Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Filmy projektu 100 pro rok 2016 slavnostně odhaleny. Startujeme Sedmi statečnými

Filmy projektu 100 pro rok 2016 slavnostně odhaleny. Startujeme Sedmi statečnými

7Statecnych
7Statecnych
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Asociace čes­kých fil­mo­vých klu­bů, ini­ci­á­tor i rea­li­zá­tor Projektu 100, dnes slav­nost­ně zve­řej­ni­la fil­my pro rok 2016. Návštěvníci kin se opět mohou těšit „na vel­ké fil­my na vel­kém plát­ně“, tedy na pět sním­ků z násle­du­jí­cích pro­gra­mo­vých blo­ků: ame­ric­ká kla­si­ka (Sedm sta­teč­ných), evrop­ská kla­si­ka (Osm a půl), kul­tov­ní film 90. let (Mlčení jeh­ňá­tek), čes­ká kla­si­ka (Starci na chme­lu) a dět­ská kla­si­ka (Cesta do fan­ta­zie).

 První roč­ník Projektu 100 se v čes­kých kinech obje­vil v roce 1995. Za více než dvě deká­dy jeho exis­ten­ce bylo uve­de­no do čes­kých kin 183 fil­mů v nej­vyš­ší dostup­né kva­li­tě, kte­ré už vidě­lo více než 800 000 divá­ků. Projekt 100 je tak suve­rén­ně nej­tra­dič­něj­ší i nej­vět­ší kolek­cí kla­sic­kých fil­mů dis­tri­bu­o­va­ných v tuzem­ských kinech.

Letošní roč­ník Projektu 100 bude zahá­jen fil­mem reži­sé­ra Johna Sturgese Sedm sta­teč­ných, pří­bě­hem o legen­dár­ních pis­tol­ní­cích a jejich boji za správ­nou věc, kte­rý je mno­hý­mi ozna­čo­ván jako nej­lep­ší wes­tern všech dob. Slavnostní pre­mi­é­ra pro­běh­ne 14. led­na v praž­ském kině Aero.

V úno­ru pak bude násle­do­vat sní­mek ital­ské­ho reži­sé­ra Federica Felliniho Osm a půl. Duben při­ne­se Mlčení jeh­ňá­tek s neza­po­me­nu­tel­ným Anthony Hopkinsem a na Letní fil­mo­vé ško­le se v čer­ven­ci usku­teč­ní pre­mi­é­ry Starců na chme­luCesty do fan­ta­zie.

Novinkou v rám­ci Projektu 100 je spo­lu­prá­ce s nezisko­vou orga­ni­za­cí iShorts, jež pre­zen­tu­je nej­za­jí­ma­věj­ší čes­ké i zahra­nič­ní krát­ké fil­my. Diváky Projektu 100 tak čeka­jí pro­jek­ce krát­kých, tema­tic­ky vždy peč­li­vě vybra­ných před­fil­mů, pře­váž­ně od stu­den­tů čes­kých fil­mo­vých škol. U Sedmi sta­teč­ných se bude jed­nat o film The Deal, režie Štěpán FOK Vodrážka.

Do čes­kých kin se v roce 2016 záslu­hou Projektu 100 dosta­ne pět mimo­řád­ně kva­lit­ních děl svě­to­vé i čes­ké kine­ma­to­gra­fie, což z něj činí oče­ká­va­nou udá­los­tí všech fanouš­ků fil­mu. Aby bylo jejich hle­dá­ní a ori­en­ta­ce v pro­jek­tu jed­no­duš­ší, bude od 7. led­na spuš­těn i nový web, kte­rý je pří­stup­ný na strán­kách www.projekt100.cz.

Oficiální strán­ky Asociace čes­kých fil­mo­vých klu­bů: www.acfk.cz

www.facebook.com/filmovekluby         www.facebook.com/projekt100acfk?fref=ts


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,74496 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58108 KB. | 15.08.2022 - 23:06:31