Kritiky.cz > Spoilery > Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%)

Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%)

flashs3posterheader1

Druhá epi­zó­da seri­á­lu Flash nám konečne uká­za­la našich obľ­úbe­ných hrdi­nov, ale (vďaka Barrymu a jeho obľ­úbe­né­mu ces­to­va­niu časom) nie tak, ako si ich pamätá­me z pred­chá­d­za­j­úcich sérii. Čo zme­nil Flashpoint?

Život kaž­dé­ho Barryho pri­a­teľa  zasi­ah­la neja­ká nao­ko malá, avšak pre nich význam­ná zme­na.

Prvá, ktorú sme moh­li vidieť už na kon­ci prvej epi­zó­dy - Joe a Iris sa neroz­prá­vajú. Teraz sme sa dozve­de­li pre­čo - Iris Joeovi neod­pus­ti­la, že jej nepo­ve­dal prav­du o jej mat­ke.

Druhou zme­nou,  kto­rá je veľ­ká pre život (no nie pre nás ako divá­kov) je to, že Dante Ramon (Ciscov brat) umrel. Cisco to veľ­mi zle znáša, navšte­vu­je pod­por­nú sku­pi­nu a hne­vá sa na Barryho - celý čas ho pro­sí, aby sa vrá­til späť v čase a Danteho zachrá­nil. Barry to odmi­e­ta uro­biť.

Caitlin Snow vyze­rá byť neo­vplyv­ne­ná Flashpointom - až kým všet­ci neo­dí­du a z ruky Caitlin začne sálať chlad. Je mož­né, že sa Caitlin zme­ní na svo­je Earth-2 dia­bol­ské dvoj­ča Killer Frost? A ako je to mož­né? Ju pred­sa urýchľo­vač častíc neza­si­a­hol v ani jed­nej rea­li­te.

Ďalšou zme­nou, s kto­rou musí Barry žiť, je kole­ga v prá­ci. S Julianom Albertom zdieľa kan­ce­láriu nevy­chá­d­za­jú spo­lu. Julian pra­cu­je s Barrym už asi rok.

tom-felton-as-julian-dorn-in-the-flash-season-3-the-cw

Ak sa pýta­te, čo je s Wallym, kto­rý bol vo Flashpointe Kid Flash, tak Vás zati­aľ skla­mem. Wally je zati­aľ iba Wally, štu­du­je inži­nier­stvo.

V epi­zó­de sa uká­zal aj Jay Garrick - Barryho nový men­tor a záchran­ca (Barry to chcel s časo­vou líni­ou poka­šľať ešte raz v tej­to sérii). Harry Wells poroz­prá­val Jayovi, na koho sa podo­bá (dvoj­ník Barryho otca) a že Barry to s časo­vou osou ešte nevie.

flash-and-jay-garrick

V epi­zó­de sme sa opäť stret­li aj s Rivalom. Edward Clariss (také je Rivalove civil­né meno) je cel­kom oby­čaj­ný smr­teľ­ník so spo­mi­en­ka­mi na minu­lý život. A ten mu pomá­ha Alchemy (ale­bo Doktor Alchemy) zno­vuv zkrie­siť.

the-flash-s03e02-720p-hdtv-seriesdl-com_00_10_47_00000

Zasiahnutý bol aj Barryho život, niek­to­ré uda­los­ti sa jed­no­du­cho nesta­li - napr, Iris mu nikdy nepo­ve­da­la slo­vá z finál­nej epi­zó­dy aby „uro­bil to, čo potre­bu­je“. Je to dosť div­né a chudák Barry teraz nevie, čo sa udi­a­lo a čo nie.

Epizóde dávam hod­no­te­nie 97%. Veľmi, veľ­mi, veľ­mi sa mi páči­la, avšak šetrím per­cen­tá... Čo keď nás ešte tvor­co­via prekva­pia nie­čím úžasnej­ším? Asi naj­vi­ac ma dostal moment, kedy sa Barry priznal k vytvo­re­niu alter­na­tív­nej časo­vej línie. V iných seri­á­loch by to vyzne­lo ako čin „všet­ko rých­lo naprav­me“, no v seri­á­li Flash je to uve­ri­teľ­né - taký pro­s­te Barry je (tak je Barryho cha­rak­ter napí­sa­ný). Veľmi pek­ne boli napí­sa­né scé­ny plné emó­cii a pozi­tív­ne hod­no­tím aj prekva­pe­nia, kto­ré boli na kaž­dom rohu.

  • Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91%5. února 2017 Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91% V dnešnom zhrnutí epizódy si nielen povieme, čo sa odohralo v seriáli Flash, ale aj akú ďalšiu zmenu priniesol Flashpoint a báť by sa mal nielen Barry. Epizóda začína akčne – Barry […] Posted in Spoilery
  • Flash S03E12 – zhrnutie epizódy (92%)13. února 2017 Flash S03E12 – zhrnutie epizódy (92%) Yorkin, celkom nepríjemný metačlovek, strpčuje život vybraným obyvateľom Central City. Na muške má policajtov – avšak, nie hocijakých, ale tých, ktorí mu „vo Flashpointe“ […] Posted in Spoilery
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%17. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94% Čas beží Barry... Tím Flash čelí nepríjemnemu faktu, že do smrti Iris ostáva už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrániť?  Epizóda je situovaná časovo "24 hodín do smrti Iris West". […] Posted in Spoilery
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E20 – 93%3. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E20 – 93% V dvadsiatej epizóde sa Barry snaží presvedčiť Tracy Brand, geniálnu študentku fyziky, že jej nápady mu môžu pomôcť navždy zastaviť Savitara. Tím Flash sa rozhodne vypátrať Tracy Brand, […] Posted in Spoilery
  • Zhrnutie epizódy - Flash S03E18 - 94%29. března 2017 Zhrnutie epizódy - Flash S03E18 - 94% V dnešnej epizóde bojuje Flash s človekom s budúcnosti menom Abra Kadabra. Abra je technologicky vyspelý a na Earth-1 prišiel kradnúť technológie. Epizóda začína pohľadom na záporáka - […] Posted in Spoilery
  • Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%)21. listopadu 2016 Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%) Po týždňovej prestávke sa seriál Flash vrátil. Čo sa odohralo v šiestej epizóde? Epizóda začína Wallyho snom - ako je speedster Kid Flash. Wally sa domnieva, že prežíva len príliš živé […] Posted in Spoilery
  • Medicejové - vládcové Florencie, 3. část - Mor2. srpna 2017 Medicejové - vládcové Florencie, 3. část - Mor Ve Florencii se rozšířila morová epidemie a Medicejové dluží více peněz, než je hodnota celého jejich majetku. I když si Cosimo myslí, že by měl navzdory moru zůstat ve městě, nakonec […] Posted in Spoilery
  • Medicejové - vládcové Florencie, 2.část - Dóm a domov11. června 2017 Medicejové - vládcové Florencie, 2.část - Dóm a domov Florencie, rok 1429. Válka s Milánem stojí Florencii víc, než se předpokládalo. Albizzi požaduje další finanční prostředky na vedení války a taky je získá, i díky podpoře Cosima de […] Posted in Spoilery
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E19 – 97%26. dubna 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E19 – 97% Po mesačnej prestávke sa vrátil seriál Flash. Je cítiť, že do konca série ostáva už len pár epizód a preto sa stupňuje napätie. V dnešnej epizóde cestoval Flash do budúcnosti, aby odhalil […] Posted in Spoilery
  • Flash – zhrnutie epizódy – S03E13 (93%)25. února 2017 Flash – zhrnutie epizódy – S03E13 (93%) Flash išiel na Earth-2 zachrániť Harryho Wellsa do mesta goríl. Tam sa stretol so starým známym Groddom. Nemám rada opice a gorily, preto som sa na túto epizódu netešila. Úplne pokojne […] Posted in Spoilery

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...