Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > FONTÁNA (THE FOUNTAIN)

FONTÁNA (THE FOUNTAIN)

Podrobným pro­zkou­má­ním pro­gra­mu kin v jar­ních měsí­cích zjis­tí­me, že nový film bro­ok­lyn­ské­ho rodá­ka Darrena Aronofského nepa­t­řil k nej­hra­něj­ším titu­lům. Tuzemský dis­tri­bu­tor Fontánu uvá­dí v pou­hých šes­ti kopi­ích, tak­že lze před­po­klá­dat, že od ní zvý­še­ní prů­měr­né návštěv­nos­ti neče­ká. Není se čemu divit, Fontána je dílo obtěž­ka­né sym­bo­li­kou a nutí­cí k maxi­mál­ní pozor­nos­ti.Příběh je ve Fontáně asi nejmé­ně důle­ži­tou slož­kou, přes­to je jeho abs­tra­ho­vá­ní z  fil­mu jed­ním z hlav­ních láka­del, a tak nebu­du pří­liš pro­zra­zo­vat. Uvedu pou­ze, že se děj odví­jí ve třech časo­vých rovi­nách, někdy v roce 1500, 2000 a 2500 po Kristu, a že hlav­ní­mi hrdi­ny jsou muž a žena, kte­ří v  kaž­dé době před­sta­vu­jí tři růz­né posta­vy: rytí­ře a krá­lov­nu, man­žel­skou dvo­ji­ci, ast­ro­nau­ta a jeho vzpo­mín­ku. Taková je ale­spoň jed­na z mož­ných inter­pre­ta­cí.

Trojí děj a jeho pro­myš­le­né pře­pí­ná­ní a  pro­po­jo­vá­ní je jed­nou z atrak­cí fil­mu. Nelineárností vyprá­vě­ní upo­mí­ná na sním­ky jako Memento, Zvrácený (Irréversible) nebo 21 gra­mů. Prvé dva jsou zná­my pro­mí­tá­ním scén odza­du, ten tře­tí je mis­trov­sky posklá­da­nou mozai­kou časo­vě nesou­vis­lých scén. Fontána se blí­ží spí­še k 21 gra­mům, navíc obsa­hu­je prin­cip vyu­ži­tý v syže­tu sním­ku Lola běží o život. Tím ale není myš­le­no, že je film eklek­tic­ký nebo epi­gon­ský – opak je prav­dou.

Fontána je Aronofského tře­tí film, po  mate­ma­tic­kém a feťác­kém dra­ma­tu při­chá­zí s dra­ma­tem o nesmr­tel­nos­ti. Aronofského fil­my jsou posta­ve­ny na vizu­ál­ně půso­bi­vém ozvlášt­ně­ní jed­no­du­ché záplet­ky, kte­rou doká­že vtě­lit do osu­do­vé­ho pří­bě­hu. Mimořádně pro­cí­tě­né herec­ké výko­ny dodá­va­jí jeho fil­mům emo­ci­o­nál­ní hloub­ku. Technické zpra­co­vá­ní je pre­ciz­ní a  výtvar­ně nová­tor­ské. Dramatičnost umně pod­po­ru­je hudeb­ní slož­ka, v níž vyni­ka­jí stac­ca­to­vé tahy smyč­ců. Ve Fontáně se tyto postu­py pro­je­vu­jí nej­sil­ně­ji, což z ní činí reži­sé­ro­vo vrchol­né dílo.

Podle mého míně­ní je nej­vět­ším pří­no­sem fil­mu umě­lec­ky zda­ři­lá tema­ti­za­ce lid­ské (ne)smrtelnosti. Zde se mož­ná liším od názo­ru někte­rých jiných recen­zen­tů, kte­ří za základ­ní téma fil­mu poklá­da­jí lás­ku. Tematizovaní lás­ky je ve Fontáně dob­ře patr­né, avšak zda­le­ka nejde o leit­mo­tiv. Hlavní muž­ská posta­va, ať už je to rytíř Tomas, vědec Tommy či ast­ro­naut Tom, je posed­lá pře­de­vším tou­hou obje­vit a  zís­kat nesmr­tel­nost. Boj člo­vě­ka s časem všech­ny tři časo­vé rovi­ny pro­po­ju­je v jed­no­li­tý emocionálně-myšlenkový proud obra­zů. Především pozor­né­mu reci­pi­en­to­vi pak nabíd­ne sil­ný divác­ký záži­tek. Fontána je film, jaký v  kinech dlou­ho nebyl a nebu­de.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Nejdražší film z produkce Netflixu The Gray Man s Chrisem...17. března 2021 Nejdražší film z produkce Netflixu The Gray Man s Chrisem... Nejdražší film z produkce Netflixu The Gray Man s Chrisem Evansem a Ryanem Goslingem se bude natáčet v Praze. Mezitím se tento týden začalo natáčet v Los Angeles. Posted in Krátké filmové aktuality
  • Babovřesky 326. září 2019 Babovřesky 3 Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a […] Posted in Speciály
  • Horton5. prosince 2009 Horton Vložil Slávek Anlauf, 21. Duben 2008 - 17:18 Horton Hears a Who! […] Posted in Recenze
  • Rallye smrti - Rychle a zběsile dle Paula W.S. Andersona25. března 2021 Rallye smrti - Rychle a zběsile dle Paula W.S. Andersona Film začíná slovy: „Americká ekonomika se zhroutila.“ Po současné světové ekonomické krizi by se tato hláška dala označit za prorocká slova, ale žádnou sofistikovanou studii budoucnosti […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pád do tmy - The Descent9. srpna 2006 Pád do tmy - The Descent Pád do tmy je důkazem, že někdy neprávem končí zajímavé filmy rovnou ve videopůjčovnách, aniž by se někdo namáhal nabídnout je v našich kinech. Je to škoda, jelikož The Descent je kvalitní […] Posted in Filmové recenze
  • Nelituju - zimní romance pro všechny24. ledna 2022 Nelituju - zimní romance pro všechny Máte rádi zimu a snowboarding? Chcete prožít zajímavý a emotivní příběh mladé ženy? Tak právě vám je určena novinka s názvem Nelituju, jež vydalo nakladatelství Pointa ve společnosti […] Posted in Recenze knih
  • Miláček29. dubna 2022 Miláček Miláček je dramatický film z roku 2012, který režírovali Declan Donnellan a Nick Ormerod a ve kterém si zahráli Robert Pattinson, Uma Thurman, Kristin Scott Thomas, Christina Ricci a Colm […] Posted in Speciály
  • Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha12. května 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha Před sedmi měsíci začala padat obloha. Stařešina posvátného kmenu, jehož součástí byl i opičák Kovo, se chystal zahájit posvátnou hostinu, když se začalo dít něco, co nikdo ještě nikdy […] Posted in Recenze knih
  • Střílečka Deathloop od Arkane Studios se odkládá na druhý...19. srpna 2020 Střílečka Deathloop od Arkane Studios se odkládá na druhý... Střílečka Deathloop od Arkane Studios se odkládá na druhý kvartál roku 2021. Vyjít měla už letos o Vánocích ale z důvodu pandemie se tak nestane. Posted in Krátké herní aktuality
  • Divoký Zapadákov - recenze5. března 2017 Divoký Zapadákov - recenze Televize Markíza na Slovensku se pokouší přicházet stále s něčím novým a výjimkou nejsou ani původní slovenské seriály. Úplnou současnou novinkou, která se začala vysílat, je seriál Divoký […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65268 s | počet dotazů: 219 | paměť: 55966 KB. | 22.05.2022 - 03:29:16