Kritiky.cz > Festivaly > Finále Plzeň dnes slavnostně zahajuje filmem Ani ve snu!

Finále Plzeň dnes slavnostně zahajuje filmem Ani ve snu!

156344 1267437789951091 3533484897008168864 n

Letošní Finále Plzeň zahá­jí od 19 hodin pro pozva­né hos­ty ve Velkém sále, Měšťanské Besedy před­pre­mi­é­ra fil­mu Ani ve snu!  Tento film bude sou­čas­ně uve­den pro divá­ky ve stej­ný čas  v kinosá­le. Film reži­sé­ra Petra Oukropce, vyprá­ví pří­běh pat­nác­ti­le­té Laury, kte­ré láká pro­stře­dí par­kou­rů a roz­hod­ne se mezi par­tu par­kou­ris­tů začle­nit. Když se sezná­mí s Lukym, tak se musí roz­hod­nout zda být sníl­kem či se na svět kou­kat z pohle­du dospě­lé­ho a tak i jed­nat. Film zau­jal svým netra­dič­ním pro­stře­dí na letoš­ním Berlinale. Po  skon­če­ní fil­mu začí­ná kon­cert kape­ly Please the Trees, za dob­ro­vo­du pevěc­ké­ho sbo­ru Elpida, kte­rá vystou­pí večer v DEPO 2015. 

Zahajovacím snímkem je film Ani ve snu, režie Petr Oukropec.
Zahajovacím sním­kem je film Ani ve snu, režie Petr Oukropec.

Dnešním prv­ním fil­mem pro návštěv­ní­ky fes­ti­va­lu je kome­die Život je Život reži­sé­ra Milana Cieslara. Film loni lámal rekor­dy v návštěv­nos­ti kin i navzdo­ry tomu, že kri­ti­ci si film moc neob­lí­bi­li. Ve stej­ný čas, bude pro­mí­tá­no dra­ma Obyčejný člo­věk je o panu Safarím, kte­rý žije sám a život mu ztrp­ču­je Alzheimerova nemoc. Když má odjet do zahra­ni­čí za svým synem, zami­lu­je se do mla­dé Sáry, své ošet­řo­va­tel­ky a je roz­hod­nut si její lás­ku zís­kat.  V malém sále bude komik Lukáš Pavlásek mít autor­ské čte­ní, ten­to­krát je téma Deník Ajt’áka. Dokument V paprs­cích slun­ce je pro změ­nu o sou­čas­né Severní Koreji. Dokumentarista sle­du­je rodi­nu mla­dé dív­ky, kte­rý se při­pra­vu­jí na osla­vu vůd­ce, kde i přes přís­nou cen­zu­ru vznik­li zábě­ry, kte­ré neměl reži­sér vůbec vidět. Dokument ote­ví­rá pohled na lidi, kte­rý radost i smu­tek pro­ží­va­jí v Diktátorském reži­mu. Dnešním posled­ním fil­mem je Aferim!, kte­rý divá­ky vrá­tí do roku 1835 kdy dva jezd­ci, nebo spí­še čet­ní­ka se synem hle­da­jí muže, kte­rý měl romá­nek s čet­ní­ko­vou ženou, aby si s ním vyří­dil účty. Cestou, jak navště­vu­jí růz­né oblas­ti se potká­va­jí s odliš­ný­mi kul­tu­ra­mi a také nesmím zapo­me­nout na zaha­jo­va­cí film Ani ve snu! o dospí­va­jí­cí Lauře, kte­rou uchvá­til par­kour a chce se začle­nit mezi lidi, kte­rý se mu věnu­jí. Film nato­če­ný v zají­ma­vém pro­stře­dí par­kou­rů, kde se pře­ko­ná­va­jí pře­káž­ky a posou­va­jí hra­ni­ce doved­nos­ti zau­jal svým poje­tím na letoš­ním Berlinale a 28. 4 2016 vstu­pu­je do čes­kých kin.

 V paprscích slunce, je dokument zařazený do soutěže a pojednává o životě v Severní Koreji z pohledu malé holky.
V paprs­cích slun­ce, je doku­ment zařa­ze­ný do sou­tě­že a pojed­ná­vá o živo­tě v Severní Koreji z pohle­du malé hol­ky.

Během týd­ne bude k vidě­ní fil­mo­vá pře­hlíd­ka nových Českých a Slovenských fil­mů. Za hra­ný fil­mu sou­tě­ží tři­náct sním­ků, napří­klad pohád­ka Alice Nellis Sedmero Krkavců, film Eva Nová  o zkra­cho­va­lé hereč­ce, v hlav­ní roli s Emílií Vašáryovou, dra­ma Kobry a Užovky, kde si hlav­ní role zahrá­li Kryštof a Matěj Hádek, ori­gi­nál­ní kome­die Petra Zelenky Ztraceni v Mnichově, zim­ní kome­die Padesátka či ani­mo­va­ný film Malý pán. V doku­men­tár­ní sek­ci je dva­náct nomi­no­va­ných sním­ků, mezi kte­rý­mi je i o foto­gra­f­ce Zuzaně Mináčové Očima foto­gra­f­ky, doku­ment Víta Klusáka Český Žurnál - Matrix AB, Český Žurnál - Blízký Dálná Východ, slo­ven­ský doku­ment sní­mek Čakáreň, doku­ment o reži­mu v Severní Koreji pohle­dem malé hol­ky s názvem V paprs­cích slun­ce či zpo­věď uzná­va­né­ho die­to­lo­ga s názvem Nebezpečný svět Rajko Dolečka.

Poslední sek­cí je Televizní tvor­ba ve kte­ré je cel­kem 10 pro­jek­tů, kte­ré si zís­ka­li obli­bu. Například Doktor Martin v podá­ní Miroslava Donutila, pohád­ka Johančino tajem­ství, slo­ven­ské dra­ma o podiv­ném pohřbu s názvem True Štúr, či  poli­tic­ko - sati­ric­ký seri­ál Kancelář Blaník.

Alternativně rocková kapela s frontmanem Václavem Havelkou dnes vystoupí na DEPO 2015.
Alternativně rocko­vá kape­la s frontma­nem Václavem Havelkou dnes vystou­pí na DEPO 2015.

Kdo si bude chtít odpo­či­nout z fil­mů, a při tom pří­jem­ně rela­xo­vat může zajít na kon­cert kape­ly Please the Trees a sbo­ru Elpida a půl­ho­din­ku před tím se podí­vat na koz­la zahrad­ní­kem, aneb jak frontman kape­ly Václav Havelka sází strom.

Pátek 15. 4. 2016

Život je život 16 : 30 Kinosál Měšťanská Beseda
Obyčejný člo­věk 16 : 30 DEPO 2015 Klempírna
Lukáš Pavlásek 17 : 00 Malá sál, Měšťanská Beseda
V paprs­cích slun­ce 18 : 00 DEPO 2015, Klempírna
Ani ve snu! 19 : 00 Kinosál, Měšťanská Beseda
Aferim! 21 : 30 Kinosál Měšťanská Beseda

Doprovodný pro­gram na akre­di­ta­ce zdar­ma

Please the Trees & Elpida – kon­cert 21. 00, DEPO 2015
Please the Trees - sáze­ní stro­mu 20. 30, DEPO 2015 - zdar­ma pro veřej­nost


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...