Financování bydlení

Když jde o finan­co­vá­ní byd­le­ní, nej­spíš bude­me potře­bo­vat vědět roz­dí­ly mezi jed­not­li­vý­mi půjč­ka­mi a co všech­no se do této kate­go­rie zahr­nu­je. Podíváme se na někte­rá řeše­ní, že nesta­čí jenom úpo­ry na byd­le­ní, ale také na jeho pro­voz.

Jaké typy půj­ček jsou k dis­po­zi­ci?
-          Hypotéky
Hypotéka zna­me­ná, že je na nemo­vi­tost, kte­rou si poři­zu­je­te na dlou­ho­do­bý úvěr, slou­ží jako zásta­va pro zajiš­tě­ní toho, že věc spla­tí­te. Znamená to, že tím­to majet­kem nemů­že­te ručit.
Hypotéka se dělí na úče­lo­vou a neú­če­lo­vou. Hypotéku může­te vět­ši­nou zís­kat poté, co dolo­ží­te, že máte ale­spoň 20% trž­ní hod­no­ty nemo­vi­tos­ti, na kte­rou chce­te hypo­té­ku. Je ale mož­né zís­kat hypo­té­ku i na celou nemo­vi­tost, aniž bys­te muse­li mít k dis­po­zi­ci jakou­ko­li část­ku. Doba splat­nos­ti vět­ši­nou bývá mezi pěti až tři­ce­ti lety, což zna­me­ná, že s dobou splat­nos­ti se navy­šu­je úroková saz­ba. Právě tato úro­ko­vá saz­ba je hlav­ním a kri­té­ri­em při výbě­ru hypo­té­ky. S hypo­té­kou sou­vi­se­jí dal­ší poplat­ky, pro­to­že musí­te vést úvě­ro­vý účet a také musí­te zapla­tit poplat­ky za zjed­ná­ní hypo­téč­ní­ho účtu.

-          Půjčka
To zna­me­ná pře­ne­chá­ní něja­ké­ho buď­to finanč­ní­ho obno­su nebo před­mě­tu či nemo­vi­tos­ti.

-          Úvěry
Úvěrem se nazý­vá finanč­ní půjč­ka. Nemusí pro­bí­hat jenom mezi ban­kou či neban­kov­ní spo­leč­nos­tí, ale tře­ba čle­ny rodi­ny nebo kým­ko­li, kdo se živí pod­ni­ká­ním. Ten, s kým se úvěr uza­ví­rá a kte­rý tedy finanč­ní půjč­ku posky­tl, se nazý­vá věři­tel, ten, jenž si půj­ču­je, je dluž­ní­kem. Dlužník se úpi­sem zava­zu­je vrá­tit půj­če­né věci ve sta­no­ve­nou dobu. Smlouva o půjč­ce zahr­nu­je také odmě­nu věři­te­li za poskyt­nu­tí půjč­ky, a to ve for­mě úro­ku. Tento typ půjč­ky není vhod­né upo­tře­bit na kou­pi nemo­vi­tos­ti či ke stav­bě byd­le­ní. Bezúčelová půjč­ka nachá­zí nej­vět­ší vyu­ži­tí na pro­jek­ty spo­je­né s domác­nos­tí, rekon­struk­cí, nebo je z ní zapla­ce­na dovo­le­ná.

Více na Kritiky.cz
Vrásky z lásky – důchodcovská romance, která ztrácí dech (40%) Událost roku, za kterou bylo avizováno setkání dvou hereckých legend Jiřiny Bohdalové a Rados...
Hezké chvilky bez záruky … aneb historky z psychologické poradny. Po shlédnutí nejnovějšího filmu Věry Chytilové na...
Slečna Peregrinová umí zastavit čas a co umí Tim Burton? [50 %] Především je to velký vypravěč, fantasta a filmový režisér, který pro uskutečnění svýc...
Wild / Divočina „Najdi své nejlepší já. A když ho najdeš, chraň ho jako to nejcennější.“ Svět Cheryl...
Prci, Prci, Prcičky 4 Takže musím říct, že předešlé kousky mě fakt nadchly, tak sem se na tenhle fakt těšil. V...

-          Půjčky na byd­le­ní
Oproti hypo­té­kám tyto typy půj­ček nepo­u­ží­va­jí kupo­va­nou nemo­vi­tost jako zásta­vu. Většina men­ších půj­ček se obe­jde bez ruče­ní, ty vět­ší vyža­du­jí ruči­te­le. Půjčky s ruče­ním nemo­vi­tos­tí jsou úče­lo­vé, ty máva­jí niž­ší úro­ko­vé saz­by, i bez­ú­če­lo­vé. Účelové mohou  mít pod­mín­ku pro­ka­za­tel­nos­ti, na co byly sku­teč­ně pou­ži­ty.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Narazil jsem na tuto úvě­ro­vou spo­leč­nost na Facebooku a kon­tak­to­val jsem e-mail, kte­rý jsem najed­nou viděl, byl jsem schvá­len úvěr ve výši 200 000 EUR, tak­že jsem nikdy nevě­řil, že to všech­no může fun­go­vat, dokud mi nebu­de při­psá­na část­ka 200 000 EUR poskyt­ne radu kaž­dé­mu, kdo to potře­bu­je půjč­ky na kon­tak­to­vá­ní této úvě­ro­vé spo­leč­nos­ti za úče­lem zís­ká­ní půjč­ky, jed­ná se o e-mail spo­leč­nos­ti »»> ivanmarko110@gmail.com ««> +1(504)603-3666

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Vybírejte z toho, co tu pro Vás je17. prosince 2019 Vybírejte z toho, co tu pro Vás je V dnešní době má doma bazén skoro každý, není se samozřejmě čemu divit. Díky vlastnímu bazénu se můžete kdykoliv osvěžit, odpočinete si od vysokých teplot a nemusíte řešit velké […]
 • Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit7. února 2020 Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit Koupíme si rodinný domek, byt či jakoukoliv nemovitost, ve které budeme trvale bydlet se svojí rodinou, ale stane se, že teď je potřeba investovat do částečné anebo kompletní […]
 • Papír jako stavební kámen5. listopadu 2019 Papír jako stavební kámen Plánování nových věcí je příjemnou starostí. Avšak už další úkony spojené s tím zas tak zábavné nejsou. Nejen, že plánování nového domu či bytu, nebo i větší rekonstrukce je na čas […]
 • Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE!28. ledna 2020 Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE! Ať se přihodí cokoli, je dobré být na každou situaci připraven. A i když nebudeme mluvit o nepříjemných změnách, můžeme mluvit třeba o přírůstku do rodiny, kdy jeden z rodičů zůstane bez […]
 • Malá kuchyň s velkými možnostmi21. listopadu 2019 Malá kuchyň s velkými možnostmi Každá věc jednou doslouží. Některá dříve a některá později. Určitě to platí i o zařízení bytu nebo domu. Jsou věci, které se určitě mění častěji -         nádobí -         potahy […]
 • Dost místa pro všechny4. listopadu 2019 Dost místa pro všechny Při rekonstrukci koupelny bychom měli myslet hlavně na účelnost. Což ale neznamená, že naše koupelna bude po našem zásahu strohá a nudná. Pokud už máme za sebou tu nepříjemnou záležitost, […]
 • Gauč je důležitý pro každého člena rodiny10. února 2020 Gauč je důležitý pro každého člena rodiny Sedačka bývá nejčastěji v každé rodině umístěna v obývacím pokoji. Snad každý člen rodiny ji využívá a nejinak tomu bude zřejmě i u vás. co vše je potřeba zvážit ještě předtím, než zajdete […]
 • Podzimní tvoření s dětmi10. října 2019 Podzimní tvoření s dětmi Během léta a během prázdnin jsou děti zvyklé trávit celé dny venku. Dlouho do večera bývá světlo, tudíž nás příliš neomezuje ani čas, velice často bývá teplo, takže nám opravdu nic […]
 • Češi se neumí správně pojistit14. prosince 2019 Češi se neumí správně pojistit Právě pojištění je něco, co by měl zvládat každý, kdo se rozhodne vydat třeba někam na dovolenou do zahraničí. Bohužel ale opravdu velké množství lidí má problém se správně pojistit. […]