Kritiky.cz > Pro domov > Financování bydlení

Financování bydlení

Když jde o finan­co­vá­ní byd­le­ní, nej­spíš bude­me potře­bo­vat vědět roz­dí­ly mezi jed­not­li­vý­mi půjč­ka­mi a co všech­no se do této kate­go­rie zahr­nu­je. Podíváme se na někte­rá řeše­ní, že nesta­čí jenom úpo­ry na byd­le­ní, ale také na jeho pro­voz.

Jaké typy půj­ček jsou k dis­po­zi­ci?
-          Hypotéky
Hypotéka zna­me­ná, že je na nemo­vi­tost, kte­rou si poři­zu­je­te na dlou­ho­do­bý úvěr, slou­ží jako zásta­va pro zajiš­tě­ní toho, že věc spla­tí­te. Znamená to, že tím­to majet­kem nemů­že­te ručit.
Hypotéka se dělí na úče­lo­vou a neú­če­lo­vou. Hypotéku může­te vět­ši­nou zís­kat poté, co dolo­ží­te, že máte ale­spoň 20% trž­ní hod­no­ty nemo­vi­tos­ti, na kte­rou chce­te hypo­té­ku. Je ale mož­né zís­kat hypo­té­ku i na celou nemo­vi­tost, aniž bys­te muse­li mít k dis­po­zi­ci jakou­ko­li část­ku. Doba splat­nos­ti vět­ši­nou bývá mezi pěti až tři­ce­ti lety, což zna­me­ná, že s dobou splat­nos­ti se navy­šu­je úroková saz­ba. Právě tato úro­ko­vá saz­ba je hlav­ním a kri­té­ri­em při výbě­ru hypo­té­ky. S hypo­té­kou sou­vi­se­jí dal­ší poplat­ky, pro­to­že musí­te vést úvě­ro­vý účet a také musí­te zapla­tit poplat­ky za zjed­ná­ní hypo­téč­ní­ho účtu.

-          Půjčka
To zna­me­ná pře­ne­chá­ní něja­ké­ho buď­to finanč­ní­ho obno­su nebo před­mě­tu či nemo­vi­tos­ti.

-          Úvěry
Úvěrem se nazý­vá finanč­ní půjč­ka. Nemusí pro­bí­hat jenom mezi ban­kou či neban­kov­ní spo­leč­nos­tí, ale tře­ba čle­ny rodi­ny nebo kým­ko­li, kdo se živí pod­ni­ká­ním. Ten, s kým se úvěr uza­ví­rá a kte­rý tedy finanč­ní půjč­ku posky­tl, se nazý­vá věři­tel, ten, jenž si půj­ču­je, je dluž­ní­kem. Dlužník se úpi­sem zava­zu­je vrá­tit půj­če­né věci ve sta­no­ve­nou dobu. Smlouva o půjč­ce zahr­nu­je také odmě­nu věři­te­li za poskyt­nu­tí půjč­ky, a to ve for­mě úro­ku. Tento typ půjč­ky není vhod­né upo­tře­bit na kou­pi nemo­vi­tos­ti či ke stav­bě byd­le­ní. Bezúčelová půjč­ka nachá­zí nej­vět­ší vyu­ži­tí na pro­jek­ty spo­je­né s domác­nos­tí, rekon­struk­cí, nebo je z ní zapla­ce­na dovo­le­ná.

-          Půjčky na byd­le­ní
Oproti hypo­té­kám tyto typy půj­ček nepo­u­ží­va­jí kupo­va­nou nemo­vi­tost jako zásta­vu. Většina men­ších půj­ček se obe­jde bez ruče­ní, ty vět­ší vyža­du­jí ruči­te­le. Půjčky s ruče­ním nemo­vi­tos­tí jsou úče­lo­vé, ty máva­jí niž­ší úro­ko­vé saz­by, i bez­ú­če­lo­vé. Účelové mohou  mít pod­mín­ku pro­ka­za­tel­nos­ti, na co byly sku­teč­ně pou­ži­ty.

 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
 • Vybírejte z toho, co tu pro Vás je17. prosince 2019 Vybírejte z toho, co tu pro Vás je V dnešní době má doma bazén skoro každý, není se samozřejmě čemu divit. Díky vlastnímu bazénu se můžete kdykoliv osvěžit, odpočinete si od vysokých teplot a nemusíte řešit velké […] Posted in Pro domov
 • Krycí plachty na bazén a jejich využití9. dubna 2020 Krycí plachty na bazén a jejich využití Bazén v letním období představuje letní radovánky dětí a osvěžení pro dospělé. Je to také docela velká investice a navíc bychom si chtěli bazén užít často a bez nečistot. Zabránit tomu […] Posted in Pro domov
 • Jak si nejlépe financovat své vlastní bydlení?27. června 2020 Jak si nejlépe financovat své vlastní bydlení? Chcete založit rodinu a nemáte kde bydlet? Dnešní svět je, především pro mladé lidi, velmi komplikovaný z hlediska financí. Kde na svůj vlastní byt nebo dům vzít peníze? Naštěstí nám trh […] Posted in Pro domov
 • Srovnání hypotéky a stavebního spoření30. dubna 2020 Srovnání hypotéky a stavebního spoření Nejde jenom o otevření účtu a splácení úvěru, ale také o poplatky s hypotékou i stavebním spořením spojené. Které je výhodnější a jaké jsou úrokové sazby? Jak se situace změní při […] Posted in Pro domov
 • Papír jako stavební kámen5. listopadu 2019 Papír jako stavební kámen Plánování nových věcí je příjemnou starostí. Avšak už další úkony spojené s tím zas tak zábavné nejsou. Nejen, že plánování nového domu či bytu, nebo i větší rekonstrukce je na čas […] Posted in Pro domov
 • Chcete mít peníze v ruce rychle a bez komplikací?20. dubna 2020 Chcete mít peníze v ruce rychle a bez komplikací? Tlačí vás čas? Tlačí vás potřeba peněz? A ještě ke všemu vás v bance odmítli kvůli záznamu v registru? Pokud máte nějaký záznam v registru, tak je jasné, že ani v další bance nepochodíte a […] Posted in Pro domov
 • Malá kuchyň s velkými možnostmi21. listopadu 2019 Malá kuchyň s velkými možnostmi Každá věc jednou doslouží. Některá dříve a některá později. Určitě to platí i o zařízení bytu nebo domu. Jsou věci, které se určitě mění častěji -         nádobí -         potahy […] Posted in Pro domov
 • Záludnosti podkrovního bydlení6. května 2020 Záludnosti podkrovního bydlení Jestliže plánujete podkrovní bydlení a připravujete se na jeho rekonstrukci, je dobré myslet na několik věcí již předem. Originalita půdních bytů je velice lákavá, obzvláště když je byt v […] Posted in Pro domov
 • Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE!28. ledna 2020 Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE! Ať se přihodí cokoli, je dobré být na každou situaci připraven. A i když nebudeme mluvit o nepříjemných změnách, můžeme mluvit třeba o přírůstku do rodiny, kdy jeden z rodičů zůstane bez […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Narazil jsem na tuto úvě­ro­vou spo­leč­nost na Facebooku a kon­tak­to­val jsem e-mail, kte­rý jsem najed­nou viděl, byl jsem schvá­len úvěr ve výši 200 000 EUR, tak­že jsem nikdy nevě­řil, že to všech­no může fun­go­vat, dokud mi nebu­de při­psá­na část­ka 200 000 EUR poskyt­ne radu kaž­dé­mu, kdo to potře­bu­je půjč­ky na kon­tak­to­vá­ní této úvě­ro­vé spo­leč­nos­ti za úče­lem zís­ká­ní půjč­ky, jed­ná se o e-mail spo­leč­nos­ti »»> ivanmarko110@gmail.com ««> +1(504)603-3666

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...