Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Spoilery > Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%)

Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%)

flashs3posterheader1
flashs3posterheader1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po týžd­ňo­vej prestáv­ke sa seri­ál Flash vrá­til. Čo sa odo­hra­lo v šies­tej epi­zó­de?

Epizóda začí­na Wallyho snom - ako je spe­ed­ster Kid Flash. Wally sa domnie­va, že pre­ží­va len prí­liš živé sny, dokým mu Barry neod­ha­lí prav­du - sú to uda­los­ti, kto­ré sa reál­ne sta­li vo Flashpointe. Podobne ako v Magentinom a Rivalovom prí­pa­de, aj teraz sa fla­sh­poin­to­vý život sna­ží mani­fes­to­vať pro­stred­níc­tvom Alchemyho. Doktor Alchemy sa sna­ží „roz­ví­jať plný poten­ci­ál člo­ve­ka“ a dostá­va sa aj Wallymu do hla­vy.  Pre Wallyho bez­pe­čie ho tím Flash dáva do cely pre meta­ľu­dí. To nemá žia­d­ny efekt - Wally poču­je Alchemyho hlas aj tam, navy­še zaží­va aj boles­ti­vé kolapsy.

kidflash

Caitlin sa prizná­va Ciscovi, že más schop­nos­ti. Chce, aby sa Cisco pozrel do bud­úcnos­ti, či sa z nej sta­ne Killer Frost (meta­člo­vek, kto­ré­ho sme v dru­hej sérii moh­li vidieť - je to dvoj­níč­ka Caitlin z Earth-2, bola zlá a nebez­peč­ná). Cisco kla­me, že všet­ko bude v poho­de. Pravda je opač­ná - videl, ako sa oni dva­ja stretá­vajú v súbo­ji. Zároveň od nej Cisco žia­da, aby sa prizna­la tímu. Caitlin tak na Ciscové nalie­ha­nie nedob­ro­voľ­ne uro­bí.

caitlin-snow-demonstrating-meta-human-abilities-that-might-make-her-killer-frost-in-the-flash-thi-png

Aj iný člen tímu Flash zaží­val v tej­to epi­zó­de pro­blémy - HR Wells sa dozve­del, že jeho plán na otvo­re­nie múzea nebu­de fun­go­vať, lebo je na Earth-1 zná­my ako vrah. Táto scé­na ma naj­vi­ac poba­vi­la. HR síce nie je vedec, ale so sve­tel­ným prístro­jom (z Earth-19) na zme­ne­nie výzo­ru sa jeho pro­blém stá­va minu­los­ťou a môže ísť slo­bod­ne do par­ku (bolo to Joeovo ran­de, avšak HR ho cel­kom solíd­ne kazil).

Samozrejme, je tu aj kla­sic­ká dejo­vá línia - Barry musí zasta­viť meta­člo­ve­ka. Tentokrát vyčíňa v mes­te meta­člo­vek Shade, kto­rý sa skrý­va  v tie­ňoch. Ako by ste sa moh­li dovtí­piť logic­ky, prá­ve svet­lo mu je osud­né a kon­čí v putách.

Wally má nápad, ako Alchemyho zasta­viť - pôjde za jeho vola­ním. A s ním aj Flash a CCPD. Oni chy­tia Alchemyho a Wallyho pro­blémy presta­nú. Znie to doko­na­le a veci idú cel­kom dob­re, no keď je Alchemy obkľ­úče­ný, začne nie­čo ako zeme­tra­se­nie...

the-flash-s03e02-720p-hdtv-seriesdl-com_00_10_47_00000

Epizóda kon­čí dvo­ma veľ­kým cli­f­fhan­ger­mi (kto­ré sú podľa môj­ho názo­ru vhod­né aj pre finá­lo­vú epi­zó­du). Wally sa dotý­ka kameňa dok­to­ra Alchemyho a pre­mieňa sa na... to je ťaž­ké defi­no­vať 😀 nie­čo ako kuklu motýľa? (nepo­da­ri­lo sa mi nájsť obrá­zok, ale kto epi­zˇo­du videl, vie o čom hovorím). Zároveň sa obja­vu­je na scé­ne nový spe­ed­ster Savitar - boh rých­los­ti - a drží Barryho (nevy­ze­rá to na pri­a­teľské obja­tie). A nevi­dí ho nikto, iba Flash.

the-flash-shade-savitar-image-600x281

Savitar mno­hým pri­po­mí­na trans­for­me­ra... 

Zmeny, kto­ré seri­ál pri­náša by boli napí­na­vej­šie, keby nebo­lo jas­né ako skon­čia. Flash sa spo­lu s ostat­ný­mi seri­ál­mi sta­ni­ce CW momen­tál­ne spo­mí­na veľ­mi čas­to, pre­to­že 28. novem­b­ra začí­na veľ­ký cros­so­ver (tele­ví­zia spo­jí sily svo­jich hrdi­nov do veľ­kej 4 diel­nej mini­sé­rie nazva­nej Invasion/Invázia). A bude tam vystu­po­vať aj Caitlin ako Killer Frost (resp. pod iným meta-menom).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46308 s | počet dotazů: 240 | paměť: 58127 KB. | 12.08.2022 - 01:02:05