Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Forman Festival

Forman Festival

ff
ff

V Praze se bude od 7. do 13. pro­sin­ce konat Forman Festival, kom­plet­ní retrospek­ti­va legen­dy svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie čes­ké­ho půvo­du. Přijďte dát divác­ký dárek Miloši Formanovi k jeho letoš­ním osm­de­sá­ti­nám. Přijďte do kina na Formana!

 Promítat se bude v kinosá­le Městské knihov­ny v Praze na Mariánském náměs­tí. Přehlídku fil­mů nej­slav­něj­ší­ho čes­ké­ho reži­sé­ra, drži­te­le dvou Oscarů a řady dal­ších cen, pořá­dá pod zášti­tou pri­má­to­ra hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., spo­leč­nost Radka Production, kte­rá pro­du­ko­va­la zatím posled­ní počin Miloše Formana záznam diva­del­ní hry Dobře pla­ce­ná pro­cház­ka.

Ředitelka fes­ti­va­lu Radka Kadlecová k tomu říká: „Na fes­ti­va­lu inten­ziv­ně pra­cu­je­me od začát­ku roku. Sám reži­sér se prav­dě­po­dob­ně nebu­de moci fes­ti­va­lu zúčast­nit, ale o osob­ním uve­de­ní jeho fil­mů jed­ná­me s jeho spo­lu­pra­cov­ní­ky a přá­te­li. Po celém svě­tě se letos kona­ly retrospek­ti­vy fil­mů Miloše Formana a mno­hé jiné akce na osla­vu jeho kula­tin. My to vše zakon­ču­je­me oprav­du uni­kát­ní, kom­plet­ní retrospek­ti­vou všech jeho fil­mů.

Viděli jste někdy na plát­ně Formanův film Ragtime? Zapomněli jste někte­ré fan­tas­tic­ké momen­ty Jacka Nicholsona z Přeletu nad kukač­čím hníz­dem? Netušíte o exis­ten­ci fil­mu I Miss Sonja Henie, na kte­rém Miloš Forman také spo­lu­pra­co­val? Chcete vidět neza­po­me­nu­tel­ný sní­mek Amadeus v reži­sér­ském sestři­hu? Přijďte do kina Městské knihov­ny v Praze 7. – 13. pro­sin­ce 2012!

Detailní infor­ma­ce a pro­gram najde­te na formanfestival.cz, více o Milošovi Formanovi na milosforman.com a jeho ofi­ci­ál­ní strán­ce na Facebooku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,47025 s | počet dotazů: 236 | paměť: 55815 KB. | 24.05.2022 - 02:12:30