Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Spoilery > Flash S03E04 – Zhrnutie epizódy (94%)

Flash S03E04 – Zhrnutie epizódy (94%)

flashs3posterheader1

Nová epi­zó­da Flasha pri­nies­la nesláv­ne zná­me­ho Flashovho pro­tiv­ní­ka - Mirror Mastera. Scudder, aké je pra­vé meno pána zo zrka­dla, túži po poms­te svojmu býva­lé­mu par­ťá­ko­vi Leonardovi Snartovi (Captain Cold). Ako to celé dopadlo?

Epizóda začí­na fla­shbac­kom (3 roky späť) na kon­flikt Leonarda Snarta a Scuddera. Vybuchuje urýchľo­vač častíc a Scudder miz­ne. Až po troch rokoch (súčas­nosť) sa mu podarí zo zrka­dla vylie­zť. A chce dokon­čiť, čo začal - byť lep­ší ako Snart. Lenže, Snarta nájsť nemô­že - v inom seri­á­li sta­ni­ce CW (Legends of Tomorrow) ces­tu­je Snart časom, resp. už ani neces­tu­je - je mŕtvy, zahy­nul pri výbuchu ako hrdi­na.

Keď nená­jde Snarta, tak sa vybe­rá Mirror Master pre svo­ju milú Top do väze­nia a potom idú vyl­úpiť ban­ku. Barry a Jesse bežia na mies­to činu, Jesse sa však dopus­tí chy­by a za jej chy­bu pyká Barry - Mirror mas­ter ho uväz­ní v zrka­dle.

Tím Flash musí vymys­lieť, ako Barryho dostať zo zrka­dla. Harry a Cisco vymý­šľajú mra­zi­vý prístroj na vysl­bo­de­nie Barryho, no nedo­sa­hu­je dosta­točne níz­ku tep­lo­tu. Caitlin svo­ji­mi schop­nos­ťa­mi zrka­dlo zmra­zu­je, keď ju nikto nevi­dí. Vyslobodený Barry má plán, ako chy­tiť Scuddera.

Mirror Master sa nechal nachy­tať na Snartov holo­gram a dostal sa do kru­hu zrka­diel s neko­neč­nou refle­xi­ou - nemá ako ujsť. A tak sa spo­lu s Top oci­tajú v špe­ci­ál­nych celách vo väze­ní.

Harry Wells sa roz­ho­dol, že Barry potre­bu­je dohľad a nájde mu tú naj­lep­šiu ver­ziu seba. Veľmi kom­pli­ko­va­ným mul­ti­ver­se IQ tes­tom nájde 4 kan­di­dá­tov, no všet­kých odmi­e­ta. Na kon­ci epi­zó­dy svo­je roz­hod­nu­tie mení a vybe­rá jed­né­ho adep­ta. Pred odcho­dom domov na Earth-2 Harry zdeľu­je Ciscovi svo­je pochyb­nos­ti o tom,  ako Barry vyšiel zo zrka­dla.

Úplne na kon­ci epi­zó­dy vidí­me poma­lú pre­me­nu Caitlin na meta­člo­ve­ka.

Záverečné zhod­no­te­nie:

Super epi­zó­da, kto­rá divá­ka nala­dí na ďal­šie sle­do­va­nie (ja sa teším už teraz). Dej dyna­mic­ky napre­du­je a nevi­em sa dočkať, ako si Caitlin pora­dí so svo­ji­mi schop­nos­ťa­mi. Zároveň sa teším na Harrisona Wellsa so zmys­lom pre humor (Earth-19 ver­si­on), aj keď spô­sob, ako ho Harry našiel, bol viac ako tro­chu div­ný. Oceňujem, že sce­náris­ti sa držia jedi­né­ho spe­ed­ste­ra Flasha a Jesse posla­li domov na Earth-2.

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,26917 s | počet dotazů: 234 | paměť: 51549 KB. | 23.10.2021 - 03:03:56