Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Francouzské klenoty

Francouzské klenoty

francouzské klenoty

Rádi ces­tu­je­te a hle­dá­te nová mís­ta, kte­rá bys­te moh­li navští­vit? Nebo plá­nu­je­te let­ní dovo­le­nou a neví­te, kam jít? Vyberte si Francii! Tahle země vám nabíd­ne mno­ho krás­ných míst, kte­ré si zami­lu­je­te.

Kniha Francouzské kle­no­ty je sou­čás­tí série Bedekr. Ta vychá­zí ze stej­no­men­né­ho tele­viz­ní­ho cyk­lu vysí­la­né­ho Českou tele­vi­zí. Vašimi průvod­ci budou Míša Maurerová a Martin Pisařík. Nabídnou vám kon­krét­ní rady, tipy a vychy­táv­ky a dopo­ru­čí, jak strá­vit čas na ces­tě co nej­e­fekt­ně­ji. Provedou vás Jižními Alpami, Azurovým pobře­žím, uká­žou vám krá­sy Štrasburku, Nové Akvitánie, Bretani, Normandie, Okcitánie, Katarských hra­dů, zám­ků na Loiře, Auvergne, Nord Pas de Calais a Pyrenejí a pokud jste nad­šen­ci cyk­lis­ti­ky, potě­ší vás kapi­to­la věno­vá­na ces­to­vá­ni Burgundskem na kole.

Průvod­ce Francouzské kle­no­ty je vel­mi pře­hled­ný. Texty jsou bez zby­teč­né vaty a obsa­hu­jí jen pod­stat­né a hlav­ně prak­tic­ké infor­ma­ce, kte­ré oce­ní kaž­dý, kdo dané mís­to plá­nu­je navští­vit. Kniha je taky hez­ky zpra­co­vá­na po gra­fic­ké strán­ce a obsa­hu­je mno­ho nád­her­ných foto­gra­fií, kte­ré vám uka­žou, jak opi­so­vá­na  vypa­da­jí. Někdy při čte­ní nara­zí­te i na tak­zva­né taj­né tipy - napří­klad že někte­ré víken­dy je vstup do někte­rých pamá­tek zdar­ma.

Oceníte i tipy na uby­to­vá­ní, míst­ní spe­ci­a­li­ty, kte­ré musí­te ochut­nat a pod­ni­ky, ve kte­rých se dá dob­ře najíst a napít. Dozvíte se taky, na co si dát pozor a čeho se vyva­ro­vat. Samozřejmostí jsou i infor­ma­ce o his­to­rii, dopra­vě, obdo­bích, ve kte­rých je nej­vhod­něj­ší vybra­né mís­to navští­vit a průměr­né tep­lo­tě  v jed­not­li­vých měsí­cích. Je Francie vašim snem? Pokud ano, sta­čí vzít průvod­ce, zba­lit kuf­ry a vydat se pozná­vat tuhle nád­her­nou kra­ji­nu.

Hodnocení: 85%

FRANCOUZSKÉ KLENOTY

Sestavil: Šimon Tatíček

Vydáno: Albatrosmedia, 2018

Počet stran: 192

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatrosmedia. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, můžete ji zakou­pit zde.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,47947 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53328 KB. | 25.09.2021 - 23:04:17