Kritiky.cz > Spoilery > Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%)

Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%)

flashs3posterheader1

Druhá epi­zó­da seri­á­lu Flash nám konečne uká­za­la našich obľ­úbe­ných hrdi­nov, ale (vďaka Barrymu a jeho obľ­úbe­né­mu ces­to­va­niu časom) nie tak, ako si ich pamätá­me z pred­chá­d­za­j­úcich sérii. Čo zme­nil Flashpoint?

Život kaž­dé­ho Barryho pri­a­teľa  zasi­ah­la neja­ká nao­ko malá, avšak pre nich význam­ná zme­na.

Prvá, ktorú sme moh­li vidieť už na kon­ci prvej epi­zó­dy - Joe a Iris sa neroz­prá­vajú. Teraz sme sa dozve­de­li pre­čo - Iris Joeovi neod­pus­ti­la, že jej nepo­ve­dal prav­du o jej mat­ke.

Druhou zme­nou,  kto­rá je veľ­ká pre život (no nie pre nás ako divá­kov) je to, že Dante Ramon (Ciscov brat) umrel. Cisco to veľ­mi zle znáša, navšte­vu­je pod­por­nú sku­pi­nu a hne­vá sa na Barryho - celý čas ho pro­sí, aby sa vrá­til späť v čase a Danteho zachrá­nil. Barry to odmi­e­ta uro­biť.

Caitlin Snow vyze­rá byť neo­vplyv­ne­ná Flashpointom - až kým všet­ci neo­dí­du a z ruky Caitlin začne sálať chlad. Je mož­né, že sa Caitlin zme­ní na svo­je Earth-2 dia­bol­ské dvoj­ča Killer Frost? A ako je to mož­né? Ju pred­sa urýchľo­vač častíc neza­si­a­hol v ani jed­nej rea­li­te.

Ďalšou zme­nou, s kto­rou musí Barry žiť, je kole­ga v prá­ci. S Julianom Albertom zdieľa kan­ce­láriu nevy­chá­d­za­jú spo­lu. Julian pra­cu­je s Barrym už asi rok.

tom-felton-as-julian-dorn-in-the-flash-season-3-the-cw

Ak sa pýta­te, čo je s Wallym, kto­rý bol vo Flashpointe Kid Flash, tak Vás zati­aľ skla­mem. Wally je zati­aľ iba Wally, štu­du­je inži­nier­stvo.

V epi­zó­de sa uká­zal aj Jay Garrick - Barryho nový men­tor a záchran­ca (Barry to chcel s časo­vou líni­ou poka­šľať ešte raz v tej­to sérii). Harry Wells poroz­prá­val Jayovi, na koho sa podo­bá (dvoj­ník Barryho otca) a že Barry to s časo­vou osou ešte nevie.

flash-and-jay-garrick

V epi­zó­de sme sa opäť stret­li aj s Rivalom. Edward Clariss (také je Rivalove civil­né meno) je cel­kom oby­čaj­ný smr­teľ­ník so spo­mi­en­ka­mi na minu­lý život. A ten mu pomá­ha Alchemy (ale­bo Doktor Alchemy) zno­vuv zkrie­siť.

the-flash-s03e02-720p-hdtv-seriesdl-com_00_10_47_00000

Zasiahnutý bol aj Barryho život, niek­to­ré uda­los­ti sa jed­no­du­cho nesta­li - napr, Iris mu nikdy nepo­ve­da­la slo­vá z finál­nej epi­zó­dy aby „uro­bil to, čo potre­bu­je“. Je to dosť div­né a chudák Barry teraz nevie, čo sa udi­a­lo a čo nie.

Epizóde dávam hod­no­te­nie 97%. Veľmi, veľ­mi, veľ­mi sa mi páči­la, avšak šetrím per­cen­tá... Čo keď nás ešte tvor­co­via prekva­pia nie­čím úžasnej­ším? Asi naj­vi­ac ma dostal moment, kedy sa Barry priznal k vytvo­re­niu alter­na­tív­nej časo­vej línie. V iných seri­á­loch by to vyzne­lo ako čin „všet­ko rých­lo naprav­me“, no v seri­á­li Flash je to uve­ri­teľ­né - taký pro­s­te Barry je (tak je Barryho cha­rak­ter napí­sa­ný). Veľmi pek­ne boli napí­sa­né scé­ny plné emó­cii a pozi­tív­ne hod­no­tím aj prekva­pe­nia, kto­ré boli na kaž­dom rohu.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...