Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Fish fillets aneb Kreslení rybí agenti

Fish fillets aneb Kreslení rybí agenti

mistnost4
mistnost4

Víte, mám rád inte­li­gent­ní a vtip­né hry. Mám rád v pod­sta­tě všech­ny dru­hy her, kte­ré mají hla­vu a patu, aspoň tro­chu logic­ký sys­tém a před­sta­vu­jí výzvu. Nebaví mě ako­rát auta (až na prv­ní Mafii) a spor­tov­ní simu­lá­to­ry, ale to je věc vku­su.

Když jsem byl před pár lety (jo, už to pár let je), upo­zor­něn na Fish Fillets, nevě­děl jsem, co oče­ká­vat. A tenhle text bude vzhle­dem k pova­ze celé věci pochval­nou ódou…protože mě už dlou­ho nic tak nechyt­lo.

O co jde? Za prvé, hra je ruč­ně kres­le­ná a má pokud se neple­tu 40 vel­mi, vel­mi, ale vel­mi vydat­ných úrov­ní, kte­ré pro­to­čí na maxi­mum vaše mozko­vé závi­ty. Dohraje ji málo­kdo (já se o to zatím pil­ně sna­žím).

Chvilku samo­zřej­mě trvá, než si zvyk­ne­te na ovlá­dá­ní a záko­ni­tos­ti pro­sto­ru a mož­nos­ti obou rybek. Ovšem téměř oka­mži­tě si je zami­lu­je­te, jak vel­ké­ho mod­ré­ho, tak malou čer­ve­nou. Jo, jsou to kluk a hol­ka a komen­tu­jí všech­no, na co nara­zí.

Kromě vel­mi pří­jem­né hud­by v poza­dí, jiné pro kaž­dou úro­veň, vás čeka­jí výbor­né vtíp­ky a hlav­ně per­fekt­ní nápa­dy, kte­ré musí­te vyře­šit.

Rybky jsou totiž vždyc­ky zasek­lé v něja­ké míst­nos­ti, vy vidí­te chod­bič­ku ven…ale ejhle, ta je něčím ucpa­ná a je nut­né si vyčis­tit ces­tu tak, aby oba plav­ci moh­li v poho­dě opus­tit míst­nost a pus­tit se do dal­ší­ho řeše­ní.

Nápady jsou jed­ním slo­vem výbor­né – od skla­diš­tě s počí­ta­čo­vý­mi díly, přes trosky antic­ké­ho měs­ta a poto­pe­nou vikingskou loď až po retro her­ní simu­lá­tor, kte­rý hlav­ně cti­te­le star­ších (mys­lím sku­teč­ně sta­rých her) zahře­je u srd­ce a mno­zí včet­ně mě zamáčk­nou slzu nos­tal­gie a jen vydech­nou „Sakra na tomhle jsem hrál jako malej!“

Češi se pros­tě zase jed­nou sak­ra vyšvih­li. Pokud vám něja­ká úro­veň sku­teč­ně dlou­ho odo­lá­vá, vět­ši­nou máte mož­nost zku­sit jinou ces­tu. Celkem rych­le po prv­ních úrov­ních se totiž ces­tič­ky jed­not­li­vých misí roz­vět­ví a budou vím nabí­zet více smě­rů.

Rybičky totiž pra­cu­jí pro jis­tou taj­nou služ­bu a během dru­hé­ho kola dosta­nou něko­lik vel­mi jed­no­du­chých úko­lů – vypá­t­rat UFO, najít Atlantidu, Svatý Grál, vyře­šit záha­du Bermudského trojúhelníku…prostě něco, co kaž­dý rybí agent zvlád­ne s pře­hle­dem za odpo­led­ne s prs­tem v nose, no ne?

Hra je prud­ce návy­ko­vá a jakmi­le chyt­ne­te ryt­mus a budou se vám úrov­ně dařit, nebu­de­te vědět, kdy skon­čit.

Pouze upo­zor­ňu­ji na nepří­liš zda­ři­lé pokra­čo­vá­ní, kte­ré za prvé postrá­dá krás­nou kres­le­nou gra­fi­ku, za dru­hé mění (tedy zjed­no­du­šu­je) záko­ni­tos­ti pohy­bu a mož­nos­tí obou rybek a hra tím pádem ztrá­cí mno­hé ze své­ho kouz­la. Pokud s dvoj­kou začne­te a zvyk­ne­te si na ni, bude pro vás jed­nič­ka o to hor­ší. Je fakt, že úrov­ně Fish Fillets jsou někdy mož­ná moc obtíž­né, ale dvoj­ka jde pod­le mě zase pří­liš opač­ným smě­rem.

Tak ryb­kám zdar!

Blog auto­ra: http://umenivyberu.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,98412 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56635 KB. | 29.06.2022 - 09:02:01