Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Fontána - Recenze

Fontána - Recenze

PlayAllspoluprace6

Klasický film, kte­rý má pří­běh, jas­né rozuz­le­ní a kaž­dý divák si z něj odne­se podob­ný záži­tek. Takových už tu bylo! To není nic nové­ho. Přesně tohle si zřej­mě řekl reži­sér Darren Aronofsky, když začal vytvá­řet sní­mek Fontána. Rozhodl se, že vytvo­ří film, kte­rý už na prv­ní pohled bude vybo­čo­vat z dneš­ní­ho stan­dar­tu. Pojďme se tedy podí­vat, jak se mu ten­to odváž­ný krok vyda­řil.

Film kte­rý pojed­ná­vá o smr­ti a  věč­ném živo­tě. To tu oprav­du již dlou­ho neby­lo, ale nebu­de to něja­ká blbost? Bude to věc, na kte­rou se dá kou­kat, nebo to snad bude dokon­ce něja­ká pec­ka? Tak přes­ně s  tako­vý­mi otáz­ka­mi jsem šel do kina, neboť jsem neměl vůbec tuše­ní, co to bude a ani jsem si to nedo­ká­zal před­sta­vit. O to víc jsem byl z Fontány nad­šen. Opravdu se nejd­ná o žád­nou blbost, to musím říct už na začát­ku.

Základem celé­ho fil­mu je vztah dvou lidí ve třech růz­ných časo­vých obdo­bích, kte­ré se v kaž­dém oka­mži­ku pro­tí­na­jí a nako­nec utvo­ří jeden jed­not­ný celek. První část se ode­hrá­vá v 16. sto­le­tí, když se špa­něl­ský doby­va­tel Tomas (Hugh Jackman) pokou­ší najít báj­ný Strom živo­ta, kte­rý by umož­nil jemu i jeho milo­va­né, špa­něl­ské krá­lov­ně Isabel(Rachel Weisz), žít neko­neč­ně dlou­hý život, ve kte­rém by moh­li být stá­le spo­lu… Ve dru­hé čás­ti se pře­sou­vá­me do pří­tom­nos­ti, kde se hlav­ní hrdi­na ten­to­krát jako vědec Tommy úpěn­li­vě sna­ží najít lék na rako­vi­nu, kte­rou trpí jeho žena Izzy. Tato část, respek­ti­ve její konec, je asi neje­mo­tiv­něj­ší moment celé­ho sním­ku. Je to vlast­ně tako­vý most, kte­rý spo­ju­je ostat­ní čás­ti k sobě a  pro­to u mě zřej­mě skli­dil nej­vět­ší úspěch… V posled­ní čás­ti se pře­su­ne­me do 25.století, kde se ten­to­krát setká­me s Tomem, kte­rý je na ces­tě ke vzdá­le­né hvězdě a při­tom vzpo­mí­ná a sna­ží se při­jít na odpo­vě­di k otáz­kám, kte­ré nastřá­dal během své­ho puto­vá­ní tisí­ci­le­tím… Dále již nic pro­zra­zo­vat nebu­du, neboť vás nechci při­pra­vit o  pře­kva­pe­ní, na kte­ré také samo­zřej­mě nara­zí­te.

Hlavní posta­vy ztvár­ni­li ve všech časo­vých obdo­bích Hugh Jackman (X-Men, Dokonalý trik) a Rachel Weisz (Mumie), kte­ří se pod­le mě do svých rolí vži­li vel­mi pře­svěd­či­vě. Tomu, co hra­jí oprav­du uvě­ří­te a přes­ně tohle je ten film, kte­rý to potře­bu­je ze vše­ho nej­ví­ce. Zde reži­sér oprav­du nešlá­pl ved­le.

Film, jak už jsem řekl v úvo­du, pojed­ná­vá o veli­ce závaž­ném téma­tu – Co bychom byli schop­ni udě­lat pro­to, aby náš život trval věč­ně? Co kdy­bys­te moh­li žít věč­ně? Taková je hlav­ní myš­len­ka toho­to dra­ma­tu. A věř­te, že to není žád­ná odde­cho­vá zále­ži­tost. Je to film plný emo­cí a k pocho­pe­ní bude­te muset čas­to pořád­ně pře­mýš­let. Opravdu se nejed­ná o sní­mek, kte­rý vás vede za ručič­ku od začát­ku do kon­ce a pak vám ješ­tě vše polo­pa­tě vysvět­lí a ujas­ní. To oprav­du neče­kej­te. Film má per­fekt­ní atmo­sfé­ru, kte­rá vás oka­mži­tě od začát­ku doslo­va vtáh­ne a pus­tí vás tepr­ve až u  závě­reč­ných titul­ků. Ale i poté se nad tím vším urči­tě nejed­nou poza­sta­ví­te a věř­te, že bude o čem pře­mýš­let. Stopáž je zvo­le­na cel­kem vhod­ně a čítá asi 97min. Na kla­sic­ký film málo, ale zde je to oprav­du vel­mi vhod­ná vol­ba.

Ovšem pozor, sní­mek roz­hod­ně není pro kaž­dé­ho! Pokud mezi vaše nej­ob­lí­be­něj­ší fil­my pat­ří pře­de­vším ty akč­ní, ve kte­rých teče krev po hek­to­li­t­rech a  žád­ný pří­běh nepo­tře­bu­je­te, tak o  tomhle ani náho­dou nepře­mýš­lej­te. Akci bys­te hle­da­li oprav­du těž­ko a jedi­né, co bys­te našli je nuda. Pro všech­ny ostat­ní však vře­le dopo­ru­ču­ji. Premiéra sním­ku je již 8.3.2007, tak to nepro­pás­ně­te.

Verdikt: Perfektní atmo­sfé­ra, herec­ké obsa­ze­ní, pří­běh, pros­tě všech­no, co by měl dob­rý film mít a také má. Nic tako­vé­ho tu vel­mi dlou­ho neby­lo a pokud bude­te mít mož­nost shléd­nout, vře­le dopo­ru­ču­ji.

Hodnocení: 5/5

  • Rychločtení v praxi 125. září 2020 Rychločtení v praxi 1 Posted in Komiks
  • Internetový seriál #martyisdead z produkce MALL.TV získal...23. listopadu 2020 Internetový seriál #martyisdead z produkce MALL.TV získal... Internetový seriál #martyisdead z produkce MALL.TV získal mezinárodní cenu Emmy v kategorii krátkých seriálů a stal se tak prvním českým seriálem, který tuto televizní cenu dostal. Posted in Krátké filmové aktuality
  • Citové zdi28. ledna 2020 Citové zdi Unavím se občas z tlučení hlavou do zdí, které lidi a já stavíme mezi lidmi a mnou.... (Anonym) Naše spoje a vztahy nás udržují naživu tím, že dávají našemu životu smysl. Proč tedy stavíme […] Posted in Ze života
  • Patrik Hartl natočí film podle vlastní knihy Prvok, Šampón, Tečka a Karel15. srpna 2019 Patrik Hartl natočí film podle vlastní knihy Prvok, Šampón, Tečka a Karel Patrik Hartl natočí filmovou komedii podle své první knihy Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Film ponese stejný název, natáčení začne na podzim letošního roku, premiéra v kinech je v plánu na […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Ranhojič - 65 %9. května 2014 Ranhojič - 65 % V 11. století se v Anglii stejně jako v celé západní Evropě snažili s nemocemi popasovat bradýři. Trhání zubů, napravování kostí a tajemné lektvary, jejichž účinky byly často velmi […] Posted in Filmové recenze
  • Deadpool 2 - VZHLED18. května 2018 Deadpool 2 - VZHLED              „Deadpool 2“ má hvězdný tým nejen na plátně, ale i mimo něj – někteří z nich již dříve s Leitchem spolupracovali, třeba kameraman Jonathan Sela, který natočil s Leitchem filmy […] Posted in Speciály
  • #65 - Kanibalové (1980)1. června 2020 #65 - Kanibalové (1980) "Kanibalové", to je jeden z velmi kontroverzních filmů, které kdy byly natočeny. Dnes už šokují jen tím, že zde umírala skutečná zvířata. Kanibalové Cannibal […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Harrison Ford8. prosince 2002 Harrison Ford Han Solo, Indiana Jones, Richard Kimble...neříkejte že neznáte ani jednu z těchto postav, které ztvárnil jeden z nejcharizmatičtějších herců současného Hollywoodu - Harrison Ford! Když […] Posted in Profily osob
  • Nezbedné příhody malého Mňouka - veselé pohádky pro všechny kluky a holky2. března 2021 Nezbedné příhody malého Mňouka - veselé pohádky pro všechny kluky a holky Máte rádi pohádky o zvířátkách? Milujete povídání o kočkách? Tak právě vám je určena novinka Lenky Jakešové s názvem Nezbedné příhody malého Mňouka, které vydalo nakladatelství […] Posted in Recenze knih
  • Internet pro seniory2. března 2017 Internet pro seniory Josefa Pecinovského (1946) znají čtenáři hlavně jako autora české literární fantastiky. Základ jeho tvorby tvoří pochmurné dystopické příběhy plné akce. Na české literární sci-fi a fantasy […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,20764 s | počet dotazů: 214 | paměť: 50136 KB. | 12.04.2021 - 22:05:51