Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > František Emmert - Holocaust

František Emmert - Holocaust

9788020448170 1 Holocaust e1529591477459

Masová vraž­da šes­ti mili­onů evrop­ských Židů spácha­ná v letech 1941 až 1945 se dnes nazý­vá holo­caust. Nacisté teh­dy chtě­li vyhla­dit všech­ny oso­by židov­ské­ho původu, včet­ně dětí a sta­rých lidí. Nikdo z nich neměl pře­žít.

Vraždění bylo peč­li­vě zor­ga­ni­zo­vá­no a téměř při­po­mí­na­lo průmys­lo­vý pro­ces. Bylo to tra­gic­ké vyvr­cho­le­ní pro­ná­sle­do­vá­ní, poni­žo­vá­ní, okrá­dá­ní, vyhá­ně­ní a pře­síd­lo­vá­ní Židů nacis­tic­kým reži­mem již od jeho nástu­pu k moci v Německu v roce 1933. Přední čes­ký his­to­rik František Emmert téma holo­caus­tu zpra­co­val ve stej­no­men­né kni­ze. Mapuje zde všech­ny ste­žej­ní udá­los­ti spo­je­né s holo­caus­tem i před­cho­zím pro­ná­sle­do­vá­ním Židů v odbo­bí nacis­mu a dru­hé svě­to­vé vál­ky.

Jeho tex­ty jsou odbor­né a pou­ta­vé záro­veň. Srozumitelně vysvět­lu­je jed­not­li­vé his­to­ric­ké udá­los­ti a uka­zu­je, jak všech­ny spo­lu sou­vi­se­ly a vyús­ti­ly v maso­vé vraž­dě­ní. V kni­ze jsou zara­ze­ny i svě­dec­tví pře­ži­vších Židů nejen z kon­cen­t­rač­ních táborů, ale i obdo­bí před vál­kou, kdy byly niče­ny židov­ské hřbi­to­vy a syna­go­gy a rabo­vá­ny židov­ské obcho­dy. Autor před­sta­vu­je nejen strůjce holo­caus­tu, ale i lidi, kte­ři Židy zachra­ňo­va­li - Nicolase Wintona, Oscara Schindlera a Raoula Gustava Wallenberga.

Texty dopl­ňu­je množ­ství dobo­vých foto­gra­fií a repro­duk­cí důleži­tých doku­mentů, napří­klad ori­gi­ná­ly raso­vých zákonů, sezna­my lidí, pasy, dopi­sy nebo různá pově­ře­ní. Autor se zao­bí­rá se taky jed­not­li­vý­mi tábo­ry a jejich his­to­rií a popi­su­je i osu­dy Židů po roce 1945.

Kniha Holocaust tak posky­tu­je kom­plex­ní pře­hled o pro­ná­sle­do­vá­ní Židů nacis­tic­kým Německem od jeho začát­ku až po tra­gic­ký konec a násled­ky. Pokud vás tohle téma zají­má, najde­te zde všech­ny důleži­té infor­ma­ce pře­hled­ně uspřá­dá­né a sro­zu­mi­tel­né i pro čte­ná­ře, kte­rý o tomhle obdo­bí nema­jí vel­ké zna­los­ti. Kromě toho je kni­ha hez­ky gra­fic­ky zpra­co­va­ná a plu­sem je i boha­tý obra­zo­vý mate­ri­ál.

Hodnocení: 95%

HOLOCAUST

Autor: František Emmert

Vydáno: Mladá fron­ta, 2018

Počet stran: 176

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, můžete ji zakou­pit zde.

  • Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert23. prosince 2019 Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert Někteří omezují význam sametové revoluce jen na ekonomické a sociální změny. Jiný vyzdvihují její široký celospolečenský, humanistický a evropský kontext. Další v ní spatřují především […] Posted in Recenze knih
  • Sametová revoluce - Cesta ke svobodě13. prosince 2019 Sametová revoluce - Cesta ke svobodě Třicet let je dlouhá doba a lidská paměť ráda zapomíná. Připomenout si osudové okamžiky přelomového roku 1989 můžete prostřednictvím knihy Františka Emmerta Sametová revoluce. Cesta ke […] Posted in Recenze knih
  • Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské25. června 2019 Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské Když měla Helga Pollak 12 let, deportovali ji i s otcem Otto Pollakem do ghetta v Terezíně. Od 27. ledna 1943, až do svého transportu do Osvětimi 23. října 1944, žila v dívčím domově L […] Posted in Recenze knih
  • #1984: Malý princ a Hadova planeta - 70 %23. května 2019 #1984: Malý princ a Hadova planeta - 70 % Malý princ a Hadova planeta (Le Petit Prince 24: La planète du Serpent)Vydalo nakladatelství Mladá fronta v pevné vazbě v roce 2016. Původně vyšlo v roce 2016 jako "Le Petit prince 24: La […] Posted in Recenze komiksů
  • #1979: Pozor, v knihovně je kocour! - 80 %16. května 2019 #1979: Pozor, v knihovně je kocour! - 80 % Pozor, v knihovně je kocour!Vydalo nakladatelství Mladá fronta v pevné vazbě v roce 2019. Vydání má 96 stran a prodává se v plné ceně za 299 Kč.Scénář: Klára SmolíkováKresba: Vojtěch […] Posted in Recenze komiksů
  • Ochutnávačka6. března 2019 Ochutnávačka Druhá světová válka se chýlí ke svému konci a v Berlíně přestává být bezpečno. Proto se Magdini rodiče rozhodnou, že svou dceru pošlou na venkov ke strýcovi a tetě. Tam se ale nesetká s […] Posted in Recenze knih
  • Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy11. února 2019 Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy Píše se rok 1944. Nou vyhnali z domu, protože otěhotněla s německým vojákem. Dítě ji odebrali. Pracuje na malém nádraží, kde jednoho dne dovezou vlak plný židovských dětí, které vezou do […] Posted in Recenze knih
  • Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno5. února 2019 Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno Madeleine měla všechno, o čem snila. Nádherný dům, oddanou nejlepší kamarádku Lucy, starostlivého manžela Doma a roztomilá dvojčátka Aidana a Annabel. Zdá se, že se od ní štěstí nemůže […] Posted in Recenze knih
  • Po boku zla vždycky kráčí láska20. prosince 2018 Po boku zla vždycky kráčí láska Švédsko stojí na prahu druhé světové války a sirotky Magdalenu a Nilse potkalo nečekané štěstí. Jejich jediný příbuzný, strýc, který se vrátil z Ameriky, jim odkázal veškerý svůj majetek. […] Posted in Recenze knih
  • Clařino dědictví – rodina především?22. listopadu 2018 Clařino dědictví – rodina především? Máte rádi rodinné ságy? Chcete se vrátit do období druhé světové války? Milujete Provence a její krásy? Francoise Bourdin vám nabízí pokračování příběhu Clary Morvanové a její […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,07540 s | počet dotazů: 240 | paměť: 53337 KB. | 28.09.2021 - 09:52:22