Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Filmy pro Vás na Vašem PC

Filmy pro Vás na Vašem PC

info
info
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čtečka Atom a RSS zdro­jů dat pro pro­stře­dí Win32. Nainstalujte si!!

Seznam vlast­nos­tí je spo­leč­ný jak pro ver­zi Lite, tak pro ver­zi Professional, s vyjím­kou polo­žek v sezna­mu, kte­ré jsou ozna­če­ny slo­vem (Professional) v závor­kách - to zna­me­ná, že vlast­nost není dostup­ná ve ver­zi Lite.

Podporované for­má­ty zdro­jů

 • RSS 0.9x - 1.0 (RDF)
 • RSS 2.0
 • Atom

Klíčové vlat­nos­ti

 • vstup­ní fil­tro­vá­ní zpráv - je mož­né si defi­no­vat vstup­ní fil­try zpráv (Professional)
 • akce pro vstup­ní fil­tr - zvu­ko­vá sig­na­li­za­ce, posí­lá­ní zprá­vy e-mailem (Professional)
 • funk­ce akce - umož­ňu­je defi­no­vat inde­i­du­ál­ně ke kaž­dé­mu zdro­ji webou­vou, nebo lokál­ní akci (Professional)
 • funk­ce „Noviny“ - čteč­ka gene­ru­je ze sta­že­ných zpráv HTML pře­hled „Noviny“ - mož­nost defi­no­vat vlast­ní šab­lo­ny (Professional)
 • napo­je­ní na onli­ne kata­log zdro­jů dat, kte­rý obsa­hu­je již něko­li tisíc zdro­jů z celé­ho svě­ta
 • pod­po­ra pří­stu­pu ke zdro­jům pro­střed­nic­tvím SSL (https://...)
 • mož­nost sta­ho­vat celé zprá­vy pro poz­děj­ší offli­ne pro­hlí­že­ní
 • pod­po­ra HTTP auten­ti­za­ce
 • pod­po­ra zdro­jů načí­ta­ných z lokal­ních dis­ků - url ve tva­ru „file:///c:/data/x.rss“
 • pod­po­ra pro­xy ser­ve­ru včet­ně auten­ti­za­ce
 • import a export zdro­jů ve for­má­tu OPML
 • import zdro­jů z XML sou­bo­ru gene­ro­va­né­ho pro­gra­mem RSSReader, FeedReader a Blogportal
 • export cen­t­rum - mož­nost expor­to­vat seznam zdro­jů pří­mo do html - blo­groll
 • pod­po­ra při­dá­ní zdro­je „klik­nu­tím“ pří­mo z webu (čteč­ka poslou­chá na por­tu 5335)
 • pod­po­ra meto­dy drag&drop - link si pře­táh­ne­te pří­mo z pro­hlí­že­če na plo­chu čteč­ku a pus­tí­te
 • pod­po­ra při­dá­ní zdro­je na zákla­dě roz­bo­ru html stra­ny - pro­gram sám dete­ku­je RSS a atom zdro­je
 • pod­po­ra při­dá­ní zdro­je na zákla­dě url ulo­že­né ve schrán­ce
 • tisk zpráv pří­mo z pro­gra­mu
 • auto­ma­tic­ký upda­te pro­gra­mu
 • pod­po­ra při­po­je­ní přes tele­fon - navá­zá­ní a ukon­če­ní spo­je­ní, pou­ze pro dobu zjiš­ťo­vá­ní nových zpráv
 • nasta­ve­ní pro­fi­lu při­po­je­ní - pev­ná lin­ka / vytá­če­né při­po­je­ní
 • voli­tel­né sta­ho­vá­ní při neza­tí­že­ném CPU
 • pod­po­ra sta­ho­vá­ní zpráv ve více dato­vých vlák­nech najed­nou

Vzhled a ovlá­dá­ní

 • veli­ce snad­ná insta­la­ce a odin­stal­ce
 • pře­hled­né a snad­né ovlá­dá­ní pro­gra­mu
 • pro­gram je kom­plet­ně v čes­kém jazy­ce
 • mož­nost ozna­čo­vat zdro­je jako oblí­be­né
 • jed­not­li­vé zprá­vy je mož­né si ozna­čit pro poz­děj­ší snad­né dohle­dá­ní
 • pro­gram vás auto­ma­tic­ky upo­zor­ní na nové zprá­vy
 • vybra­né zprá­vy je mož­né kopí­ro­vat mezi pro­gra­my zapo­mo­ci schrán­ky
 • roz­po­zná­ní pře­čte­ných a nepře­čte­ných zpráv (ve sty­lu pro­gra­mu outlo­o­ku)
 • funk­ce jsou inte­gro­vá­ny v pře­hled­ném menu
 • mož­nost ovlá­dat pro­gram pře­hled­ným tool­ba­rem
 • pod­po­ra hor­kých klá­ves
 • při prv­ním star­tu je k dis­po­zi­ci pře­hled­ný prů­vod­ce počá­teč­ní kon­fi­gu­ra­cí zdro­jů dat
 • orga­ni­za­ce zdro­jů do slo­žek
 • „podok­no náhle­du“ - zde může­te zob­ra­zo­vat upou­táv­ku ze zdro­je, tex­to­vý náhled, nebo ori­gi­nál doku­men­tu
 • auto­ma­tic­ké odma­zá­vá­ní sta­rých zpráv
 • při při­dá­vá­ní zdro­je je mož­né stáh­nout název, popis a iko­nu zdro­je
 • mož­nost ozna­čo­vat přečtené/nepřečtené pro všech­ny zprá­vy zdro­je najed­nou
 • mož­nost nasta­vo­vat si písma pro seznam zpráv, podo­ok­no náhle­du a tisk zpráv
 • seznam sta­že­ných zpráv je mož­né při­způ­so­bo­vat vašim poža­dav­kům
 • voli­tel­ná aktu­a­li­za­ce názvu zdro­je prů­běž­ně pod­le načí­ta­ných dat
 • pod­po­ra indi­vi­du­ál­ních iko­nek pro jed­not­li­vé zdro­je
 SouborVelikostZdrojDatumVerzeKategorie
klikni ...  RSS Point 1 Lite RC
RSS.zip
6,66 MBhttp://www.rsspoint.cz/15.05.20041.0

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,82080 s | počet dotazů: 261 | paměť: 61578 KB. | 08.12.2022 - 09:55:32