Kritiky.cz > Fotbal > Fotbalová města – Barcelona

Fotbalová města – Barcelona

499 camp nou 11

Barcelona je jed­no z nej­slav­něj­ších měst celé­ho Španělska. Nachází se v něm celá řada paměti­hod­nos­tí, ale všech­ny fot­ba­lo­vé fanouš­ky svě­ta zají­má něco jiné­ho – FC Barcelona. To je totiž jeden z před­ních svě­to­vých klu­bů. Avšak v tak­to vel­kém měs­tě samo­zřej­mě nehra­je pou­ze FC, tak­že se fanouš­ci mohou těšit i na der­by s měst­ským riva­lem Espanyolem.

Poměr fanoušků ve prospěch FC

Když porov­ná­me oba slav­né bar­ce­lo­n­ské klu­by co do počtu fanouš­ků, pak po celém svě­tě vyhra­je slav­něj­ší FC. Ostatně nemu­sí­me slo­ži­tě dohle­dá­vat fanouš­ky jed­not­li­vých cel­ků, pro­to­že se sta­čí podí­vat na počty fanouš­ků na soci­ál­ních sítích, kde dosta­ne­me poměr­ně jas­ný vzo­rek. Při pohle­du na Facebook zjis­tí­me, že FC Barcelona má více než 94 mili­o­nu fanouš­ků, zatím­co její měst­ský rival Espanyol má na ofi­ci­ál­ním pro­fi­lu pou­ze nece­lých 400 tisíc fanouš­ků, což je obrov­ský roz­díl. Podobný roz­díl je mezi počty fanouš­ků i v reál­ném svě­tě, pro­to­že FC Barcelona je oprav­do­vý feno­mén. Ostatně úspěš­né klu­by láka­jí mno­hem více lidí. Espanyol na výraz­né úspě­chy čeká a na kon­tě dopo­sud nemá žád­né vítěz­ství ve špa­něl­ské nej­vyš­ší sou­tě­ži. Určitou útě­chu před­sta­vu­je zisk něko­li­ka domá­cích pohá­rů.

Politický podtext derby

Mezi klu­by z jed­no­ho měs­ta bývá vel­ká riva­li­ta a neji­nak je tomu i v pří­pa­dě bar­ce­lo­n­ských cel­ků. Ovšem Španělsko je spe­ci­fic­ké a bar­ce­lo­n­ské der­by má jed­no­ho mno­hem vět­ší­ho kon­ku­ren­ta – El Clásico, což je sou­boj mezi Realem Madrid a FC Barcelonou. El Clásico pat­ří k nej­sle­do­va­něj­ším zápa­sům na svě­tě, zatím­co bar­ce­lo­n­ské der­by je spí­še lokál­ní zále­ži­tos­tí. Vzájemný duel Espanyolu s FC se nazý­vá El der­bi Barceloní, což v pře­kla­du zna­me­ná Barcelonské der­by. Barcelonské der­by má i urči­tý poli­tic­ký pod­text, jeli­kož hrdý kata­lán­ský lid se nesmí­řil s krá­lov­ským pat­ro­ná­tem a koru­nou v logu klu­bu, tak­že část Barcelonských vidí Espanyol jako zrád­ce lidu.

Rivalita od dávných časů

Každé měst­ské der­by s sebou nese jis­tou riva­li­tu a v zása­dě vůbec nezá­le­ží na tom, jak vel­ká je pří­pad­ná výkon­nost­ní pro­past. Ostatně ne nadar­mo se u nás vži­lo, že der­by nemá favo­ri­ta. Slavná FC Barcelona byla zalo­že­na v roce 1899, zatím­co riva­lo­vé z Espanyolu vznik­li o rok poz­dě­ji. Vznik Espanyolu mají na svě­do­mí kata­lán­ští stu­den­ti a název byl vybrán s ohle­dem na to, aby se od měst­ské­ho riva­la co nej­ví­ce odli­šo­val. Zatímco FC Barcelona byla zalo­že­na jako mezi­ná­rod­ní klub, Espanyol měl být týmem domá­cím. FC Barcelona má oko­lo 150 tisíc čle­nů, zatím­co měst­ský rival čítá jen oko­lo 35 tisíc čle­nů. V obdob­ném pomě­ru se dělí i pro­stor v rám­ci médií. Počátky nevra­ži­vé riva­li­ty mezi klu­by nastal v sezó­ně 1911/1912, kdy se v pohá­ru Copa Ciudad La-Riva, kte­rý se hrál na bar­ce­lo­n­ském Campo de la Industrial, dosta­ly na řadu vzá­jem­né uráž­ky, agre­siv­ní cho­vá­ní a pře­hna­ná tvr­dost akté­rů utká­ní. Všechno vyvr­cho­li­lo zra­ně­ním bran­ká­ře FC.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kam za dokonalým fotbalem?17. října 2019 Kam za dokonalým fotbalem? Také jste rozčarováni z výkonů některých fotbalových týmů v naší lize a říkáte si, proč se na ni vůbec díváte? Pokud ano, rozhodně není důvod fotbal zcela zatracovat. Je celá řada […]
  • Derby AS vs Lazio: Ty pravé bitvy o Řím19. září 2019 Derby AS vs Lazio: Ty pravé bitvy o Řím Derby. Ve sportovním světě označení pro souboj odvěkých rivalů, zpravidla sídlících v jednom městě, které pro srdcaře z řad fanoušků, hráčů, trenérů i funkcionářů představuje jeden […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • TOP 5: Které evropské stadiony navštívit kvůli atmosféře?6. září 2019 TOP 5: Které evropské stadiony navštívit kvůli atmosféře? Mít vlastní stadion, na kterém hostíte své soupeře, znamená ve skutečnosti jen polovinu úspěchu. Kvalitní sedačky, vyhřívaný trávník, supermoderní osvětlení ani sebelepší zázemí pro hráče […]
  • FIFA 16 - Demo odhaleno12. srpna 2015 FIFA 16 - Demo odhaleno EA sports každoročně vydává hratelné demo nadcházejícího dílu série FIFA. Stejně tomu tak bude i letos. Demo hry by mělo vyjít ve dnech 9. - 10. září 2015. Jako první bude demo stažitelné […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Hra o trůny – Kniha cizince (S06E04) - Daenerys nelze upálit29. března 2019 Hra o trůny – Kniha cizince (S06E04) - Daenerys nelze upálit  Série pokročila, tak už víme, jak základní postavy skončily a objevily se i další, které jsme málem zapomněly. Každý, kdo má rád příběhy a své hrdiny, tak se v tomto díle dočká svých […]
  • MONA LISA VIRUS23. května 2019 MONA LISA VIRUS Jednoho dne Ameriku zastihne zpráva, že na cestě do Mexika zmizely, byly uneseny královny krásy. Žádní únosci však nepožadovali žádné výkupné, a kdo by s vojenskou prozíravostí unášel […]
  • Silueta – Christina Larsson22. července 2016 Silueta – Christina Larsson S komisařkou Ingrid Bergmanovou se setkáváme už počtvrté při vyšetřování zločinu. Konečně odpočatá se Ingrid po dovolené vrací zpět do pracovního procesu. Ale návraty nikdy nejsou snadné. […]
  • Royston Drenthe se dal místo fotbalu na hudební dráhu24. října 2019 Royston Drenthe se dal místo fotbalu na hudební dráhu Fotbalem se nedá živit donekonečna a někteří fotbalisté se již v průběhu kariéry snaží najít jinou cestu, jak si po skončení nejlepšího období vydělat. Někteří hráči však končí […]