Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové...

Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové...

Fotr
Fotr

Pánové, bude­te se ženit? A pat­ří Vaše vyvo­le­ná do sku­pi­ny rodin s kla­sic­ký­mi tra­di­ce­mi, tak­že bys­te měli její rodi­če požá­dat o sou­hlas se sňat­kem? Pak se snaž­te dodr­žet čty­ři zása­dy úspěš­né­ho žada­te­le: 1. Důkladně si pro­věř­te, čím se Vaši poten­ci­ál­ní rodi­če živi­li před­tím, než ode­šli na zaslou­že­ný odpo­či­nek 2. Nesnažte se lhát, ani z pocho­pi­tel­né­ho důvo­du, že před nimi chce­te vypa­dat lep­ší, než ve sku­teč­nos­ti jste. 3. Porušíte-li pra­vi­dlo čís­lo 2, za kaž­dou cenu se braň­te zkouš­ce na detek­to­ru lži. 4. Jmenujete-li se Yebal nebo nějak podob­ně, změň­te si co nej­rych­le­ji pří­jme­ní.Pokud se totiž opo­me­ne­te řídit byť jedi­nou z výše uve­de­ných rad, dopad­ne­te stej­ně špat­ně jako mla­dá židov­ská zdra­vot­ní sest­ra Greg: Až pří­liš poz­dě zjis­tí­te, že Váš nastá­va­jí­cí tchán nepro­dá­val tři­cet let kvě­ti­ny, ale pra­co­val jako agent CIA, se spe­ci­a­li­za­cí na výsle­chy špi­ó­nů uvnitř orga­ni­za­ce. Navíc je svou někdej­ší(?) pro­fe­sí pořád­ně pozna­me­nán, tak­že si per­ma­nent­ně při­pa­dá­te jako u výsle­chu. A když Vás pak krát­ce poté, kdy jej spat­ří­te při pofi­dér­ní schůz­ce s taju­pl­ným mužem, zasko­čí otáz­kou, co tak zary­tě v tom časo­pi­se čte­te a vy plác­ne­te, že člá­nek o odsá­vá­ní prsů, pro­to­že jste vyrůs­tal na far­mě, dosta­ne­te se do klub­ka na prv­ní pohled nevin­ných lží, ze kte­ré­ho se již nevy­mo­tá­te. Naopak - ješ­tě Vás usvěd­čí před­po­top­ní detek­tor lži, kte­rý má čirou náho­dou Váš sko­rot­chán scho­va­ný ve svém dou­pě­ti, při­dá se pár oprav­du nešťast­ných n(á-e)hod a rázem se ocit­ne­te v rodi­čov­ské kolon­ce „napros­to nevy­ho­vu­jí­cí“. No a jmé­no Yebal dodá závě­reč­ný tón Vaší labu­tí pís­ni.

Mnohdy for­mál­ní zále­ži­tost se ženit­bych­ti­vé­mu mla­dí­ko­vi mění před oči­ma v nej­hor­ší noč­ní můru - zkrát­ka fotr je lotr, s nímž si není rad­no zahrá­vat. Většina humor­ných scén je zalo­že­na prá­vě na ata­cích pře­hna­ně pode­zí­ra­vé­ho otce, kte­rý by nerad svou milo­va­nou dce­ru ode­vzdal do rukou něja­ké­ho pod­vod­ní­ka, a cha­bé obra­ně zmat­ku­jí­cí­ho Grega, kte­rý by se rád rodi­čům své milo­va­né před­ve­dl v co nej­lep­ším svět­le.

Zásluhu na tom, že humor­né akce a reak­ce sku­teč­ně fun­gu­jí, mají oba hlav­ní pro­ta­go­nis­té. Roli tro­chu uje­té­ho agen­ta ve výsluž­bě a sta­rost­li­vé­ho otce rodi­ny, kte­rý ješ­tě milu­je svou koč­ku a popel mat­ky ulo­že­ný ve váze, napros­to exce­lent­ně sehrá­vá Robert DeNiro. Jeho pát­ra­vý pohled, pod­mra­če­ný výraz, zkři­ve­ná ústa i iro­nic­ka výslov­nost nápad­ní­ko­va pří­jme­ní vzbu­zu­jí úsměv na rtech divá­ka, zatím­co Gregovi tuh­ne krev v žilách. Gregova posta­va padla jako oblek od Armaniho něž­né­mu zmat­ká­ři a smo­la­ři k pohle­dá­ní Benu Stillerovi, kte­rý má s obdob­ný­mi typy boha­té zku­še­nos­ti. Vzpomeňme jen na jeho Teda Stroehmanna ve Farrellyových Něco na té Mary je. Naštěstí je ten­to­krát role Grega o pozná­ní umír­ně­něj­ší než part ztra­cen­ce s rov­nát­ky zami­lo­va­né­ho do Mary.

Jay Roach, otec Austina Powerse a autor hoke­jo­vé kome­die Mystery, Aljaška, nato­čil svůj nej­lep­ší film. Pokud nechce­te nic víc nebo míň, než se během stov­ky minut něko­li­krát od srd­ce zasmát, nebu­de sto korun za lís­tek urči­tě špat­nou inves­ti­cí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Fotr je lotr


  • Fotr je lotr26. března 2005 Fotr je lotr Greg (Ben Stiller) a jeho milenka Pam (Teri Polo) se vydávají na svatbu Pameliny sestry Debbie (Nicole DeHuff).Nemile se koná v rodném městě Pam a bydliště jejich rodičů-bývalého prodejce […] Posted in Filmové recenze
  • Jeho fotr, to je lotr! - Druhý díl o rodině Jebalových.17. února 2021 Jeho fotr, to je lotr! - Druhý díl o rodině Jebalových. Musím přiznat, že film Fotr je lotr (ano ten první) jsem viděl poprvé až v televizi v absolutní nevědomosti, o co jde. Díky tomu jsem byl příjemně překvapen, že se jedná o svěží komedii, v […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jeho fotr, to je lotr! - Yebalovi si pořídili dítě30. června 2019 Jeho fotr, to je lotr! - Yebalovi si pořídili dítě Film volně navazuje na komedii Fotr je lotr. Pokud jste původní film viděli, jistě si pamatujete Grega (Ben Stiller), pravým jménem Geylorda Yebala a celou jeho povedenou rodinu. Zdá se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu - i exponáty můžou obživnout3. ledna 2019 Noc v muzeu - i exponáty můžou obživnout Posvátné síně Přírodovědného muzea jsou plné těch nejúžasnějších exponátů - divoce vypadajících prehistorických stvůr, nelítostných starověkých bojovníků, dávno vymizelých kmenů, afrických […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zoolander No. 2 [20%]24. února 2016 Zoolander No. 2 [20%] Kultovní komedie Zoolander se po letech diskuzí konečně dočkala pokračování, patnáct let po prvním díle. To vstoupilo tento čtvrtek do kin a módní ikona Derek Zoolaner se v něm […] Posted in Filmové recenze
  • Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 %17. prosince 2014 Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 % Když sympatický noční hlídač Larry (Ben Stiller) v Americkém přírodovědném muzeu připravuje program pro společenskou akci, netuší, že jeho plány dokonale naruší tajemná egyptská deska. […] Posted in Filmové recenze
  • Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!25. srpna 2004 Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka! Akčních detektivek s dvojicí různorodých hlavních hrdinů bylo natočeno již dost a stěží bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smrti, Showtime, Mizerové a […] Posted in Filmové recenze
  • Kmotr II6. dubna 2022 Kmotr II Mladičký Vito Andolini (Oreste Baldini) jako jediný z rodiny ujde krutému osudu, který pro ní připravil sicilský kmotr Don Francesco Ciccio (Giuseppe Sillato). Podaří se mu utéct do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Joker ukazuje, že posmívat se druhým není dobrý nápad27. března 2022 Joker ukazuje, že posmívat se druhým není dobrý nápad Konečně tu po všech těch omalovánkách bez duše máme zase nějakého komiksového hrdinu v pořádném filmu s opravdovým příběhem. Dumám nad tím, kdy naposledy mě tento žánr dokázal vtáhnout do […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65947 s | počet dotazů: 229 | paměť: 55959 KB. | 24.05.2022 - 07:24:04