Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Frankensteinova armáda: 30 % (70 % pro otrlé)

Frankensteinova armáda: 30 % (70 % pro otrlé)

Fr3

Nový film Karla Rodena? Nizozemská cre­e­py lahůd­ka plná mon­ster, ode­hrá­va­jí­cí se pří­mo v cen­t­ru dru­hé svě­to­vé vál­ky.
Film Frankensteinova armá­da před­sta­vu­je malou sku­pi­nu rus­kých vojá­ků, kte­ří pro­vá­dí akce na němec­kém úze­mí na kon­ci dru­hé svě­to­vé vál­ky. Po záchran­ném volá­ní „Medvěd kob­ra, 3-1“ ‚kte­ré se ozva­lo z vysí­lač­ky, se pře­mís­tí k záchra­ně pohře­šo­va­né jed­not­ky.

Bohužel až poz­dě­ji zjis­tí, že vběh­li do léč­ky své­ho vlast­ní­ho kame­ra­ma­na, kte­rý je pově­řen vyš­ší­mi cíli od vůd­ců. Jedním z těch­to cílů je najít tajem­né­ho dok­to­ra Frankensteina, kte­rý je prý vnu­kem své­ho sla­vé­ho jme­nov­ce a pro Německou říši dělá poku­sy s mrt­vo­la­mi - vytvá­ří mon­stra z čás­tí těl a váleč­né tech­ni­ky.

Fr2Celý film je nato­čen z pohle­du hlav­ní posta­vy kame­ra­ma­na. Je veli­ce dob­ře vyu­ži­to toho, že se nato­če­ný mate­ri­ál zpra­co­val do for­má­tu fil­mu kon­ce vál­ky, a tak film vypa­dá oprav­du doku­men­tár­ně a to včet­ně nepo­u­ží­vá­ní zoo­mu, kte­rý byl nahra­zen výměn­ný­mi objek­ti­vy. Samozřejmostí jsou vady na fil­mu a roz­bi­tí čoček či jiné nepřes­nos­ti tech­no­lo­gie doby, ve kte­ré se film ode­hrá­vá.

Je ale ško­da scé­ná­ře a celé­ho nápa­du, natá­čet film tou­to tech­ni­kou, přes­to­že si lidé před plát­nem můžou mon­stra pořád­ně vychut­nat. Bohužel opro­ti nor­mál­ní reak­ci pohle­du na tako­vé­to pří­še­ry kame­ra­man neu­tí­ká. Normální reak­ce opro­ti fik­ci je oprav­du jiná. Já osob­ně bych utí­kal, až by se za mnou práši­lo.

Veškerá Rodenova dít­ka jsou veli­ce dob­ře navr­že­na. Tvůrce mon­ster, sám reži­sér, má zřej­mě nakou­ká­no hod­ně her s téma­tem dru­hé svě­to­vé vál­ky a okul­tis­mu­su. Je veli­ce prav­dě­po­dob­né, že Richard Raaphorst shlé­dl i her­ní sérii Sillent Hill, pří­pad­ně i film, pro­to­že v někte­rých pří­pa­dech si byla mon­stra dost podob­ná.

Tento film byl uvá­děn v rám­ci MFF Karlovy Vary a veli­ce se hodí i do dra­ma­tur­ge Festivalu otr­lé­ho divá­ka, kde má okruh svých pří­z­niv­ců. Na ame­ric­ké vel­ko­fil­my sice nemá, a to ani pří­bě­hem, ani roz­počto­vě, ale autor i her­ci se při něm veli­ce bavi­li, a tak to bude nej­spíš luhůd­ka hlav­ně pro lidi, kte­ří si svo­je oblí­be­né fil­my musí najít.

Frarmy1V rám­ci cel­ko­vé­ho fil­mař­ské­ho vku­su sice tomu­to fil­mu nedá­vám moc šan­cí se uplat­nit v hod­no­ce­ní kri­ti­ků, ani neo­če­ká­vám vel­kou návštěv­nost v mno­ha zemích. Tento druh sním­ků moc lidí nepři­ta­hu­je. Převážná vět­ši­na na něj nepů­jde už jen pro jeho „nechut­nost“, a tak film bude zná­mý zřej­mě jen v domo­vi­ně reži­sé­ra. Potom na něj půjdou fanouš­ci Karla Rodena, kte­rý je vlast­ně nej­slav­něj­ší čes­ký herec této deká­dy. A posled­ní­mi divá­ky toho­to monster-dílka budou ti otr­lí, kte­ré zají­ma­jí expe­ri­men­ty a nekon­venč­ní fil­my.

Pro „nor­mál­ní“ lidi dávám tomu­to fil­mu 30 %, pro otr­lé divá­ky 70 %. A tak si své hod­no­ce­ní pře­suň­te na tu správ­nou stra­nu, dle vaše­ho gusta.

Recenze byla napsá­na pro web StudentPoint.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,51923 s | počet dotazů: 216 | paměť: 53809 KB. | 21.01.2022 - 09:22:17