Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Frankensteinova armáda: 30 % (70 % pro otrlé)

Frankensteinova armáda: 30 % (70 % pro otrlé)

Fr3
Fr3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nový film Karla Rodena? Nizozemská cre­e­py lahůd­ka plná mon­ster, ode­hrá­va­jí­cí se pří­mo v cen­t­ru dru­hé svě­to­vé vál­ky.
Film Frankensteinova armá­da před­sta­vu­je malou sku­pi­nu rus­kých vojá­ků, kte­ří pro­vá­dí akce na němec­kém úze­mí na kon­ci dru­hé svě­to­vé vál­ky. Po záchran­ném volá­ní „Medvěd kob­ra, 3-1“ ‚kte­ré se ozva­lo z vysí­lač­ky, se pře­mís­tí k záchra­ně pohře­šo­va­né jed­not­ky.

Bohužel až poz­dě­ji zjis­tí, že vběh­li do léč­ky své­ho vlast­ní­ho kame­ra­ma­na, kte­rý je pově­řen vyš­ší­mi cíli od vůd­ců. Jedním z těch­to cílů je najít tajem­né­ho dok­to­ra Frankensteina, kte­rý je prý vnu­kem své­ho sla­vé­ho jme­nov­ce a pro Německou říši dělá poku­sy s mrt­vo­la­mi - vytvá­ří mon­stra z čás­tí těl a váleč­né tech­ni­ky.

Fr2Celý film je nato­čen z pohle­du hlav­ní posta­vy kame­ra­ma­na. Je veli­ce dob­ře vyu­ži­to toho, že se nato­če­ný mate­ri­ál zpra­co­val do for­má­tu fil­mu kon­ce vál­ky, a tak film vypa­dá oprav­du doku­men­tár­ně a to včet­ně nepo­u­ží­vá­ní zoo­mu, kte­rý byl nahra­zen výměn­ný­mi objek­ti­vy. Samozřejmostí jsou vady na fil­mu a roz­bi­tí čoček či jiné nepřes­nos­ti tech­no­lo­gie doby, ve kte­ré se film ode­hrá­vá.

Je ale ško­da scé­ná­ře a celé­ho nápa­du, natá­čet film tou­to tech­ni­kou, přes­to­že si lidé před plát­nem můžou mon­stra pořád­ně vychut­nat. Bohužel opro­ti nor­mál­ní reak­ci pohle­du na tako­vé­to pří­še­ry kame­ra­man neu­tí­ká. Normální reak­ce opro­ti fik­ci je oprav­du jiná. Já osob­ně bych utí­kal, až by se za mnou práši­lo.

Veškerá Rodenova dít­ka jsou veli­ce dob­ře navr­že­na. Tvůrce mon­ster, sám reži­sér, má zřej­mě nakou­ká­no hod­ně her s téma­tem dru­hé svě­to­vé vál­ky a okul­tis­mu­su. Je veli­ce prav­dě­po­dob­né, že Richard Raaphorst shlé­dl i her­ní sérii Sillent Hill, pří­pad­ně i film, pro­to­že v někte­rých pří­pa­dech si byla mon­stra dost podob­ná.

Tento film byl uvá­děn v rám­ci MFF Karlovy Vary a veli­ce se hodí i do dra­ma­tur­ge Festivalu otr­lé­ho divá­ka, kde má okruh svých pří­z­niv­ců. Na ame­ric­ké vel­ko­fil­my sice nemá, a to ani pří­bě­hem, ani roz­počto­vě, ale autor i her­ci se při něm veli­ce bavi­li, a tak to bude nej­spíš luhůd­ka hlav­ně pro lidi, kte­ří si svo­je oblí­be­né fil­my musí najít.

Frarmy1V rám­ci cel­ko­vé­ho fil­mař­ské­ho vku­su sice tomu­to fil­mu nedá­vám moc šan­cí se uplat­nit v hod­no­ce­ní kri­ti­ků, ani neo­če­ká­vám vel­kou návštěv­nost v mno­ha zemích. Tento druh sním­ků moc lidí nepři­ta­hu­je. Převážná vět­ši­na na něj nepů­jde už jen pro jeho „nechut­nost“, a tak film bude zná­mý zřej­mě jen v domo­vi­ně reži­sé­ra. Potom na něj půjdou fanouš­ci Karla Rodena, kte­rý je vlast­ně nej­slav­něj­ší čes­ký herec této deká­dy. A posled­ní­mi divá­ky toho­to monster-dílka budou ti otr­lí, kte­ré zají­ma­jí expe­ri­men­ty a nekon­venč­ní fil­my.

Pro „nor­mál­ní“ lidi dávám tomu­to fil­mu 30 %, pro otr­lé divá­ky 70 %. A tak si své hod­no­ce­ní pře­suň­te na tu správ­nou stra­nu, dle vaše­ho gusta.

Recenze byla napsá­na pro web StudentPoint.cz


Podívejte se na hodnocení Frankensteinova armáda na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Il Boemo - Vojtěch Dyk jako Josef Mysliveček14. listopadu 2022 Il Boemo - Vojtěch Dyk jako Josef Mysliveček Český skladatel Josef Mysliveček nemá za sebou kariéru zázračného umělce jako  W.A.Mozart, ale jeho dílo ani život není u nás příliš známý. To všechno se snaží napravit režisér Petr […] Posted in Filmové recenze
  • Il Boemo – Recenze – 70 %4. listopadu 2022 Il Boemo – Recenze – 70 % Výpravné historické české drama Il Boemo, natočené v koprodukci s Itálií a Slovenskem, se zaobírá osudy českého hudebního skladatele Josefa Myslivečka, jenž žil v letech 1737 až 1781, tedy […] Posted in Filmové recenze
  • Indián4. října 2022 Indián Každý člověk má osud napsaný ve hvězdách a nejinak je to i s hlavním hrdinou ve filmu Indián. Je to úspěšný podnikatel Ondřej Jonáš, jehož firma se skvěle rozvíjí a vše se mu daří. […] Posted in Filmové recenze
  • Slavnostní premiéra filmu Indián22. září 2022 Slavnostní premiéra filmu Indián Ve středu 21.září 2022 proběhla v Praze v kině Světozor slavnostní premiéra filmu Indián režiséra Tomáše Svobody. Večer zahájila taneční skupina Night crow, která tančí ve stylu […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Jan Žižka (2022)13. září 2022 Jan Žižka (2022) Jan Žižka je dlouho očekávaným filmem Petra Jákla, který se již stihl proslavit (či "proslavit") díky filmům jako horor Ghoul nebo konspirační thriller Kajínek. Tentokrát se tento bývalý […] Posted in Filmové recenze
  • Jan Žižka: Ben Foster jako stoický Jan Žižka v brutálním českém eposu.13. září 2022 Jan Žižka: Ben Foster jako stoický Jan Žižka v brutálním českém eposu. O začátcích českého hrdiny a jednoho z největších vojenských stratégů historie vypráví film Jan Žižka , který tento víkend vstoupil do kin po celém světě s rozhodně smíšenými výsledky. […] Posted in Filmové recenze
  • Neznámá tvář vojevůdce Žižky8. září 2022 Neznámá tvář vojevůdce Žižky Jan Žižka se svou skupinou se odvážně vrhá do boje, když dostane zaplaceno nebo je přesvědčen, že jeho boj je spravedlivý. Husité jsou ještě v nedohlednu, ale ve společnosti se stále něco […] Posted in Filmové recenze
  • Nový film představuje zrod silného vojevůdce5. září 2022 Nový film představuje zrod silného vojevůdce O dnešní novinářskou projekci nového filmu Žižka od režiséra Petra Jákla byl velký zájem. Jan Žižka byl dosud vnímán veřejností jako jeden z představitelů husitského hnutí, ale současný […] Posted in Filmové premiéry
  • Jan Žižka5. září 2022 Jan Žižka Za tři dny bude mít premiéru největší český velkofilm Jan Žižka. Projekce a následné novinářské konference se zúčastnil redaktor našeho webu, a tak dojmy, fotografie a následnou recenzi […] Posted in Filmové premiéry
  • Český epos "Medieval" ("Jan Žižka") má před premiérou příští týden krvavý trailer.5. září 2022 Český epos "Medieval" ("Jan Žižka") má před premiérou příští týden krvavý trailer. Týden před premiérou v České republice a dalších zemích se český epos Jan Žižka  snaží vzbudit rozruch hrůzostrašným trailerem v červeném pásmu, který ukazuje některé z krvavých […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,40649 s | počet dotazů: 266 | paměť: 61822 KB. | 26.09.2023 - 16:49:42