Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Freddy vs Jason – Všechno špatně!!!

Freddy vs Jason – Všechno špatně!!!

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kde jsou ty časy oprav­do­vých a pořád­ných Nočních můr?
Já vím. Uznávám, že mé recen­ze nebý­va­jí zrov­na nej­op­ti­mis­tič­těj­ší, ale já za to zkrát­ka nemůžu. Mám pros­tě jen smůlu na ne zrov­na poda­ře­né fil­my a navíc jsem hod­ně nároč­ný divák a neu­spo­ko­jí mě jen tak něco. Já se nerad nechá­vám opí­jet roh­lí­kem. Bohužel, i tato má recen­ze na ten­to film bude nega­tiv­ní. Ať žijí kri­ti­ko­vé :-)!


Od posled­ních udá­los­tí v měs­teč­ku Springwood uběh­ly čty­ři roky. Na Fredyho noč­ní můry už se úpl­ně zapo­mně­lo a děti se ho pře­sta­ly bát. Ale to se Freddymu samo­zřej­mě nelí­bí, a tak se v pekle sna­ží při­jít na způ­sob, jak být opět „slav­ný“ a jak uko­jit svou tou­hu po krvi a vraž­dě­ní. Nakonec při­jde na ďábel­ský plán: oži­ví (:-)) své­ho „kole­gu“, maso­vé­ho vra­ha Jasona, kte­ré­ho na dět­ském tábo­ře uto­pi­li jeho spo­lu­žá­ci v jeze­ře, když mu bylo 12 let. Od té doby se mstí a páchá bru­tál­ní vraž­dy svou pěk­ně nabrou­še­nou mače­tou.


Tento Freddyho plán má jeden jedi­ný účel. Přikáže Jasonovi, aby vstal z mrtvých a šel zabí­jet děti do Elm Street. V sou­vis­lost­mi s udá­lost­mi, kte­ré se v této uli­ci děly, si totiž kaž­dý mys­lí, že bes­ti­ál­ní vraž­dy má na svě­do­mí Freddy Krueger. Tím pádem je při­po­me­nut a děti se jej zno­vu začí­na­jí bát. A v tom vězí celá Freddyho síla a moc – strach dětí mu dodá­vá život­ní ener­gii a umož­ní mu vrá­tit se zpát­ky z pek­la a zno­vu zabí­jet ve snu.


Avšak, kaž­dý byť sebe­lep­ší plán má své mou­chy, a tudíž i ten Freddyho ztros­ko­tá. Jasonovo vraž­dě­ní se totiž Freddymu vymkne z kon­t­ro­ly a Jason vraž­dí doslo­va jako stroj. A když Jason zabi­je i oběť, kte­rou měl v mer­ku Krueger, je to posled­ní kap­ka krve, kte­rá pře­tek­la. Freddy Krueger se roz­hod­ne, že se již nepo­třeb­né­ho a škod­né­ho Jasona zba­ví.
A tak má Freddy v tom­to díle pro­ti sobě nejen malou sku­pin­ku stu­den­tí­ků, kte­ří „ví“, jak na něj, ale i dal­ší­ho zku­še­né­ho zabi­já­ka ze záhro­bí, kte­rý se roz­hod­ně jen tak nehod­lá vrá­tit tam, odkud jej Freddy dostal – do pek­la.


Na ten­to sní­mek jsem se oprav­du moc těšil, pro­to­že jsem vel­ký fan­da této kul­tov­ní ságy, kte­rá čítá již osm pokra­čo­vá­ní. Ale víte, co se říká: Na co se člo­věk moc těší, tím bývá také moc zkla­mán a to jsem v tom­to pří­pa­dě roz­hod­ně byl! Celý film na mě totiž půso­bil spí­še jako paro­die, něž horor. Nikdy jsem neměl pocit sku­teč­né­ho stra­chu, jako tomu bylo tře­ba v pod­le mě úpl­ně nej­lep­ším prv­ním díle. Jakoby už auto­rům dochá­ze­ly nápa­dy a inspi­ra­ce. Jakoby vyčer­pa­li všech­ny své mož­nos­ti. Dle mého názo­ru spo­leč­nost New Line Cinema sází pou­ze na dob­ré jmé­no celé série a tak dou­fá, že toto osmé pokra­čo­vá­ní bude úspěš­né, aniž by divá­ko­vi mělo co nabíd­nout. Stačí se tře­ba jen pořád­ně zadí­vat na Freddyho mas­ku a je vám hned jas­né, že ten­to sní­mek je oprav­du nepo­ve­de­ný. Jak se máte bát něče­ho, co nevy­pa­dá ani tro­chu sku­teč­ně? V prv­ních dílech Robert Englund půso­bil oprav­du hro­zi­vě, nyní se hodí tak ako­rát na něja­ký dět­ský večí­rek.
Taky mě doce­la zara­zil „mat­ri­xov­ský“ sou­boj mezi Freddym a Jasonem s oprav­du úžas­nou hud­bou na poza­dí, kte­rá se hodí spí­še prá­vě do oblas­ti sci-fi a cyber­pun­ku. A jááák tóóó býýý­loó­óó zdló­ó­ó­u­hááá­vé­éé! Myslel jsem, že ten sou­boj nikdy neskon­čí a budu se na něj dívat ješ­tě až mi začne cho­dit sta­rob­ní důchod :-)! Jeden dru­hé­ho doslo­va roz­špi­ko­va­li a pořád se jim nechtě­lo zno­vu umřít. Ale Jasona nako­nec poslal odpo­čí­vat samot­ný Freddy a Freddyho zase dodě­la­la hlav­ní hrdin­ka z řad stu­den­tů Lori.


Takže dopo­ru­čím vám ten­to film? Rozhodně ne! A víte, co je na tom všem úpl­ně nej­hor­ší? Že se klid­ně může stát, že podi­ví­ni z New Line Cinema nato­čí ješ­tě dal­ší díl! To už bych pro změ­nu nemu­sel pře­žít zase já…

Hodnocení toho­to fil­mu: 1/5 (mizer­né)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,73257 s | počet dotazů: 258 | paměť: 61751 KB. | 25.09.2023 - 15:56:28