospodském fotbálku, chcete-li). Do jeho malého městečka se jednoho dne vrátí […] Posted in Filmové recenze
  • PlayAllspoluprace1419. ledna 2007 Smrtící nenávi2t (The Grudge 2) - Recenze Další z mnoha pokračování v hororovém žánru. Jak je dnes zvykem, také se jednalo o úspěšného předchůdce, a tak proč tedy neudělat další díl. To je především důvod dnešního nárůstů hororů […] Posted in Filmové recenze
  • n200905150956 E430. května 2009 Eragon Přinesla Saphira na svých křídlech něco nového? Nebo spolu s jezdcem mají ve výzbroji pouze staré (osvědčené) zbraně, které by měli raději dát do starého železa? Kdysi dávno v předaleké […] Posted in Filmové recenze
  • Hardcore Henry [75%]29. dubna 2016 Hardcore Henry [75%] Před třemi lety se na internetu zrodila senzace, kterou byl akční videoklip Bad Motherfucker od ruské skupiny Biting Elbows. Akční sekvence z pohledu první osoby vypadaly tak správně […] Posted in Filmové recenze
  • The Pyramid (2014)6. prosince 2015 The Pyramid (2014) Člověk který už nakoukal několik základních filmů, které se holedbají kolonkou "horor", má jasno. Když už tým amerických vědců vykope nějakou starou stavbu, tak je jasné, že se bude něco […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...