Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Frankensteinova armáda: 30 % (70 % pro otrlé)

Frankensteinova armáda: 30 % (70 % pro otrlé)

Fr3
Fr3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nový film Karla Rodena? Nizozemská cre­e­py lahůd­ka plná mon­ster, ode­hrá­va­jí­cí se pří­mo v cen­t­ru dru­hé svě­to­vé vál­ky.
Film Frankensteinova armá­da před­sta­vu­je malou sku­pi­nu rus­kých vojá­ků, kte­ří pro­vá­dí akce na němec­kém úze­mí na kon­ci dru­hé svě­to­vé vál­ky. Po záchran­ném volá­ní „Medvěd kob­ra, 3-1“ ‚kte­ré se ozva­lo z vysí­lač­ky, se pře­mís­tí k záchra­ně pohře­šo­va­né jed­not­ky.

Bohužel až poz­dě­ji zjis­tí, že vběh­li do léč­ky své­ho vlast­ní­ho kame­ra­ma­na, kte­rý je pově­řen vyš­ší­mi cíli od vůd­ců. Jedním z těch­to cílů je najít tajem­né­ho dok­to­ra Frankensteina, kte­rý je prý vnu­kem své­ho sla­vé­ho jme­nov­ce a pro Německou říši dělá poku­sy s mrt­vo­la­mi - vytvá­ří mon­stra z čás­tí těl a váleč­né tech­ni­ky.

Fr2Celý film je nato­čen z pohle­du hlav­ní posta­vy kame­ra­ma­na. Je veli­ce dob­ře vyu­ži­to toho, že se nato­če­ný mate­ri­ál zpra­co­val do for­má­tu fil­mu kon­ce vál­ky, a tak film vypa­dá oprav­du doku­men­tár­ně a to včet­ně nepo­u­ží­vá­ní zoo­mu, kte­rý byl nahra­zen výměn­ný­mi objek­ti­vy. Samozřejmostí jsou vady na fil­mu a roz­bi­tí čoček či jiné nepřes­nos­ti tech­no­lo­gie doby, ve kte­ré se film ode­hrá­vá.

Je ale ško­da scé­ná­ře a celé­ho nápa­du, natá­čet film tou­to tech­ni­kou, přes­to­že si lidé před plát­nem můžou mon­stra pořád­ně vychut­nat. Bohužel opro­ti nor­mál­ní reak­ci pohle­du na tako­vé­to pří­še­ry kame­ra­man neu­tí­ká. Normální reak­ce opro­ti fik­ci je oprav­du jiná. Já osob­ně bych utí­kal, až by se za mnou práši­lo.

Veškerá Rodenova dít­ka jsou veli­ce dob­ře navr­že­na. Tvůrce mon­ster, sám reži­sér, má zřej­mě nakou­ká­no hod­ně her s téma­tem dru­hé svě­to­vé vál­ky a okul­tis­mu­su. Je veli­ce prav­dě­po­dob­né, že Richard Raaphorst shlé­dl i her­ní sérii Sillent Hill, pří­pad­ně i film, pro­to­že v někte­rých pří­pa­dech si byla mon­stra dost podob­ná.

Tento film byl uvá­děn v rám­ci MFF Karlovy Vary a veli­ce se hodí i do dra­ma­tur­ge Festivalu otr­lé­ho divá­ka, kde má okruh svých pří­z­niv­ců. Na ame­ric­ké vel­ko­fil­my sice nemá, a to ani pří­bě­hem, ani roz­počto­vě, ale autor i her­ci se při něm veli­ce bavi­li, a tak to bude nej­spíš luhůd­ka hlav­ně pro lidi, kte­ří si svo­je oblí­be­né fil­my musí najít.

Frarmy1V rám­ci cel­ko­vé­ho fil­mař­ské­ho vku­su sice tomu­to fil­mu nedá­vám moc šan­cí se uplat­nit v hod­no­ce­ní kri­ti­ků, ani neo­če­ká­vám vel­kou návštěv­nost v mno­ha zemích. Tento druh sním­ků moc lidí nepři­ta­hu­je. Převážná vět­ši­na na něj nepů­jde už jen pro jeho „nechut­nost“, a tak film bude zná­mý zřej­mě jen v domo­vi­ně reži­sé­ra. Potom na něj půjdou fanouš­ci Karla Rodena, kte­rý je vlast­ně nej­slav­něj­ší čes­ký herec této deká­dy. A posled­ní­mi divá­ky toho­to monster-dílka budou ti otr­lí, kte­ré zají­ma­jí expe­ri­men­ty a nekon­venč­ní fil­my.

Pro „nor­mál­ní“ lidi dávám tomu­to fil­mu 30 %, pro otr­lé divá­ky 70 %. A tak si své hod­no­ce­ní pře­suň­te na tu správ­nou stra­nu, dle vaše­ho gusta.

Recenze byla napsá­na pro web StudentPoint.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Promlčeno – Recenze – 60 %29. dubna 2022 Promlčeno – Recenze – 60 % Promlčeno je novým filmem režiséra a scenáristy Roberta Sedláčka (Rodina je základ státu, Jan Palach). Ten snímek podědil po režijním debutantovi Mirkovi Veselém, jenž coby autor námětu a […] Posted in Filmové recenze
  • Promlčeno - 60 %27. dubna 2022 Promlčeno - 60 % Radek (Karel Roden) se po téměř dvaceti letech nečekaně vrací do Čech, aby zde kontaktoval jistou Elišku (Denisa Barešová) a jednou provždy se vyrovnal se svou minulostí. V tom mu pomáhá […] Posted in Filmové recenze
  • Hellboy23. listopadu 2021 Hellboy Filmové zpracování komixu o pekelném synkovi, který se dostal na Zem a pod přezdívkou Hellboy pracuje jako agent tajné služby v oddělení pro paranormální jevy. Je rok 1944 a hitlerovské […] Posted in Retro filmové recenze
  • Masaryk - 60 %28. října 2021 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […] Posted in Retro filmové recenze
  • Večírek – Recenze – 30%18. srpna 2021 Večírek – Recenze – 30% Komedie Večírek je režijním debutem herce Michala Suchánka, jenž ji natočil podle vlastní divadelní hry, jejíž text si sám adaptoval do filmového scénáře. Děj se točí kolem srazu bývalých […] Posted in Filmové recenze
  • Krásno17. srpna 2021 Krásno Adam a Michal, kamarádi z dětství, se po dvaceti letech vracejí do Šumperka, do města, odkud „utekli", ale kde stále žije jejich minulost. Michalova matka je mrtvá několik let, Michalův […] Posted in Galerie
  • Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 %22. července 2021 Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 % Hlavním hrdinou českého rodinného filmu Gump – pes, který naučil lidi žít je nepřekvapivě pes. Pes, který je jako štěně vyhozen v pytli do popelnice, načež se ho ujme skoro-bezdomovec […] Posted in Filmové recenze
  • Blade 2 - Tentokrát z hlavního města ČR.15. dubna 2021 Blade 2 - Tentokrát z hlavního města ČR.    Drazí lidé, vítejte u nás v Praze a prosím, navštivte noční linku č. 52. Navštivte naší milou transfúzní stanici, kde můžete darovat svou cenou krev. Upíři mohou poklidu žít a nemusí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela...24. března 2021 Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela... Hrdinkou filmu je pomalu, ale jistě stárnoucí Julie, která rozhodně netrpí finančními problémy či nějakou jinou formou materiálního strádání. Je vám ale asi hned jasné, že všechno nebude […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,51468 s | počet dotazů: 251 | paměť: 58137 KB. | 10.08.2022 - 13:18:57