Kritiky.cz > Články > Fotograf - O PŘÍBĚHU

Fotograf - O PŘÍBĚHU

V pří­bě­hu vol­ně inspi­ro­va­ném osu­dy svě­tozná­mé­ho čes­ké­ho foto­gra­fa Jana Saudka se vra­cí­me k někte­rým dra­ma­tic­kým kři­žo­vatkám živo­ta uměl­ce obda­ře­né­ho nejed­ním výji­meč­ným talen­tem, živel­nos­tí a váš­ní. Všechny tyto vlast­nos­ti mu při­nes­ly slá­vu i odmí­tá­ní, lás­ku i zra­du, zástu­py obdi­vo­va­te­lů i osa­mo­ce­ní.

Středobodem Janova živo­ta vždy byly ženy. Ať ty, kte­ré defi­lo­va­ly před objek­ti­vem jeho foto­a­pa­rá­tu, nezříd­ka posta­vy až pito­resk­ní, či ty, jež ho obklo­po­va­ly v sou­kro­mí. Dcery, man­žel­ky, milen­ky, sexu­ál­ní pří­tel­ky­ně, inte­lek­tu­ál­ní obdi­vo­va­tel­ky. Jedny nezišt­ně milu­jí­cí a odda­né, jiné pod­vá­dě­né a zhr­ze­né, dal­ší sdí­le­jí­cí s rozko­ší jeho bouř­li­vý život. Ale i tako­vé, kte­ré s pro­slu­lým uměl­cem tou­ži­ly spo­jit svou budouc­nost, posed­lé tou­hou zkro­tit jeho svo­bo­do­my­sl­nost, sdí­let s ním jeho maje­tek, talent i geny. Exempláře všech těch­to žen­ských typů zabydlu­jí mimo­řád­ně str­hu­jí­cí film osci­lu­jí­cí na pome­zí hoř­ké kome­die, milost­né fée­rie a v závě­ru fil­mu i napí­na­vé­ho dra­ma­tu.

Hlavní roli ztvár­nil Karel Roden, kte­ré­ho si může­me uží­vat ve zce­la nové polo­ze, v níž ho divá­ci ješ­tě nevi­dě­li. Je váš­ni­vý, zábav­ný, vtip­ný, roz­to­mi­lý i pro­vo­ku­jí­cí. Novým fil­mo­vým obje­vem bude před­sta­vi­tel­ka hlav­ní žen­ské role, vel­mi zají­ma­vá Máša Málková. Podobně i ostat­ní her­ci vytvá­ře­jí své posta­vy pře­svěd­či­vým a jedi­neč­ným způ­so­bem.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,62728 s | počet dotazů: 230 | paměť: 54508 KB. | 19.04.2021 - 05:18:17
X