Kritiky.cz > Pro domov > Financování rekonstrukce

Financování rekonstrukce

img a296310 w1996 t1507443833

Pokud bys­te se chtě­li pus­tit do reno­va­ce své­ho bytu, domu nebo cha­ty a nemá­te našet­ře­no dosta­tek finanč­ních pro­střed­ků, může­te se obrá­tit na ban­kov­ní či neban­kov­ní insti­tu­ce.
K nej­vy­hle­dá­va­něj­ším mož­nos­tem pat­ří tyto:

1.      Spotřebitelský úvěr- Výhodou je, že niko­ho neza­jí­má, na co pení­ze pou­ži­je­te, jed­ná se o neú­če­lo­vou ban­ku. Nevýhodná je však výše úro­ku, kte­rá se pohy­bu­je od 5,9% (máte-li štěs­tí a jste pro ban­ku per­spek­tiv­ní) a výše.
starý domek
2.      Stavební spo­ře­ní- Posledních pár let sice ten­to druh spo­ře­ní pro­šel hod­ně změ­na­mi, kte­ré odra­di­ly lidi od jejich zaklá­dá­ní, ale z nedáv­ných naří­ze­ní České Národní Banky (ČNB) se zdá, že se sna­ží vylep­šit pod­mín­ky toho­to způ­so­bu finan­co­vá­ní. Prostředky k rekon­struk­ci může­te zís­kat, i když zrov­na žád­né sta­veb­ní spo­ře­ní nemá­te, sta­čí si jej nově zalo­žit. Zažádáte o tzv. mezi­úvěr a může­te čer­pat. Výhodou je, že nemu­sí­te ručit nemo­vi­tos­tí, ale nao­pak musí­te doklá­dat účty. Úroky se pohy­bu­ji oko­lo 4,9%.

3.      Hypotéka - I žádosti o hypo­té­ku pro­šly vel­ký­mi změ­na­mi. Bavíme-li se však o poskyt­nu­tí peněz na rekon­struk­ci, nebu­de zís­ká­ní pro­střed­ků tako­vý pro­blém, jako kdy­bys­te se chys­ta­li kou­pit dům, či začít sta­vět. Nevýhodou je zaru­če­ní se nemo­vi­tos­tí. Velkým láka­dlem je však nej­niž­ší úrok, kte­ré se v prů­mě­ru nachá­zí na 2,04 pro­cen­ta. Máte-li už jed­nu hypo­té­ku, může­te požá­dat o navý­še­ní stá­va­jí­cí. Podmínky pro čer­pá­ní se liší u jed­not­li­vých bank, ale obvykle musí­te mít nově vypra­co­va­ný posu­dek od odhad­ce a je potřeb­né doklá­dat účty.
financování nemovitosti
4.      Nebankovní půjč­ky- kdy­bys­te se z něja­ké­ho důvo­du nemoh­li dostat k finanč­ním pro­střed­kům skr­ze ban­kov­ní insti­tu­ce je mož­nost si půj­čit od neban­kov­ních spo­leč­nos­tí. Úroky se pohy­bu­ji již nad 10% hra­ni­ci a výše nabí­ze­ných pro­střed­ků může byt znač­ně limi­tu­jí­cí.

Nejlevnějším způ­so­bem je a vždy bude z vlast­ních pro­střed­ků, nej­lé­pe postup­ně, poma­lu, z pra­vi­del­ných pří­jmů domác­nos­ti, pokud tedy nemá­te naspo­ře­no bokem. Nebo si půj­čit od rodi­ny, ale ani to není jis­to­tou, že se vše obe­jde bez potí­ží.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Textilní dekorace30. listopadu 2019 Textilní dekorace Pokud vám všechny tyto věci připadají zbytečné, věřte, že tomu tak není. Jestliže si chceme zútulnit náš domov, tyto věci k tomu prostě patří. Slovem záclony nejsou myšleny takové ty […]
  • Vůně vánoční.... a nejen ty7. ledna 2020 Vůně vánoční.... a nejen ty Zavítejte do obchodu s ezoterikou nebo do jiných voňavých obchůdků a pořiďte si vůně, které přidají vánočním svátkům na magičnosti. Na výběr je mnoho různých „klasik“ i silných […]
  • Neúnavný proces papírování29. listopadu 2019 Neúnavný proces papírování Kdo z nás se nesetkal s nějakým tím procesem na úřadě. Různá vyřizování nás provází celý život. Začíná to vyřizováním rodného listu a končí zase listem úmrtním. Proto nás nepřekvapí, když […]
  • Věnce a věnečky22. prosince 2019 Věnce a věnečky Možná si vzpomenete, že jste v dětství vyli věnečky z pampelišek či jiných lučních květin. Maminky sice nikdy tímto nápadem moc nadšené nebyly, protože pampelišky zanechávaly na oblečení […]
  • Když je slunce a soused na obtíž aneb zatemnění oken4. listopadu 2019 Když je slunce a soused na obtíž aneb zatemnění oken Přízemní domy tzv. bungalovy jsou dnes velmi oblíbené. Jejich nevýhodou je však snadná viditelnost do domu z ulice a okolních zahrad. Může se tedy stát, že při relaxační koupeli na vás […]
  • Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení19. prosince 2019 Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení Sníte o krásném a velkém rodinném domě s dostatečně prostornou zahradou? Pak stojíte před otázkou, zda začít stavět svépomocí, nebo zda si nechat postavit váš dům na klíč. Také budete […]
  • Změna zdravotní pojišťovny21. prosince 2019 Změna zdravotní pojišťovny Jestliže nyní promeškáte příležitost změnit vaši zdravotní pojišťovnu, na další podání žádosti o přestup budete čekat dalších sedm měsíců. Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za […]
  • Krásná zahrada kdekoliv24. září 2019 Krásná zahrada kdekoliv Každý den vidíme časopisy a sociální sítě plné inspirace, vídáme krásné fotky snídaní ve slunečné zahradě plné květin, ale bohužel každý si toto nemůže dovolit. Máme pro vás takový malý […]
  • Nebuďte otroky svého bydlení12. října 2019 Nebuďte otroky svého bydlení Co tím chtěl básník vlastně říci? Mít vlastní byt či dům je jistě skvělou záležitostí. Je však nutné se vyvarovat uvažování o vlastním bydlení jakožto o něčem ultimátním, co nás k sobě […]
  • Architektura do roku 160023. prosince 2019 Architektura do roku 1600 Stavby jsou nejviditelnějším a často také nejtrvanlivějším výtvorem člověka. Jsou největší z lidských artefaktů a vypovídají mnohé o civilizaci, která je zrodila. Architektura, […]