Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Forza Motorsport 6

Forza Motorsport 6

 

9

Předchozí titul Forza Motorsport 5 byla vel­mi oře­za­ná, čímž si tvůr­ci udě­la­li u hrá­čů vel­ké mínus, a tak kaž­dý z nás hrá­čů čekal na dal­ší pokra­čo­vá­ní v nadě­ji, že se bude jed­nat o pec­ku, kte­rá Vás ohro­mí, a už teď mohu říci, že nás oprav­du tvůr­ci ohro­mi­li a koneč­ně vyda­li pořád­nou závod­ní hru, tak jak si jí pama­tu­je­me z prvot­ních začát­ků.

1 2

Forza Motorsport 6 nám nabíd­ne nespo­čet­ně aut, může­te vybí­rat z cel­kem 460 aut, z nichž někte­ré mode­ly jsou ozna­če­ny výrob­ním rokem 2016, a pro­há­nět se s nimi může­te jak jinak než na spous­tě okru­hů, cel­kem máte na výběr 26 okru­hů roz­dě­le­ných do jed­not­li­vých Světadílů a těšit se může­te i na Prahu a náš praž­ský okruh, včet­ně našich pamá­tek. Modely aut si může­te pro­hléd­nout i do detai­lů, tak jako bys­te byly na výsta­vě, a to přes Forzavista, auto si pro­hléd­ne­te od dis­ků pne­u­ma­tik, až po řadi­cí páku, a ta gra­fi­ka nád­he­ra, jako reál, dal­ší vel­ké plus pro tvůr­ce. Bohužel, ale vozo­vý park Škoda zde nena­jde­te, což je ško­da, ale hře to nějak neu­bí­rá na krá­se.

4 5

Ve hře máte nabíd­ce nesku­teč­ně mno­ho mož­nos­tí se vyřá­dit od hra­ní kari­é­ry, až po samot­né kre­a­tiv­ní tvo­ře­ní a tuning Vašeho jízd­ní­ho miláč­ka. Forza Motorsport 6 Vám nabíd­ne hru ve dvou hrá­čích ve split-screenu nebo mul­tipla­yer pro výzvu až 24 hrá­čů, kde nechy­bí i komu­nit­ní výzvy. V módu kari­é­ry se Vám postup­ně ode­my­ka­jí úspě­chy, zís­ká­vá­te body a dal­ší nová auta. Také si může­te pro­hléd­nout, jak to vypa­dá s Vašimi zku­še­nost­mi v žeb­říč­ku mezi ostat­ní­mi, co Forzu Motorsport 6 také hra­jí.  Nově v tom­to titu­lu si na vlast­ní kůži vyzkou­ší­te jaké je to auto ovlá­dat v deš­ti ne v žáru noci, kdy máte co dělat, abys­te před sebou něco vidě­li. Také si vyzkou­ší­te, jak se jez­dí za ran­ní­ho roz­břes­ku, kdy mimo­cho­dem, taky máte co dělat, abys­te udr­že­li na tra­ti.

3 7

Grafické zpra­co­vá­ní hry v jízdách na tra­tích a v samot­ném autě je oprav­du špič­ko­vé, nelze nic vytknout. Auta rea­gu­jí jako v reál­ném říze­ní, pro­klu­zo­va­ní pne­u­ma­tik v lou­ži při 160km/h je oprav­du masa­kr, adre­na­lin Vám v těle vyle­tí na maxi­mum. Po hudeb­ní strán­ce není co vytknout, hud­ba v této hře není pod­stat­ná, pro­to­že pod­stat­něj­ší je jed­no­znač­ně zvuk burá­ce­jí­ho moto­ru, kte­rý Vás pum­pu­je, abys­te doje­li co nej­lé­pe.

8

Co říct nako­nec, pros­tě pořád­ná závod­ní hra, kte­rou už po prv­ním spuš­tě­ní nebu­de chtít nikdy vypnout. Pro xbox one zatím nej­lep­ší hra letoš­ní­ho roku.


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Hodnocení: 100%

Žánr: závod­ní

Multiplayer: Multiplayer, split-screen

Jazyk: ang­lic­ky

Datum vydá­ní: 18. 9. 2015

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,39810 s | počet dotazů: 214 | paměť: 50093 KB. | 10.04.2021 - 23:41:43