Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Spoilery > Flash – zhrnutie epizódy –S03E16 (95%)

Flash – zhrnutie epizódy –S03E16 (95%)

flash new poster

V šest­ná­stej epi­zó­de s Flash vybral do Speedforce, aby zachrá­nil Wallyho/Kid Flasha. Jeho návrat však nepre­be­hol hlad­ko – stretol sa so zná­my­mi tvá­ra­mi, kto­ré mu pri­po­me­nu­li minu­losť.

Epizóda zača­la tam, kde skon­či­la pred­chá­d­za­j­úca. Tím Flash sa v STAR Labs spa­mätá­va zo stra­ty Wallyho a Barry je roz­hod­nu­tý, že ho zachrá­ni návra­tom do Speedforce. Barryho návrat do Speedforce (už tam bol v dru­hej sérií) nepre­be­hol hlad­ko. Speedforce nene­sie ľah­ko Barryho zra­du – napo­sle­dy, keď tam bol, sľú­bil, že schop­nos­ti vyu­ži­je len v pro­spech dob­ra a že sa už pre­nie­sol cez smrť mat­ky. On sa však krát­ko potom vrá­til v čase, zachrá­nil mat­ku (aj otca) a vytvo­ril „Flashpoint“ a to rozh­ne­va­lo Speedforce. Eddie Thawne, Ronnie Raymond a Leonard Snart boli v minu­los­ti jeho pri­a­te­lia (áno, viac menej aj Snart), ktorí obe­to­va­li svoj život pre dob­ro iných. Pre Barryho pred­kla­dajú rôz­ne výzvy. Navyše, Barryho naháňa časo­vý prí­zrak a neskôr aj Black Flash.

Na Earth-1 sa med­zi­ča­som Jesse roz­hod­la, že loka­li­zu­je Savitara a skon­čí to s ním raz a navždy. Podarí sa jej to a ide si s ním zme­rať sily. Síce ho nepo­ra­zí, ale aspoň vie­me, že Savitar nie je až taký boh, za aké­ho sa prehla­su­je – je zra­ni­teľ­ný. Tím Flash si však robí oba­vy o Barryho – podľa prístro­jov sa s ním nie­čo deje a pre­to sa roz­hod­nú mu pomôcť.

V Speedforce Barry konečne nachá­d­za Wallyho. Wally sto­jí v nemoc­ni­ci pri poste­li svo­jej zomie­raj­úcej mat­ky. Túto scé­nu pre­ží­va doo­ko­la, je to nie­čo ako trest od Speedforce. Savitar v minu­lom die­li pove­dal, že spe­ed­ste­ra musí nahra­diť iný (Savitara nahra­dil nedob­ro­voľ­ne Wally). Barry si chce vyme­niť s Wallym mies­to, no pri­chá­d­za Jay Garrick a ostá­va tam on. Barry mu sľu­bu­je, že sa pre neho vrá­ti a zachrá­ni ho.

Celkom nepo­cho­pi­teľ­ným javom je situ­á­cia na kon­ci epi­zó­dy, kedy sa Jesse Quick roz­hod­ne odísť na Earth-3, aby pre­vza­la mies­to Jaya Garricka. Je to pek­né, no čo jej Earth-2? Tá je tiež dlh­šiu dobu bez ochra­ny, veď ona je už pár epi­zód na Earth-1.

Záverečné zhr­nu­tie:

Epizódu hod­no­tím na 95%. V tej­to sérii je to taký pri­e­mer. Ukázanie sta­rých tvárí, Black Flasha ani návšte­va Speedforce spô­so­bi­li, že táto epi­zó­da bola oži­ve­ním. Páčila sa mi však nie­len vizu­ál­na strán­ka epi­zó­dy, ale aj emo­ci­o­nál­na – Barry sa musel popa­so­vať so svo­ji­mi čin­mi, pri­o­ri­ta­mi a aj so samot­nou exis­ten­ci­ál­nou otáz­kou.

Bohužiaľ, epi­zó­de musím vytkn­úť, že niek­to­ré scé­ny boli ako z horo­ru – tem­né, desi­vé a ťaž­ké. A na toto nie sú divá­ci Flasha zvyk­nu­tí.

Zdroje obrázkov:cosmicbooknews.com

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88379 s | počet dotazů: 242 | paměť: 53271 KB. | 04.12.2021 - 06:29:14