Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Spoilery > Flash S03E09 – Zhrnutie epizódy (98%)

Flash S03E09 – Zhrnutie epizódy (98%)

flashs3posterheader1
flashs3posterheader1

Epizóda „The Present“ je posled­nou toh­to­roč­nou epi­zó­dou, seri­ál bude mať krát­ku pau­zu. Zimné finá­le pri­nies­lo veľa odpo­ve­dí a ešte via­cej otá­zok. Asi naj­väč­ší prekva­pe­ním bolo šokuj­úce odha­le­nie – jed­na z hlav­ných postáv prav­de­po­dob­ne umrie v let­nom finá­le!

Ale pek­ne po pori­a­d­ku. Na zači­at­ku epi­zó­dy sa dozve­dá­me, ako sa Julian dostal ku kame­ňu (Alchemyho kúzel­né­mu kame­ňu). Pred 4 rokmi bol na výpra­ve v Indii, kam ho kameň „volal“. Spolu s ďal­ší­mi báda­teľ­mi skú­ma­li to mies­to, kým kameň nena­šli.

Späť do súčas­nos­ti: Flash ide na Earth-3 poži­a­dať Jaya o pomoc so Savitarom. Jay si dote­raz mys­lel, že Savitar je len mýtus. Po prí­cho­de na Earth-1 zis­ťu­je, že je až veľ­mi reál­ny. Iris a tím Flash zis­ťujú podrob­nos­ti o kame­ni a nachá­d­za­jú spo­je­nie s Julianom.

Barry a Jay Garrick

Barry chy­tá Alchemyho na mies­te činu a ove­ru­je si svo­je podo­zre­nie, že Julian je Alchemy. Ten po uväzne­ní vo väze­ní pre meta­ľu­dí obvi­ne­nia popie­ra (nepa­mä­tá si nič, lebo mal výpad­ky pamä­ti - ovlá­dal ho Savitar). Flash odha­ľu­je Julianovi svo­ju identi­tu. Julian Barrymu verí a dá si pomôcť.

Savitarova moc sa ukrý­va v skrin­ke a kame­ni. Keď sa skrin­ka zavrie, Savitar zmiz­ne, avšak mani­pu­lu­je ľudí k tomu, aby skrin­ku zno­vu otvo­ri­li. Cisco otvá­ra skrin­ku, lebo videl svoj­ho bra­ta a duch bra­ta mu tvr­dil, že budú opäť spo­lu. Caitlin sa podarí pre­sved­čiť Cisca, že ide len o jed­nu zo Savitarovych hier a Cisco skrin­ku zatvá­ra.

Nebezpečný Savitar

Pomocou špe­ci­ál­ne­ho prístro­ja vedia komu­ni­ko­vať so Savitarom – cez Juliana, bez toho, aby ich Savitar ohro­zil a vysvit­ne, že Savitar túži po poms­te za to, čo mu v bud­úcnos­ti spra­ví Barry. Savitar pre­zrá­d­za, že ich osu­dy sú zatra­te­né a nie­ko­ho z nich stret­ne zra­da a nie­ko­ho smrť. Tím Flash nechce ďalej počúvať a pre­to sa roz­hod­nú zba­viť Savitara raz a navždy.

Jay a Barry sa roz­hod­nú dať nebez­peč­nú skrin­ku na mies­to, kde ju nikto nená­jde – do spe­ed­for­ce. Spolu hádžu skrin­ku do spe­ed­for­ce a Barryho odstre­di­vá sila odha­du­je do bud­úcnos­ti. Je sved­kom svo­jej bud­úcnos­ti vzdi­a­le­nej 5 mesi­a­cov. A pohľad to nie je prí­jem­ný – Savitar pred jeho oča­mi zabí­ja Iris a Barry s tým nemô­že nič uro­biť. Pre Barryho (súčas­né­ho) pri­bie­ha zo spe­ed­for­ce Jay Garrick a odnáša ho späť do súčas­nos­ti.

Uvidíme rov­nakú scé­nu aj v let­nom finá­le?

Jay Barrymu vysve­tľu­je, že to je len jed­na z alter­na­tív, kto­rá vôbec nemu­sí nastať. Barry to napriek tomu nemô­že pus­tiť z hla­vy. Jeho strach má aj pozi­tív­ny úči­nok – Barry daru­je na Vianoce Iris byt, kde budú spo­lu bývať.

Veľmi zau­jí­ma­vý dar­ček dostá­va aj Wally – kos­tým spe­ed­ste­ra. V dru­hej polo­vi­ci série mu už nič nebrá­ni byť napl­no Kid Flashom. Na via­noč­nú pár­ty k Westovcom pri­chá­d­za aj Julian – a hovorí Barrymu, že by bol rád, keby sa vrá­til do prá­ce na CCPD.

V dru­hej polo­vi­ce tretej série uvi­dí­me prav­de­po­dob­ne taký­to team-up. Zatiaľ sme to moh­li vidieť len vo Flashpointe.

Krátke zhr­nu­tie cros­so­ve­ru: Epizóda pre tým­to die­lom - cros­so­ve­ro­vý diel - bol istou samo­stat­nou kate­gó­ri­ou a ak ste ho zmeš­ka­li, o nič veľ­ké ste neprišli. Jediná vec, kto­rá sto­jí za zmi­en­ku je to, že napä­tie med­zi Ciscom a Barrym sa stup­ňo­va­lo. V posled­ný deň cros­so­ve­ru (seri­ál Legends of Tomorrow) nako­niec dospe­li do bodu „sú z nás opäť kama­rá­ti“. Cisco daro­val Supergirl špe­ci­ál­ny prístroj na vytvá­ra­nie časo­pries­to­ro­vých trhlín, tak­že sa Supergirl môže kedy­koľ­vek zja­viť na Earth-1.

Seriál Flash bude mať až do polo­vi­ce janu­á­ra zim­nú prestáv­ku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 5,03917 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56626 KB. | 29.06.2022 - 21:10:27