Kritiky.cz > Spoilery > Flash – zhrnutie epizódy S03E17 (99%)

Flash – zhrnutie epizódy S03E17 (99%)

8d112471d99609690b2eff7d9a29482c

Táto epi­zó­da je cros­so­ve­rom (t.j stretom dvoch seri­á­lov Supergirl a Flasha) pre­to vám v dneš­nom zhr­nu­tí nemusia byť všet­ky posta­vy zná­me. Ďalšou zau­jí­ma­vos­ťou je, že to bol muzi­ká­lo­vý cros­so­ver.

Epizóda začí­na pohľa­dom na smut­né­ho Barryho, kto­rý poze­rá muzi­ká­ly. Akcia na seba nene­chá­va dlho čakať – z inej pla­néty pri­chá­d­za návšte­va v zlo­že­ní Mon-El, Jonn a Supergirl (v kóme). Spôsobil jej to Music Meister a teraz je na Earth-1, hľa­dá Barryho. Keď ho nájde, aj jeho pri­ve­die do kómy.

Kara aj Barry sa oci­tajú v alter­na­tív­nej rea­li­te bez schop­nos­tí (tie im vysá­va Music Meister). V alter­na­tív­nej rea­li­te žijú ľudia, ktorí síce vyze­rajú ako ich blíz­ki, no nie sú to oni. Je to poňa­té v duchu 40.rokov – gan­gstri, večer­né klu­by s hudob­ným dopro­vo­dom (Kara a Barry). Music Meister ich obozna­mu­je s pra­vi­dla­mi – je tre­ba hrať podľa (nezná­me­ho) sce­ná­ru a nene­chať sa zabiť, inak umrú nao­zaj.

 Kara a Barry majú spie­vať pre Malcolma Merlyna (v alter­na­tív­nej rea­li­te má kaž­dý iné meno, no uve­di­em ich „pra­vé seri­á­lo­vé“), no unáša ich Joe West a dok­tor Martin Stein. Prosia ich, aby pohľa­da­li Iris, kto­rá zmiz­la. Nájdu ju, ako sa boz­ká­va s Mon-Elom, majú sa radi (a v tej­to rea­li­te je ich lás­ka zaká­za­ná, na štýl Rómea a Júlie). Podľa Kary a Barryho by to mali pove­dať rodi­čom – aby sce­nár napre­do­val. Iris a Mon-El idú za rodič­mi, ktorí to nao­ko akcep­tujú, no ako ich deti odí­du, vyhla­sujú si voj­nu.

V tej­to rea­li­te sa takmer všet­ko rie­ši spe­vom

V reál­nom sve­te Jonn, Cisco a Wally chy­tajú Music Meistera a dávajú ho do cely. Podľa jeho slov si Barry a Kara musia pomôcť sami. Tí sú v bit­ke gan­gov postre­le­ní a sú na tom zle (aj v rea­li­te). Cisco pomo­cou schop­nos­tí pre­ne­sie pra­vú Iris a pra­vé­ho Mon-Ela do muzi­ká­lo­vej rea­li­ty a oni dva zachra­ňujú svo­jich milo­va­ných.

Music Meister

Po návra­te do reál­ne­ho sve­ta im Music Meister hovorí, že im iba pri­šiel dať lek­ciu a odchá­d­za. Barry a Iris sa opäť zasn­ú­bia.

Záverečné zhr­nu­tie:

Zábavná epi­zó­da. Síce sme sa v deji nepo­su­nu­li a netu­ší­me kto je Savitar, ale to neva­dí. Nebolo to kla­sic­ké - chyť­me zlo­du­cha - ale nájdi­me samých seba. Seriál sa uká­zal z inej ‚zábav­nej­šej per­spek­tí­vy - pro­blémy sa rie­ši­li spe­vom. Herci uká­za­li aj svo­je hudob­né talen­ty a to, že v super­hr­din­skom seri­á­li spie­va­li nevi­dím ako pro­blém. Mohlo by sa to v bud­úcnos­ti zopa­ko­vať.

zdroj obráz­kov:yahoo

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,34473 s | počet dotazů: 240 | paměť: 46727 KB. | 06.03.2021 - 12:48:49