Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91%

flash new poster

V dneš­nom zhr­nu­tí epi­zó­dy si nie­len povi­e­me, čo sa odo­hra­lo v seri­á­li Flash, ale aj akú ďal­šiu zme­nu pri­nie­sol Flashpoint a báť by sa mal nie­len Barry.

Epizóda začí­na akčne – Barry a Wally (ale­bo ak chce­te Flash a Kid Flash) chy­tajú zlo­čin­cov. Wally si uží­va obdiv ľudí.

 Na Earth-1 pri­chá­d­za zbe­ra­teľ­ka Gypsy. Neprišla zbie­rať znám­ky či min­ce, ale pre ute­čen­ca H.R. Wellsa. Na Earth-19 je zlo­čin ces­to­vať med­zi­pla­ne­tár­ne a ten, kto koho Gypsy chy­tí, bude popra­ve­ný. Jediná záchra­na pre H.R. môže byť, ak ju Cisco vyzve na súboj a pora­zí. Ciscova výhra v súbo­ji by sa rov­na­la zázra­ku. Trénuje svo­je schop­nos­ti, avšak jeho neis­to­ta ho brz­dí.

Iris začí­na pát­rať po gan­gu, kto­rý pre­dá­va futu­ris­tic­ké zbra­ne, podob­né ako Plunderove. Joe aj Barry ju od toho odho­vá­rajú, no ona sa nedá zasta­viť. naho­vá­ra Wallyho, aby jej pomo­hol. Na poli­caj­nej sta­ni­ci Wally fotí poli­caj­nú zlož­ku s infor­má­ci­a­mi a na vlast­nú päsť ide súro­de­nec­ké duo bojo­vať so zlo­či­nom. Akcia je úspeš­ná, ale Joe sa na nich hne­vá, lebo takmer pre­ka­zi­li poli­caj­nú akciu. Tento samo­vra­žed­ný počin Iris je spô­so­be­ný tým, že sa obá­va bud­úcnos­ti (kde ju zabi­je Savitar). Chce, aby po nej nie­čo zosta­lo. Jej podo­zri­vé sprá­va­nie si vši­mol aj Joe a je zne­po­ko­je­ný.

Cisco nako­niec porá­ža Gypsy. Gypsy zly­ha­la prvý­krát v svo­jej kariére. Svojim nad­ri­a­de­ným Gypsy nepo­vie, že zly­ha­la, ale H.R. sa už nikdy nesmie vrá­tiť na Earth-19.

A páči sa Vám nový pla­gát na dru­hú polo­vicu série?

Záverečné zhr­nu­tie epi­zó­dy:

Epizóda bola cel­kom dob­rá. Wally sa postup­ne adap­tu­je, ale nemô­žem sa zba­viť poci­tu, že pre neho v seri­á­li mies­to nebu­de (v tej­to ale­bo ďal­šej sérii). Epizóda vyšla zo staré­ho vzor­ca „zlý meta­člo­vek, kto­ré­ho tre­ba dať za mre­že“. Navyše, bola pred­sta­ve­ná nová posta­va Gypsy, kto­rá by v bud­úcnos­ti ešte moh­la zamiešať kar­ty. Epizóda obsa­ho­va­la via­ce­ro dob­rých momen­tov, ale vyzdvih­nem súboj Cisca a Gypsy, ktorí za pár sek­únd navští­vi­li via­ce­ro pla­nét, napr. tú kde žije Supergirl. Cisco si roz­hod­ne zasl­úži viac pries­to­ru.

Celkom zau­jí­ma­vé uda­los­ti sa odo­hra­li aj v seri­á­li Legends of Tomorrow – čo je spi­no­ff seri­á­lu Flash. Momentálne tam Flashov naj­väč­ší nepri­a­teľ (z bud­úcnos­ti) Eobard Thawne/Reverse Flash pát­ra po his­to­ric­kom arte­fak­te, aby mohol zme­niť rea­li­tu. Ale keď­že Eobard v prvej sérii umrel (bol z bud­úcnos­ti a jeho pre­dok sa „pre dob­ro bud­úcnos­ti“  - aby Eobard nee­xis­to­val - roz­ho­dol spáchať samo­vraž­du), mal by byť mŕtvy. Lenže Barry vyti­a­hol Eobarda ešte z minu­los­ti - a ten si teraz voľ­ne behá naprieč. Čas/Speed Force vie, že Eobardov čas vypr­šal a pre­to po neho posla­li Black Flasha, kto­rý sa má o neho raz a navždy posta­rať. Ak by Eobard našiel Artefakt, mohol by exis­to­vať bez ohľa­du na to, či jeho pred­ko­via žijú ale­bo nie. Tento prí­zrak by v bud­úcnos­ti mohol byť nebez­peč­ný aj pre Flasha. Black Flash je veľ­mi zau­jí­ma­vý, avšak ani­má­cia je veľ­mi sla­bá a skôr smieš­na ako hrô­zostraš­ná.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Flash S03E12 – zhrnutie epizódy (92%)13. února 2017 Flash S03E12 – zhrnutie epizódy (92%) Yorkin, celkom nepríjemný metačlovek, strpčuje život vybraným obyvateľom Central City. Na muške má policajtov – avšak, nie hocijakých, ale tých, ktorí mu „vo Flashpointe“ […]
  • Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%)18. října 2016 Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%) Druhá epizóda seriálu Flash nám konečne ukázala našich obľúbených hrdinov, ale (vďaka Barrymu a jeho obľúbenému cestovaniu časom) nie tak, ako si ich pamätáme z predchádzajúcich sérii. Čo […]
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%17. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94% Čas beží Barry... Tím Flash čelí nepríjemnemu faktu, že do smrti Iris ostáva už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrániť?  Epizóda je situovaná časovo "24 hodín do smrti Iris West". […]
  • Zhrnutie epizódy - Flash S03E18 - 94%29. března 2017 Zhrnutie epizódy - Flash S03E18 - 94% V dnešnej epizóde bojuje Flash s človekom s budúcnosti menom Abra Kadabra. Abra je technologicky vyspelý a na Earth-1 prišiel kradnúť technológie. Epizóda začína pohľadom na záporáka - […]
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E20 – 93%3. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E20 – 93% V dvadsiatej epizóde sa Barry snaží presvedčiť Tracy Brand, geniálnu študentku fyziky, že jej nápady mu môžu pomôcť navždy zastaviť Savitara. Tím Flash sa rozhodne vypátrať Tracy Brand, […]
  • Medicejové - vládcové Florencie, 3. část - Mor2. srpna 2017 Medicejové - vládcové Florencie, 3. část - Mor Ve Florencii se rozšířila morová epidemie a Medicejové dluží více peněz, než je hodnota celého jejich majetku. I když si Cosimo myslí, že by měl navzdory moru zůstat ve městě, nakonec […]
  • Medicejové - vládcové Florencie, 2.část - Dóm a domov11. června 2017 Medicejové - vládcové Florencie, 2.část - Dóm a domov Florencie, rok 1429. Válka s Milánem stojí Florencii víc, než se předpokládalo. Albizzi požaduje další finanční prostředky na vedení války a taky je získá, i díky podpoře Cosima de […]
  • Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%)21. listopadu 2016 Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%) Po týždňovej prestávke sa seriál Flash vrátil. Čo sa odohralo v šiestej epizóde? Epizóda začína Wallyho snom - ako je speedster Kid Flash. Wally sa domnieva, že prežíva len príliš živé […]
  • Flash S03E07 – Zhrnutie epizódy (93%)27. listopadu 2016 Flash S03E07 – Zhrnutie epizódy (93%) Siedma epizóda seriálu Flash predstavila dvoch speedsterov, ukázala ľadovú kráľovnú Caitlin Snow v plnej paráde a zároveň odhalila identitu tajomného Alchemyho. Siedma epizóda začína […]
  • Flash – zhrnutie epizódy S03E17 (99%)22. března 2017 Flash – zhrnutie epizódy S03E17 (99%) Táto epizóda je crossoverom (t.j stretom dvoch seriálov Supergirl a Flasha) preto vám v dnešnom zhrnutí nemusia byť všetky postavy známe. Ďalšou zaujímavosťou je, že to bol muzikálový […]
Další naše články...