Kritiky.cz > Recenze knih > František Emmert - Holocaust

František Emmert - Holocaust

9788020448170 1 Holocaust e1529591477459

Masová vraž­da šes­ti mili­onů evrop­ských Židů spácha­ná v letech 1941 až 1945 se dnes nazý­vá holo­caust. Nacisté teh­dy chtě­li vyhla­dit všech­ny oso­by židov­ské­ho původu, včet­ně dětí a sta­rých lidí. Nikdo z nich neměl pře­žít.

Vraždění bylo peč­li­vě zor­ga­ni­zo­vá­no a téměř při­po­mí­na­lo průmys­lo­vý pro­ces. Bylo to tra­gic­ké vyvr­cho­le­ní pro­ná­sle­do­vá­ní, poni­žo­vá­ní, okrá­dá­ní, vyhá­ně­ní a pře­síd­lo­vá­ní Židů nacis­tic­kým reži­mem již od jeho nástu­pu k moci v Německu v roce 1933. Přední čes­ký his­to­rik František Emmert téma holo­caus­tu zpra­co­val ve stej­no­men­né kni­ze. Mapuje zde všech­ny ste­žej­ní udá­los­ti spo­je­né s holo­caus­tem i před­cho­zím pro­ná­sle­do­vá­ním Židů v odbo­bí nacis­mu a dru­hé svě­to­vé vál­ky.

Jeho tex­ty jsou odbor­né a pou­ta­vé záro­veň. Srozumitelně vysvět­lu­je jed­not­li­vé his­to­ric­ké udá­los­ti a uka­zu­je, jak všech­ny spo­lu sou­vi­se­ly a vyús­ti­ly v maso­vé vraž­dě­ní. V kni­ze jsou zara­ze­ny i svě­dec­tví pře­ži­vších Židů nejen z kon­cen­t­rač­ních táborů, ale i obdo­bí před vál­kou, kdy byly niče­ny židov­ské hřbi­to­vy a syna­go­gy a rabo­vá­ny židov­ské obcho­dy. Autor před­sta­vu­je nejen strůjce holo­caus­tu, ale i lidi, kte­ři Židy zachra­ňo­va­li - Nicolase Wintona, Oscara Schindlera a Raoula Gustava Wallenberga.

Texty dopl­ňu­je množ­ství dobo­vých foto­gra­fií a repro­duk­cí důleži­tých doku­mentů, napří­klad ori­gi­ná­ly raso­vých zákonů, sezna­my lidí, pasy, dopi­sy nebo různá pově­ře­ní. Autor se zao­bí­rá se taky jed­not­li­vý­mi tábo­ry a jejich his­to­rií a popi­su­je i osu­dy Židů po roce 1945.

Kniha Holocaust tak posky­tu­je kom­plex­ní pře­hled o pro­ná­sle­do­vá­ní Židů nacis­tic­kým Německem od jeho začát­ku až po tra­gic­ký konec a násled­ky. Pokud vás tohle téma zají­má, najde­te zde všech­ny důleži­té infor­ma­ce pře­hled­ně uspřá­dá­né a sro­zu­mi­tel­né i pro čte­ná­ře, kte­rý o tomhle obdo­bí nema­jí vel­ké zna­los­ti. Kromě toho je kni­ha hez­ky gra­fic­ky zpra­co­va­ná a plu­sem je i boha­tý obra­zo­vý mate­ri­ál.

Hodnocení: 95%

HOLOCAUST

Autor: František Emmert

Vydáno: Mladá fron­ta, 2018

Počet stran: 176

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, můžete ji zakou­pit zde.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...