Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Ze života > Firemní uklízeč(ka) je zbytečný luxus. Efektivnější je úklidová firma. Praha jich má celou řadu

Firemní uklízeč(ka) je zbytečný luxus. Efektivnější je úklidová firma. Praha jich má celou řadu

80861 uklidova firma praha
80861 uklidova firma praha
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mnozí pod­ni­ka­te­lé už při­šli na to, že je napros­to zby­teč­né zaměst­ná­vat na úklid firem­ní­ho pra­cov­ní­ka, když se dá vše vyře­šit mno­hem jed­no­du­še­ji a také lev­ně­ji. O pra­vi­del­ný úklid kan­ce­lá­ří a ostat­ních firem­ních pro­stor se může pře­ci posta­rat spe­ci­a­li­zo­va­ná úkli­do­vá fir­ma. Praha. jich má dosta­tek. Toto řeše­ní má totiž celou řadu nespor­ných výhod.

6 hlavních důvodů, proč si na úklid objednat firmu

Přemýšlíte, v čem je výhod­něj­ší radě­ji uzavřít smlou­vu s úkli­do­vou fir­mou než­li mít v pod­ni­ku na tuto prá­ci své zaměst­nan­ce?

 1. Úklidová fir­ma vám nikdy nepři­ne­se nescho­pen­ku s tím, že bude týden (nebo déle) mimo pro­voz.
 2. Ušetříte nákla­dy na jed­no­ho či více zaměst­nan­ců. A to pře­de­vším za soci­ál­ní a zdra­vot­ní pojiš­tě­ní.
 3. K úspo­ře finan­cí dojde v pod­sta­tě kaž­dý den. Pracovníci úkli­do­vé fir­my pra­cu­jí rych­le a efek­tiv­ně. Cílem je mít vše rych­le a záro­veň pre­ciz­ně hoto­vo. Tudíž nema­jí žád­né pro­sto­je.
 4. Ve fir­mách, kte­ré se spe­ci­a­li­zu­jí na čiš­tě­ní veš­ke­rých pou­ží­va­ných povrchů, jsou zaměst­ná­ni lidé, kte­ří pro­šli ško­le­ním a vědí, jaký pří­pra­vek na kte­rý povrch pou­žít. Je tedy prak­tic­ky vylou­če­no, že by došlo k poško­ze­ní vaše­ho inven­tá­ře.
 5. S úkli­do­vou fir­mou se lze dohod­nout na ide­ál­ním čase, kdy bude úklid pro­vá­dět. Uklízení za plné­ho pro­vo­zu je někdy doce­la nároč­né pro všech­ny pří­tom­né zaměst­nan­ce.
 6. Tento způ­sob řeše­ní úkli­du oce­ní i vaši zaměst­nan­ci. Začít pra­cov­ní den v čis­tém a voňa­vém pro­stře­dí je doce­la něco jiné­ho, než­li při­jít do prá­ce a used­nout k zaprá­še­né­mu sto­lu či upatla­né počí­ta­čo­vé klá­ves­ni­ci.

Okna a dveře jsou vaší vizitkou

Jakmile jde­me k něko­mu na návště­vu, pak prv­ní, s čím se setká­me, jsou dve­ře. Mohou být designo­vě doko­na­lé, v nej­mo­der­něj­ším sou­čas­ném sty­lu, ale pokud jsou zašpi­ně­né a neu­dr­žo­va­né, pak si hned při pří­cho­du udě­lá­me o maji­te­li asi nepří­liš licho­ti­vý názor.

 • Druhá věc, kte­rá může roz­hod­nout o tom, kam své­ho hos­ti­te­le zařa­dí­me, jsou okna.
 • Aniž bychom si to uvě­do­mi­li, vždy se při pří­cho­du do míst­nos­ti, jejíž sou­čás­tí je okno, skr­ze něj podí­vá­me ven.
 • A máme tu dal­ší vizit­ku.

Pokud se díky těm­to dvě­ma prv­kům dosta­ne maji­tel bytu do nepří­liš licho­ti­vé­ho svět­la, pak je to smut­né. Ale když se do té samé situ­a­ce dosta­ne pod­ni­ka­tel díky neu­dr­žo­va­né kan­ce­lá­ři, pak to může být kata­stro­fa.

 • Zanedbanou kan­ce­lář, kte­rá se navíc může pro­je­vit nepří­liš pří­jem­ným odé­rem, si bude kaž­dý návštěv­ník asi dlou­ho pama­to­vat.
 • Jen to pro její­ho maji­te­le v tuto chví­li není pří­liš pří­z­ni­vé.

Výhody mytí oken profesionální firmou

V sou­čas­né době má kaž­dý maji­tel domu, bytu nebo kan­ce­lá­ří, celou řadu mož­nos­tí ve výbě­ru typu oken. Tato roz­ma­ni­tost je jimi jis­tě vítá­na, ale o to méně nad­šen je vět­ši­nou ten, kdo má o aty­pic­ká okna pečo­vat. V úkli­do­vé fir­mě pra­cu­jí zaměst­nan­ci, kte­ří jsou vyško­le­ni na mytí všech typů oken. Žádné pro ně není pře­kva­pe­ním nebo dokon­ce neře­ši­tel­ným hla­vo­la­mem.

 • Technici si pora­dí nejen s kla­sic­ký­mi jed­no­du­chý­mi okny, ale také dvoj­sk­ly, troj­sk­ly nebo fran­couz­ský­mi okny.
 • Záhadou pro ně nejsou ani růz­né typy střeš­ních oken, skle­ně­ných pane­lů nebo zákry­ty teras.

Společné prostory mohou být problém

Největším pro­blé­mem, nejen v pod­ni­cích, ale i byto­vých domech, jsou spo­leč­né pro­sto­ry, ke kte­rým pat­ří pře­de­vším chod­by. Jsou to veli­ce frek­ven­to­va­ná mís­ta, a prá­vě pro­to se v nich kumu­lu­je vel­ké množ­ství pra­chu a nečis­tot. Jak oby­va­te­lé byto­vých domů, tak i zaměst­nan­ci firem, berou tyto pro­sto­ry vět­ši­nou tak tro­chu jako „úze­mí niko­ho“ a jejich údrž­ba je nijak zvlášť netrá­pí.

 • Přitom je to dal­ší repre­zen­ta­tiv­ní prvek, kte­rý o cel­ko­vém dojmu vel­mi roz­ho­du­je a může rapid­ně sní­žit vaši pres­tiž.

Už víte, jak mít ve své fir­mě doko­na­le ukli­ze­no, a navíc ušet­řit nákla­dy?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Chicken Mystake game22. března 2023 Chicken Mystake game Už jste slyšeli o této doslova vypečené hře, která si získala tisíce fanoušků ve světě? Že ne? Tak čtěte. Mystake kasino a jeho exkluzivní hry, které jinde nenaleznete! Online kasino […] Posted in Ze života
 • Instagram lajky – proč si je lidé kupují?18. března 2023 Instagram lajky – proč si je lidé kupují? Instagram i přes jakékoliv ostatní sociální sítě patří mezi to nejsilnější, co na trhu je. Má gigantickou základnu denně aktivních uživatelů a existuje nespočet influencerů, kteří na této […] Posted in Ze života
 • Jaké jsou nejoblíbenější hry v českých online kasinech?16. března 2023 Jaké jsou nejoblíbenější hry v českých online kasinech? V posledních letech se online kasina stala stále populárnější volbou pro české hráče, a to zejména díky snadné dostupnosti a širokému výběru her. Zde se podíváme na nejoblíbenější hry v […] Posted in Ze života
 • Proč uvažovat o CRM i v poměrně malé firmě10. března 2023 Proč uvažovat o CRM i v poměrně malé firmě Často si myslíme, že CRM (Customer Relationship Management) je určeno pouze pro velké korporace. Nicméně, i malé firmy mohou mít prospěch z implementace CRM systému. V tomto článku se […] Posted in Ze života
 • Co mám vlastně koupit své manželce na Den matek?3. března 2023 Co mám vlastně koupit své manželce na Den matek? Tak jsem přemýšlel o tom, co vlastně bych mohl koupit své manželce. Vychovává mi dvě děti a já ji pomáhám co můžu, když jsem doma.  Napadlo mně, že bych ji třeba mohl koupit nějaký […] Posted in Ze života
 • Tipy, jak získat více followerů na Instagramu2. března 2023 Tipy, jak získat více followerů na Instagramu Americká sociální síť Instagram byla spuštěna v roce 2010 a zanedlouho se zařadila mezi nejoblíbenější sociální sítě (jen za prvních 11 měsíců se k „Instáči“ připojilo 9 mil. uživatelů). […] Posted in Zajímavosti
 • LEGO novinky pro rok 202326. února 2023 LEGO novinky pro rok 2023 Jako každý rok, tak i dánské LEGO připravuje pro fanoušky několik novinek. Už do zavedených sérií, Star Wars, Harry Potter, Technic a mnoho dalších tematických, se připravuje mnoho […] Posted in Herní aktuality
 • Nejlepší seriály Netflixu pro rok 2022 a co očekávat v roce 202320. února 2023 Nejlepší seriály Netflixu pro rok 2022 a co očekávat v roce 2023 Netflix má za sebou další úspěšný rok, kdy jeho originální pořady, jako jsou recenze na m-platba casino, lámaly rekordy sledovanosti, ale jaké byly nejlepší seriály roku 2022? Přestože […] Posted in Zajímavosti
 • Online casino: jak mít hraní vždy pod kontrolou18. února 2023 Online casino: jak mít hraní vždy pod kontrolou Nová online zábava do každé domácnosti, která se v posledních letech rozmáhá čím dál více, a online kasin na českém trhu přibývá jako hub po dešti. S lákavými bonusy nebo atraktivními […] Posted in Ze života
 • Otáčení zdarma bez vkladu7. února 2023 Otáčení zdarma bez vkladu Virtuální hazardní hry jsou jedním z nejvyhledávanějších odvětví na internetu, zejména jako způsob, jakým mohou nadšenci do hazardních her snadno, ale ve velkém vydělat peníze. Podlahová […] Posted in Peníze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,88507 s | počet dotazů: 278 | paměť: 60486 KB. | 23.03.2023 - 06:53:43