Financování nové kuchyně

img a311257 w1682 t1522141018

V dneš­ní době je mno­ho růz­ných dru­hů kuchyň. Pokud si člo­věk zaři­zu­je nový byt, tak chce mít co nej­hez­čí náby­tek. Samozřejmě také pro­stor­nou a prak­tic­kou kuchyň kde může poho­dl­ně vařit. Je jed­no, jest­li je to byt, nebo jest­li je to dům.
 domácí vaření
 Nákup z vlast­ních finan­cí
 
Určitě mi dáte za prav­du, že je to nej­lep­ší vari­an­ta. Bohužel v dneš­ní době málo lidí má mož­nost jed­no­rá­zo­vě zapla­tit vět­ší část­ku. Nákup z vlast­ních finan­cí zna­me­ná, že se nemu­sí­te bát žád­ných úro­ků a sank­cí za nesplá­ce­ní. Kuchyň máte a může­te z ní mít vel­kou radost. Obnáší to ovšem scho­vá­vat si pení­ze už dlou­ho dopře­du na běž­ném účtu. Potom budou finan­ce ihned při­pra­ve­ny na nákup kuchy­ně. Nicméně z kla­sic­ké­ho pla­tu si nelze dovo­lit jen tak kou­pit kuchyň. Pokud máte hoto­vé finan­ce, tak roz­hod­ně plať­te v hoto­vos­ti.
 kuchyň s okny
Nákup na splát­ky
 
Při náku­pu na splát­ky máte něko­lik vari­ant. Můžete vyu­žít náku­pu bez navý­še­ní. Znamená to, že si zbo­ží odve­ze­te domů a bude­te splá­cet po dobu zpra­vi­dla 12, 24 nebo 36 měsí­ců bez úro­ku navíc. Další vari­an­tou je kla­sic­ký nákup na splát­ky s úro­kem. Ten může být roz­dě­len ješ­tě na nákup s pří­mou plat­bou nebo bez pří­mé plat­by. Pokud si zvo­lí­te nákup s pří­mou plat­bou, tak zapla­tí­te v pro­dej­ně urči­tou část­ku a tu men­ší část­ku bude­te mít roz­lo­že­nou na splát­ky. Pokud žád­nou pří­mou plat­bu nezvo­lí­te, tak se roz­lo­ží celá část­ka na splát­ky. Doba splat­nos­ti je různá (12, 24, 36, 48, 60 a dokon­ce i 120 měsí­ců). Jelikož exis­tu­jí i spe­ci­ál­ní splát­ko­vé pro­gra­my kde máte výhod­něj­ší úro­ko­vou sazbu, tak se infor­muj­te u pro­dej­ce na mož­nos­ti. Poté se může­te pří­mo na pro­dej­ně roz­hod­nout, pode­psat smlou­vu a je to. Schvalování pro­bí­há za krát­ký čas pří­mo na pro­dej­ně. Vezměte v úva­hu, že kuchyň je potřeb­ná. Pokud jsou v ní i zabu­do­va­né spo­tře­bi­če, tak se část­ka může vyšpl­hat jed­no­du­še i přes 100 000 Kč.
 
Nákup z kre­dit­ní kar­ty
 
Můžete vyu­žít i náku­pu z kre­dit­ní kar­ty. Zde může­te zís­kat něja­ký bonus za plat­bu kon­krét­ní kar­tou.  Pak je na vás, zda se roz­hod­ne­te pro vrá­ce­ní peněz v bez­ú­roč­ném obdo­bí, nebo jest­li násled­ně část­ku bude­te splá­cet s úro­ky. Upozorňuji, že pokud se roz­hod­ne­te splá­cet s úro­ky, tak úrok na kre­dit­ní kar­tě je vyso­ký. V tom pří­pa­dě se vypla­tí vzít si nákup na splát­ky.
 
 jablka na stole
Možností je zkrát­ka více a vždy zále­ží na vás, jak se roz­hod­ne­te. Ať už vyu­ži­je­te tu nebo onu vari­an­tu, tak urči­tě bude­te mít z nové kuchy­ně radost. Držím pal­ce při výbě­ru a hez­ké vaře­ní.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak vybrat ten správný dům7. února 2020 Jak vybrat ten správný dům V životě nejednoho člověka přijde na řadu, výběr bydlení. Jedněm vyhovuje žití v bytě, druzí zase touží po pěkném domečku. Zaměřme se dnes na ty druhé typy. Dům je větší […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Krásné vnitřní i venkovní prostory8. ledna 2020 Krásné vnitřní i venkovní prostory Samotná rekonstrukce, není žádný med. My to víme a tak vám nabízíme dokonalou a velmi moderní pomoc, kde vědět, jak hledat odborníky, jak si ušetřit čas i samotné finance. Máte rodinný […]
  • Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE!28. ledna 2020 Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE! Ať se přihodí cokoli, je dobré být na každou situaci připraven. A i když nebudeme mluvit o nepříjemných změnách, můžeme mluvit třeba o přírůstku do rodiny, kdy jeden z rodičů zůstane bez […]
  • Rekonstrukce vnitřních prostor je dokonalé řešení27. února 2020 Rekonstrukce vnitřních prostor je dokonalé řešení Každý z nás má sen a to ideální, krásné, moderní i stylové bydlení. Věděli jste ale, že to není žádný med a to po stránce finanční i fyzické? Ano, je to tak! Na rekonstrukci bytu, či […]
  • Vybírejte z toho, co tu pro Vás je17. prosince 2019 Vybírejte z toho, co tu pro Vás je V dnešní době má doma bazén skoro každý, není se samozřejmě čemu divit. Díky vlastnímu bazénu se můžete kdykoliv osvěžit, odpočinete si od vysokých teplot a nemusíte řešit velké […]
  • Změna zdravotní pojišťovny21. prosince 2019 Změna zdravotní pojišťovny Jestliže nyní promeškáte příležitost změnit vaši zdravotní pojišťovnu, na další podání žádosti o přestup budete čekat dalších sedm měsíců. Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za […]
  • Obtížnější než nová stavba4. dubna 2020 Obtížnější než nová stavba Rekonstrukce je vždy obtížnější než stavba nového domu. A rozhodně může být velmi nákladná. Rekonstruovat je ovšem možné cokoli, nejen domy. Lidé si potrpí na výstřednosti, a proto nechají […]
  • Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení19. prosince 2019 Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení Sníte o krásném a velkém rodinném domě s dostatečně prostornou zahradou? Pak stojíte před otázkou, zda začít stavět svépomocí, nebo zda si nechat postavit váš dům na klíč. Také budete […]
  • Bez rodinného rozpočtu to nepůjde28. března 2020 Bez rodinného rozpočtu to nepůjde Dluhové pasti. Některé domácnosti již okusily, jaké je se do nich dostat. Cesta do nich je snadná, cesta ven však složitá. Přitom stačí maličkost. Sednout si se členy Vaší domácnosti a […]