Kritiky.cz > Pro domov > Financování rekonstrukce

Financování rekonstrukce

img a296310 w1996 t1507443833

Pokud bys­te se chtě­li pus­tit do reno­va­ce své­ho bytu, domu nebo cha­ty a nemá­te našet­ře­no dosta­tek finanč­ních pro­střed­ků, může­te se obrá­tit na ban­kov­ní či neban­kov­ní insti­tu­ce.
K nej­vy­hle­dá­va­něj­ším mož­nos­tem pat­ří tyto:

1.      Spotřebitelský úvěr- Výhodou je, že niko­ho neza­jí­má, na co pení­ze pou­ži­je­te, jed­ná se o neú­če­lo­vou ban­ku. Nevýhodná je však výše úro­ku, kte­rá se pohy­bu­je od 5,9% (máte-li štěs­tí a jste pro ban­ku per­spek­tiv­ní) a výše.
starý domek
2.      Stavební spo­ře­ní- Posledních pár let sice ten­to druh spo­ře­ní pro­šel hod­ně změ­na­mi, kte­ré odra­di­ly lidi od jejich zaklá­dá­ní, ale z nedáv­ných naří­ze­ní České Národní Banky (ČNB) se zdá, že se sna­ží vylep­šit pod­mín­ky toho­to způ­so­bu finan­co­vá­ní. Prostředky k rekon­struk­ci může­te zís­kat, i když zrov­na žád­né sta­veb­ní spo­ře­ní nemá­te, sta­čí si jej nově zalo­žit. Zažádáte o tzv. mezi­úvěr a může­te čer­pat. Výhodou je, že nemu­sí­te ručit nemo­vi­tos­tí, ale nao­pak musí­te doklá­dat účty. Úroky se pohy­bu­ji oko­lo 4,9%.

3.      Hypotéka - I žádosti o hypo­té­ku pro­šly vel­ký­mi změ­na­mi. Bavíme-li se však o poskyt­nu­tí peněz na rekon­struk­ci, nebu­de zís­ká­ní pro­střed­ků tako­vý pro­blém, jako kdy­bys­te se chys­ta­li kou­pit dům, či začít sta­vět. Nevýhodou je zaru­če­ní se nemo­vi­tos­tí. Velkým láka­dlem je však nej­niž­ší úrok, kte­ré se v prů­mě­ru nachá­zí na 2,04 pro­cen­ta. Máte-li už jed­nu hypo­té­ku, může­te požá­dat o navý­še­ní stá­va­jí­cí. Podmínky pro čer­pá­ní se liší u jed­not­li­vých bank, ale obvykle musí­te mít nově vypra­co­va­ný posu­dek od odhad­ce a je potřeb­né doklá­dat účty.
financování nemovitosti
4.      Nebankovní půjč­ky- kdy­bys­te se z něja­ké­ho důvo­du nemoh­li dostat k finanč­ním pro­střed­kům skr­ze ban­kov­ní insti­tu­ce je mož­nost si půj­čit od neban­kov­ních spo­leč­nos­tí. Úroky se pohy­bu­ji již nad 10% hra­ni­ci a výše nabí­ze­ných pro­střed­ků může byt znač­ně limi­tu­jí­cí.

Nejlevnějším způ­so­bem je a vždy bude z vlast­ních pro­střed­ků, nej­lé­pe postup­ně, poma­lu, z pra­vi­del­ných pří­jmů domác­nos­ti, pokud tedy nemá­te naspo­ře­no bokem. Nebo si půj­čit od rodi­ny, ale ani to není jis­to­tou, že se vše obe­jde bez potí­ží.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com