Fotbalové míče a jejich historie

balls

Fotbal pat­ří k nej­po­pu­lár­něj­ším spor­tům na celé pla­ne­tě. Hraje se s míčem, kte­rý však vždy nebyl stej­ný jako dnes. Pojďme se tedy podí­vat na his­to­rii fot­ba­lo­vé­ho míče. Míče mají dlou­hou his­to­rii a hod­ně se za tu dobu změ­ni­ly.

Původní míče z prasečích močových měchýřů

Původně se na fot­ba­lo­vý míč vyu­ží­va­ly úpl­ně pří­rod­ní mate­ri­á­ly, kte­ré by pro sou­čas­né hrá­če mož­ná byly až nehra­tel­né. Jedním z prv­ních pou­ží­va­ných mate­ri­á­lů totiž byly nafouk­nu­té pra­se­čí močo­vé měchý­ře. Aby tako­vý míč více vydr­žel, býval oba­le­ný ve vep­řo­vé kůži. Nejstarší tak­to docho­va­ný míč pochá­zí dokon­ce z polo­vi­ny šest­nác­té­ho sto­le­tí a nale­zen byl na Britských ost­ro­vech. Velmi důle­ži­tý zlom nastal v polo­vi­ně deva­te­nác­té­ho sto­le­tí, kdy Američan Charles Goodyear našel způ­sob, jak vul­ka­ni­zo­vat gumu. To s sebou při­nes­lo spous­tu změn a zásad­ní to bylo i pro fot­bal. V roce 1855 totiž samot­ný Charles Goodyear vyro­bil prv­ní kula­tý míč z toho­to mate­ri­á­lu. Dřívější míče praska­ly, nedr­že­ly tvar a ve hře tedy čas­to před­sta­vo­va­ly prvek náho­dy. Gumový míč se však cho­val přes­ně pod­le toho, jak fot­ba­lis­ta zamýš­lel.

Změna z tmavé na bílou

Až díky kva­lit­ním gumo­vým míčům mohl vznik­nout fot­bal v tako­vé podo­bě, v jaké ho dnes zná­mé a máme rádi. Z gumy se navíc daly vyrá­bět míče stej­né veli­kos­ti, tak­že se moh­la stan­dar­di­zo­vat i veli­kost – od roku 1873 tedy obvod fot­ba­lo­vé­ho míče měřil 69-71 cen­ti­me­t­rů. Starší typy míčů byly tma­vé, pro­to­že tato barva byla pro kůži při­ro­ze­ná a až do půl­ky pade­sá­tých let dva­cá­té­ho sto­le­tí to niko­mu neva­di­lo. Ovšem s roz­vo­jem tele­vi­zo­rů se zjis­ti­lo, že čer­ný míč má na čer­no­bí­lých obra­zov­kách špat­nou bar­vu a není na zele­né trá­vě sko­ro vidi­tel­ný. Tím pádem se v roce 1951 změ­ni­la barva míče na bílou.

Míč pro EURO 2016

Na posled­ním mis­trov­ství Evropy se hrá­lo s míčem pojme­no­va­ným Beau Jeu, což v pře­kla­du zna­me­ná „Krásná hra“. Míč vyro­bi­la spo­leč­nost Adidas a vyve­den byl ve fran­couz­ských bar­vách. Hráči při­ví­ta­li, že míč pří­liš neod­ska­ko­val, držel na noze a chvá­li­li i pove­de­ný design. Na pláš­ti se pře­krý­va­ly čís­li­ce 2016 s pís­me­ny sklá­da­jí­cí­mi dohro­ma­dy nápis EURO. Testování míče pro­bí­ha­lo osm­náct měsí­ců a podí­le­li se na něm i někte­ří hvězd­ní fot­ba­lis­té jako Gareth Bale či Iker Casillas. Nechyběl ani výzkum pomo­cí robo­tic­kých pří­stro­jů v labo­ra­to­řích. Míč měl dva ven­til­ky, aby zacho­vá­val rov­no­váhu


Ohodnoťte článek


Jiří Borový

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Podzimní bundy, kterým neodoláte!23. srpna 2019 Podzimní bundy, kterým neodoláte! Už je to tady - léto pomalu končí, o slovo se hlásí podzim, teploty pomalu klesají, dny jsou čím dál kratší a v našem šatníku vzdušné kousky střídají hřejivější. Právě teď je ten správný […]
  • Salát z vařeného hovězího masa si zamilujete23. dubna 2019 Salát z vařeného hovězího masa si zamilujete Jsem milovnice salátů! Ať už se jedná o letní, ovocné saláty nebo hovězí salát, mám pro ně slabost. Saláty se hodí na slavnostní sešlosti s přáteli a nebo třeba jako lehká pochoutka při […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Kristus znovu ukřižovaný - Nikos Kazantzakis7. dubna 2019 Kristus znovu ukřižovaný - Nikos Kazantzakis Kazantzakise mám rád, jeho knihy obsahují velmi věrohodný popis řecké duše se všemi utrpeními, kterými se tomuto pozoruhodému národu udály během staletí, zároveň však i přesně […]
  • Mňam! Smažená jablíčka ve vinném těstíčku vás dostanou!8. dubna 2019 Mňam! Smažená jablíčka ve vinném těstíčku vás dostanou! Smažená jablíčka patří k mým vůbec nejoblíbenějším moučníkům. Našla jsem v nich zálibu za mých mladých let, když jsem chtěla za každou cenu zaujmout svého vyvoleného, kterého jsem si, […]
  • TOP 5: Které evropské stadiony navštívit kvůli atmosféře?6. září 2019 TOP 5: Které evropské stadiony navštívit kvůli atmosféře? Mít vlastní stadion, na kterém hostíte své soupeře, znamená ve skutečnosti jen polovinu úspěchu. Kvalitní sedačky, vyhřívaný trávník, supermoderní osvětlení ani sebelepší zázemí pro hráče […]
  • Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze6. dubna 2017 Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze Jiří Babica nezaspal na vavřínech a po úspěchu prvního dílu jeho kuchařky přišel s dvojkou. Opět tu najdeme mnoho fotografií, přehledně ucelených u každého receptu, aby člověk viděl, jak […]
  • Vybíjená - Dodgeball: A True Underdog Story20. března 2005 Vybíjená - Dodgeball: A True Underdog Story Než se pustím do samotné recenze, ještě bych upozornil na to, že se můžete setkat i se „stručným“ názvem Vybíjená: Jdi do toho na plný koule. Jde o tentýž film (ona také není moc velká […]
  • Pozdě k ránu - Karel Hlaváček22. listopadu 2017 Pozdě k ránu - Karel Hlaváček Pár slov o autorovi: Karel Hlaváček tvořil v období české dekadence a byl představitel českého symbolismu. Kromě toho, že byl básník, výtvarně přispíval do časopisu Moderní revue. Obsah: […]