Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Frankenstein

Frankenstein

So 22.11. 21:15 ČT1

V rodi­ně Frankenstainů se schy­lu­je ke dvou dok­to­rům v rodině.Otec, Baron Frankenstein (Ian Holm-Extra život) to ve svém obo­ru dotá­hl dale­ko a jeho syn Victor (Kennet Branagh) by ho chtěl ješ­tě o hod­ně trumfnout.A tak se vydá­vá stu­do­vat dale­ko od domo­va, kde kro­mě pří­te­le Henryho Clervala (Tom Hulce-Beze stra­chu) potká­vá i Doktora Waldemana (ex-Pythonovec John Cleese), kte­rý stej­ně jako Victor věří v to, že život smr­tí nekončí.Oba totiž věří, že je mož­né člo­vě­ka opět pro­bu­dit k životu.Společně začnou na pro­jek­tu „oži­ve­ní“ pra­co­vat, ale vše je záhy přerušeno.Doktor Waldman je zabit pobu­dou, kte­rý nechtěl při­jmout léči­vé sérum.Victor se tedy roz­hod­ne pro­jekt dokon­čit na vlast­ní pěst.Vezme do svých rukou tělo pobu­dy, do kte­ré­ho „vlo­ží“ mozek dok­to­ra Waldmana.Po oži­ve­ní ale Victora „mon­t­rum“ kte­ré stvo­řil, chce zabít.Victor sice uprch­ne a spo­leč­ně se svo­jí novo­man­žel­kou Elizabeth (Helena Bonham Carter) a Henrym ode­jdou do ústra­ní síd­la Frankenstainů.Mezi tím však Monstrum (Robert De Niro) začne žít vlast­ním životem.Jenže lidé se ho díky jeho podo­bě bojí a vyhá­ně­jí ho ze všech míst, kam v kročí.Zjišťuje, že za jeho vzni­kem a násled­ným smut­kem, kte­rý zapří­či­ni­la nesym­pa­tie koho­ko­liv sto­jí jeden muž…Victor Frankenstain.Rozhodne se tedy pomstít.Za tím­to půso­bi­vým pří­bě­hem, kte­rý je sta­rý již sko­ro 200 let sto­jí jed­na žena-Mary Shelleyová.Někdy kolem roku 1800+něco se sku­pin­kou přá­tel o prázd­ni­nách roz­hod­li, že kaž­dý z nich napí­še něja­ký stra­ši­del­ný příběh.Mary to se svým Frankenstainem vyhrá­la na plné čáře.Její kni­ha se sta­la i na tu dobu „best­selle­rem“ a v roce 1910 byla popr­vé zfil­mo­vá­na a tak postu­pem času vznik­ly růz­né fil­my na motiv této knihy-leč pro­měn­li­vé kva­li­ty.

Zatím za posled­ním zfil­mo­vá­ním toho­to pří­bě­hu sto­jí tři muži: Kenneth Branagh-britský fil­mo­vý i diva­del­ní reži­sér, kte­rý sto­jí za fil­my jako Hamlet nebo Mnoho povy­ku pro nic;scénárista Steph Lady a scé­náris­ta Frank Darabont, kte­rý pod­le romá­nu Stephena Kinga napsal a reží­ro­val můj nej­ob­lí­be­něj­ší film Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank.

Nutno napsat, že ten­to film má oprav­du grády.Kromě solid­ní­ho obsa­ze­ní, dob­ré scé­ná­ře a hud­by, tu je i něko­lik šoku­jí­cích scén, kte­ré vás pří­mo vytrh­nou z vaší oblí­be­né pohovky.Je to napří­klad scé­na, kdy Monstrum vytrh­ne Elizabeth srd­ce a ruku s ním zved­ne do výš­ky, uká­že ho Victorovi a srd­ce ješ­tě stá­le tepe.Je to ale i scé­na, kdy se Victor roz­hod­ne vzkří­sit svou milou.Po chvil­ce dojde k hád­ce, mezi Victorem a Monstrem-oba se totiž doha­du­jí o Elizabethině přízni.Ta vše nako­nec nevy­dr­ží a pod­pá­lí se a tím zažeh­ne požár v celém sídle.Přiznám, že není nic šoku­jí­cí­ho, než tane­ček Victora s Elizabeth, kte­ré má čer­s­tvě při­ši­tou hla­vu, k tělu nedáv­no zesnu­lé dív­ky.

Zajímavá a vel­mi dob­rá je i smut­ná scé­na, ve kte­ré je Monstrum vyhná­no z domu rodi­ny, kte­ré po „taj­nu“ dlou­ho pomáhal.Monstrum pak plá­če v lese a tepr­ve tam si uvě­do­mí, kdo­že je strůj­cem jeho neštěs­tí.

Tedy jinak-Frankenstein je oprav­du moc dob­rý film, kte­rý bys­te měli vidět.Jediným otaz­ní­kem je ale hod­no­ce­ní na fil­mo­vé data­bá­zi IMDb, kde od čte­ná­řů obdr­žel pou­ze 5,9 z 10.Škoda, ško­da.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65692 s | počet dotazů: 227 | paměť: 55879 KB. | 23.05.2022 - 15:36:16