Kritiky.cz > Recenze knih > Francis Scott Fitzgerald – Veľký Gatsby

Francis Scott Fitzgerald – Veľký Gatsby

maxresdefault

Nestáva sa mi čas­to, že by som si po pozre­tí fil­mu doda­točne pre­čí­ta­la aj kni­hu – ako to bolo v prí­pa­de Veľkého Gatsbyho. Z kni­hy (i fil­mu) bola oča­re­ná aj moja mlad­šia sest­ra, kto­rá skon­šta­to­va­la, že Gatsby si zasl­úži byť zara­de­ný med­zi povin­nú lite­rat­ú­ru. Prečo?

Kniha opi­su­je život boha­té­ho mla­dé­ho muža Jaya Gatsbyho, kto­rý žije svoj ame­ric­ký sen. Takmer. Jediné, čo ešte k šťas­tiu potre­bu­je, je jeho vyvo­le­ná – (vyda­tá) Daisy. Vyzerá to ako oby­čaj­ná loves­to­ry - aspoň tak sa to čita­teľo­vi spo­či­at­ku zdá. Ako sa dej roz­bie­ha, čita­teľ odha­ľu­je, že sa tu skrý­va omno­ho viac, ako oby­čaj­ný prí­beh o lás­ke. Fitzgerald nád­her­ne pre­po­jil svet obcho­dov, intríg a nekon­či­a­cich pár­ty s indi­vi­du­ál­nym kreh­kým sve­tom jed­not­liv­ca.

Je to všet­ko ban­da lum­pov. Vy sto­jí­te za viac než celá tá ban­da lum­pov dohro­ma­dy.“ (Nick Carraway)

Dynamika deja má netra­dič­ný prie­beh, pre­to­že je roz­prá­va­ný retrospek­tív­ne z pohľa­du Nicka Carrawaya – bra­tran­ca Daisy a suse­da Jaya Gatsbyho. Z Nickovho živo­ta sa dozve­dá­me len málo, v úvo­de a na záver kni­hy, pre­to­že jeho roz­prá­va­nie sa týka pre­važ­ne Daisy a Gatsbyho.

Neskôr sa v deji dozve­dá­me, že Gatsbyho život nebol vždy taký roz­práv­ko­vý. V det­stve žil veľ­mi chu­dob­ne a sny boli to jedi­né, čo ho poháňa­lo dopre­du. Sny mali veľ­ký podiel na tom, ako dovte­dy žil a kam to doti­a­hol.

 Veľké večier­ky sú v kon­tras­te ku Gatsbyho poci­tom – cíti sa byť malý popri ostat­ných bohá­čoch, hoci je hos­ti­teľ. A to len pre­to, že sa nena­ro­dil do boha­tej rodi­ny. Zúfalá túž­ba zapad­n­úť med­zi ame­ric­kých bohá­čov uro­bi­la z Gatsbyho toho naj­ná­dej­ne­j­šie­ho (ale­bo naji­lu­zív­nej­šie­ho?) člo­ve­ka. Síce boli jeho večier­ky veľ­ko­le­pé, nikdy nebo­li tak veľ­ko­le­pé ako Gatsbyho sny.

Gatsbymu som celý čas fan­di­la, pre­to­že nikdy, nikdy, nikdy a nao­zaj nikdy nestra­til vie­ru v svo­je sny. Navyše, pri číta­ní sa aj zo mňa stá­val čoraz nádej­ne­j­ší člo­vek a veri­la som, že Daisy a Gatsby skon­čia spo­lu. Nie pre­to, aby nastal šťast­ný koniec, lebo patria k sebe a bola by z toho ďal­šia tráp­na loves­to­ry...  Ale pre­to, lebo Gatsby si to po všet­kých tých rokoch jed­no­du­cho zasl­ú­žil.

Ak chce­te vedieť, ako to celé dopadlo, pre­čí­taj­te si knihu/pozrite si film (i keď v kni­he je to roz­pra­co­va­nej­šie), ja Vám to nepre­zra­dím :-).

Hodnotenie kni­hy - 90%. Príbeh je púta­vý, pre­bie­ha v rov­na­kom tem­pe od zači­at­ku do kon­ca. Kniha navy­še pri­bli­žu­je život v Amerike po prvej sve­to­vej voj­ne - okra­jo­vo pri­náša pohľad na tzv. stra­te­nú gene­rá­ciu a ich pro­blémy zno­vu adap­to­vať sa, zachy­tá­va obdo­bie pro­hi­bí­cie, „vek jaz­zu“, pri­bli­žu­je atmo­sfé­ru večier­kov, spo­me­nu­tí sú „malí ľudia“ = robot­níc­ka vrst­va, no opi­su­je aj život obchod­ní­ka na bur­ze - toto všet­ko (a ešte viac) je pri­rod­ze­nou súčas­ťou deja.

Napriek tomu, že kni­ha patrí už med­zi kla­sic­ké die­la, jed­no z jej posol­stiev je čoraz viac aktu­ál­nej­šie: v bez­cha­rak­ter­nom sve­te, kde ľudia majú rad­šej peni­a­ze ako nao­za­jst­ných pri­a­teľov, pre­ží­vajú len naj­sil­nej­ší.

 


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Velký Gatsby - 85 %15. května 2013 Velký Gatsby - 85 % Příběh Nicka Carrawaye a jeho tajemného souseda, boháče Gatsbyho, napsal americký spisovatel Francis Scott Fitzgerald, když mu bylo 28 let. Prostředí přepychu, nádherná vila Gatsbyho, […]
  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
  • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • Robert Fisher – Rytíř v rezavém brnění (91%)16. září 2017 Robert Fisher – Rytíř v rezavém brnění (91%) Rober Fisher je autor mnohých broadwayských hier a scenárov. Ale kniha „Rytíŕ v rezavém brnění aneb o muži, který našel sebe sama“ je to, čo ho preslávilo medzinárodne. O čom je táto […]
  • Jonas Jonasson – Zabijak Anders a jeho priatelia (a sem-tam nejaký nepriateľ)25. června 2016 Jonas Jonasson – Zabijak Anders a jeho priatelia (a sem-tam nejaký nepriateľ) Najnovšia Jonassonova kniha „Zabijak Anders a jeho priatelia“ odpovedá na otázku, čo sa stane, keď sa stretnú neveriaca farárka, recepčný z bývalého bordelu a slávny národný zabijak. […]
  • Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století21. července 2016 Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století Kniha so zaujímavým názvom a ešte zaujímavejším príbehom. Nie, nie vážení čitatelia, nemám na mysli dej knihy – kniha je písaná odborne. Hovorím o veľkom rozruchu, ktorý sa spája s prvým […]
  • Prožijte znovu dějiny Československa (už je to 100 let) s knihou od Karla Pacnera7. července 2018 Prožijte znovu dějiny Československa (už je to 100 let) s knihou od Karla Pacnera Kniha sa tiahne zrejme najturbulentejším obdobím krajín Česka a Slovenska (Československa). 20.storočie bolo významné pre mnoho európskych, ale aj svetových krajín. Táto kniha sa venuje […]
  • Jonas Jonasson – Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol19. června 2016 Jonas Jonasson – Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol Jonas Jonasson bol pomerne málo známy švédsky autor, preslávil sa práve vďaka tejto knihe. Jonasson je často prirovnávaný svojim štýlom písania k českej legende literatúry – Jaroslavovi […]
  • Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%)21. listopadu 2016 Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%) Po týždňovej prestávke sa seriál Flash vrátil. Čo sa odohralo v šiestej epizóde? Epizóda začína Wallyho snom - ako je speedster Kid Flash. Wally sa domnieva, že prežíva len príliš živé […]