Fotograf - Jan Saudek - kontroverzní, provokativní...

Saudek

Fotograf Jan je obklo­pen žena­mi a není tak divu, že mu výraz­ně zasa­hu­jí do živo­ta. Modelky potře­bu­je, pro­to­že foto­gra­fo­vá­ním je Janova pro­fe­se a posed­lost. Kromě mode­lek však se o foto­gra­fa zají­ma­jí i ženy, kte­ré jsou s ním v pří­bu­zen­ském vzta­hu, spo­lu­pra­cu­jí s ním nebo se s nimi setká­vá pro obou­stran­né potě­še­ní. O mís­to v stá­va­jí­cím „haré­mu“ sto­jí i nená­pad­ná mla­dá dív­ka Líba, kte­rá se nejdří­ve nedo­ká­že do žád­né z uve­de­ných sku­pi­nek zařa­dit. Přichází sice nesmě­le do Janova bytu, ale brzy pozná­vá, jak to u Jana cho­dí a postup­ně si budu­je v mno­ha­čet­né­ho žen­ské­ho sesku­pe­ní své mís­to. Každá z  žen má něja­ký důvod, proč se s pře­lé­ta­vým a neprak­tic­kým foto­gra­fem stý­ká. Některé tou­ží být model­kou, jiné baví zába­va se zná­mým foto­gra­fe nebo sna­ha najít něko­ho, kdo bude rozu­mět jejich žen­ské duši.  Jan by rád všem ženám vyho­věl a sou­čas­ně pro­žil život bez pro­blé­mů a fotil. To ho sku­teč­ně baví. Řešení kon­flikt­ních situ­a­cí nechá­vá na jiných. Rázná a prak­tic­ká Líba rych­le pozná Janovy sla­bos­ti a sna­ží se mu postup­ně řešit pra­cov­ní i osob­ní vzta­hy. Její sna­ha je vede­na vel­kou lás­kou k Janovi nebo zájmem o jeho prá­ci a slá­vu?  Jisté je, že Jan se doce­la ochot­ně a rád o své doved­nos­ti, slá­vu a mož­ná i o něco víc, podě­lí. Ale nic netr­vá věč­ně, ani lás­ka k jed­né sleč­ně, byť by měla jmé­no Líba nebo Ráchel. Ostatně, o žen­ské jmé­no oprav­du v tom­to pří­bě­hu nejde.

Fot1Režisérka Irena Pavlásková (Zemský ráj to napo­hled, Čas slu­hů, Čas dlu­hů, Corpus Delicti) pra­co­va­la na scé­ná­ři s Janem Saudkem po dva roky. Pro fil­mo­vý pří­běh se necha­li inspi­ro­vat něko­li­ka lety Saudkova živo­ta, kdy se sezná­mil s ambi­ci­óz­ní dív­kou, a někte­ré situ­a­ce dosta­ly dra­ma­tic­ký spád.  Pavlásková už ve svých před­cho­zích fil­mech pro­ká­za­la, že se nebo­jí dra­ma­tic­kých a kon­tra­verz­ních témat. Také má ráda, když hrdi­na pří­bě­hu musí bojo­vat s nepříz­ní osu­du a nedo­stá­vá nic zadar­mo. Tentokrát si pro fil­mo­vé zpra­co­vá­ní vybra­la osob­nost zná­mé­ho foto­gra­fa, kte­rý žije a veřej­nos­ti je čás­teč­ně zná­má nejen jeho prá­ce, ale i část z jeho osob­ní­ho živo­ta.

Filmový pří­běh je kom­pi­la­cí sku­teč­ných zážit­ků a fik­ce. Do jaké míry se fil­mo­vý pří­běh podo­bá sku­teč­nos­ti, to je osob­ním tajem­stvím nejen Saudka, ale i dal­ších postav, kte­ré se mohou tře­ba v pří­bě­hu poznat. Ale to nemu­sí být pro auto­ry fil­mu pod­stat­né. Důležitější je, jak film půso­bí a čím zaujme divá­ky bez ohle­du na to, do jaké míry zachy­cu­je fil­mo­vý pří­běh sku­teč­nost.

I když hlav­ní hrdi­na je veřej­ně zná­má osob­nost, jejíž způ­sob živo­ta i názo­ry mno­ho lidí odsu­zu­je, obsa­hu­je film i obec­něj­ší rovi­nu a může tak oslo­vit i ty, kte­ří vul­ga­ri­tu a naho­tu zrov­na „nemu­sí“. Nejdříve se však musí divák dosta­teč­ně nasy­tit kaž­do­den­ním cha­o­sem foce­ní, setká­vá­ní a přá­tel­ských „hrá­tek“, kdy se ženy nijak nesty­dí a naho­ta je brá­na stej­ně jaFot2ko oblek.  Občas se obje­ví chví­le, kdy to zavá­ní pra­cí a tro­chu to při­po­mí­ná instruk­táž do minu­los­ti, jak vzni­ka­ly někte­ré ze zná­mých Saudkových fotek. Naivní ote­vře­nost hlav­ní­ho hrdi­ny i jeho leh­ký vzta­ho­vý cha­os k ženám, kte­ré má kolem sebe, pro­stu­pu­je mno­ha scé­na­mi. Je s podi­vem, že se do foto­gra­fo­va živo­ta vlou­di­la jen jed­na raci­o­nál­ní a cíle­vě­do­má Líba, kte­rá uměl­ce „vyu­či­la“ v tro­chu jiném obo­ru, než byl zvyk­lý. Ale budiž, je to film s prá­vem urči­té nad­sáz­ky a pře­há­ně­ní. Umělec musí být tedy „echt“ posed­lý umě­lec­kou tvor­bou, neprak­tic­ký a naiv­ní, aby vynik­la posta­va s pro­ti­klad­ný­mi vlast­nost­mi. Problém ale není v cha­rak­te­ru postav, ale v situ­a­cích, ve kte­rých je divák pozná­vá a jak se vyví­jí vzá­jem­né vzta­hy. Od počá­teč­ní­ho sezná­me­ní dochá­zí doce­la rych­le k nastě­ho­vá­ní Líby k Janovi. Pak se pra­cov­ní vztah utu­ží ješ­tě cito­vou vaz­bou a sexem. Až potud je to jas­né. Ale když doká­že cit­li­vý Jan poznat emo­ce u jiných žen, proč se mu neda­ří odhad­nout Líbu? Ona je, prav­da, žena emoč­ně zdr­žen­li­vá a tvá­ří se neu­r­či­tě. Ale kon­flikt, kte­rý mezi ní a Janem vznik­ne, se pře­dem nijak nerý­su­je.

Více na Kritiky.cz
Jak poznat HIV? - Jednotlivé příznaky HIV Jednotlivé příznaky HIV se liší od jedné osoby k druhé. Pokud máte aktivní sexuální živo...
#1999: Nejmocnější hrdinové Marvelu 73: Union Jack - 30 % Nejmocnější hrdinové Marvelu 73: Union JackVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019...
Altaïr komiks – #019 ...
Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal...
Scary Movie 4 " Co může být ještě neuctivější, vtipnější a děsivější než Scary Movie 3? Samoz...

Prostě mi ve fil­mu pár scén s foce­ním a při­po­mí­ná­ním dět­ství hlav­ní­ho hrdi­ny pře­bý­vá a nao­pak postrá­dám více scén, kte­ré by objas­ňo­va­ly vývoj cha­rak­te­ru posta­vy Jana, Líby i nej­bliž­ších přá­tel. Často jsou scé­ny nato­če­ny jako tea­trál­ní pře­hlíd­ka, schá­zí oby­čej­ná lid­ská rovi­na. Nic na tom nemě­ní ani scé­ny zachy­cu­jí­cí hrdi­nu při běhu v pří­ro­dě a doce­la hloupé mi při­šla scé­na, kdy Jan jde v deš­ti a uklouz­ne v blá­tě. Proč tako­vá zby­teč­ná scé­na? Přesto nemo­hu upřít auto­rům fil­mu vel­kou sna­hu zachy­tit zají­ma­vé oka­mži­ky tvor­by a život­ní názo­ry zají­ma­vé umě­lec­ké osob­nos­ti. Provokující a v pod­sta­tě cit­li­vá pova­ha se ve fil­mu nechá­vá pozná­vat jen z čás­ti. Co je však výraz­né, to je foto­grafův slov­ník, kte­rý udr­žu­je dobrou nála­du v kom­bi­na­ci s bon­mo­ty.

Fot3Film balan­cu­je na hra­ně dra­ma­tu a kome­die. Samotný pří­běh je doce­la smut­ný, ale je vyprá­věn s nad­hle­dem a s chví­le­mi drs­něj­ším humo­rem. Na vyzně­ní celé­ho fil­mu má vel­kou záslu­hu herec Karel Roden, kte­rý hra­je foto­gra­fa Jana s nebý­va­lou leh­kos­tí a vti­pem. Ať dělá, co dělá, ať říká, co říká, žád­né ges­to ani slo­vo není vul­gár­ní. Postava foto­gra­fa je jak pře­rost­lé dítě, kte­ré žije ve vlast­ním svě­tě. Do role Líby obsa­di­la reži­sér­ka Míšu Málkovou, kte­rá doká­za­la ve vyhro­ce­ných situ­a­cích vyjá­d­řit dosta­tek tem­pe­ra­men­tu a emo­cí.

Patřičnou zábav­nost a odleh­če­ní dodá­va­jí fil­mu model­ky, z nichž pou­ze jed­na je sku­teč­nou model­kou foto­gra­fa Jana Saudka. Co se týká dal­ších herec­kých výko­nů, pak se mi těž­ko hod­no­tí. Když je role napsa­ná stro­ze a scé­na nemá vývoj, pak není co hrát. Přesto mělo něko­lik here­ček mož­nost zahrát si krát­ké herec­ké „etu­dy“. Vilma Cibulková zaper­li­la v roli roz­dychtě­né dok­tor­ky Věry, Jitka Sedláčková v roli zhr­ze­né i milo­va­né mana­žer­ky Alice a Zuzana Vejvodová v roli cito­vě roz­há­ra­né Kláry.

Více na Kritiky.cz
Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště Do té doby „pouze“ vynikající divadelní režisér Vladimír Morávek vzbudil před 2 roky o...
RECENZE: Kenja no Mago | Kajin Life ...
Jak včelí medvídci zachránili Splešťuli „Na políčku v jetelíčku, tam kde potok pramení, dobře je nám po tělíčku, zákonem jsm...
Nezavírej oči je thriller, kdy do poslední chvíle nemáte tušení, jak se věci ve skutečnosti mají Dobře propracovaný psychologický thriller, kde do poslední kapitoly netušíme, jak se věci ve ...
Vegetariánství Lidé si často pletou pojmy vegetarián a vegan. Jsou odlišné v tom, že vegetarián nejí p...

Film zís­ká urči­tě své obdi­vo­va­te­le i kri­ti­ky. Divák, kte­rý se doká­že pře­nést přes scé­ny s ham­ba­tý­mi model­ka­mi a spros­tý­mi výra­zy, se může poba­vit i popře­mýš­let. A kdo nemá Jana Saudka rád, ten by mohl oce­nit ale­spoň her­ce Karla Rodena.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Fotograf
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Fotograf a jeho film6. ledna 2015 Fotograf a jeho film Dnes představili tvůrci novinářům film Fotograf a zájem byl velký. Jednak zapůsobila samotná osobnost známého fotografa Jana Saudka a také možnost nahlédnout trochu „pod pokličku“ jeho […]
  • Fotograf - O PŘÍBĚHU3. ledna 2015 Fotograf - O PŘÍBĚHU V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka se vracíme k některým dramatickým křižovatkám života umělce obdařeného nejedním výjimečným talentem, […]
  • Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové3. ledna 2015 Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové „Jana jsem poznala jako člověka nesmírně citlivého, vnitřně bohatého a moudrého a trochu jiného, než jak se prezentuje před veřejností A ten jeho způsob, kterým vystupuje před lidmi, je […]
  • Fotograf19. června 2019 Fotograf V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny […]
  • Tátova volha - S Volhou GAZ 21 za ztraceným synem2. ledna 2020 Tátova volha - S Volhou GAZ 21 za ztraceným synem Červenobéžová karoserie auta značky Volha Gaz 21 se soškou jelena na přední kapotě působí na silnici jako mohutný koráb, a právě takové auto si z recese koupil jazzový trumpetista Ludvík. […]
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […]
  • Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř"16. srpna 2018 Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř" Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry s benzínem, poleje se a posléze i zapálí mladý muž. V šedém zimním dni tak zazáří „hořící keř“, který se snaží […]
  • Pražské orgie14. října 2019 Pražské orgie Pražské orgie podle stejnojmenné předlohy americké literární legendy, Philipa Rotha, jednoho z nejrespektovanějších světových spisovatelů, jsou sedmý celovečerní film režisérky Ireny […]
  • Rozhovor s Janem Hřebejkem15. srpna 2012 Rozhovor s Janem Hřebejkem Jeden z nejúspěšnějších českých režisérů a příležitostně také divadelní režisér. Mezi jeho divácky nejúspěšnější filmy patří: Šakalí léta, Pelíšky, Musíme si pomáhat (6 Českých lvů a […]
  • Skleněný pokoj - Řekli k filmu19. března 2019 Skleněný pokoj - Řekli k filmu „Nejprve jsem přijel do Brna kvůli mé knize o Mendelovi. Protože zde žil. Vilu jsem tehdy navštívil jako turista a nadchla mě. Jenomže v té době mne žádný příběh nenapadl. To se stalo až o […]