Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Filmy měsíce května

Filmy měsíce května

Filmový kvě­ten nám při­ne­sl něko­lik trhá­ků, jako je Van Helsing, Troja, ale i pár čes­kých fil­mů. Jako je obno­ve­ná pre­mi­é­ra fil­mu Jana Svěráka - Jízda.

01. 05. 04 Sedmá pečeť
Personifikovaná Smrt – taju­pl­ná oso­ba s bílou nehyb­nou tvá­ří v čer­né kápi, kte­rá se zje­vu­je stře­do­vě­ké­mu rytí­ři Blockovi – pat­ří k fil­mu Sedmá pečeť neod­mys­li­tel­ně jako kla­sic­ký kine­ma­to­gra­fic­ký emblém. Oproti jiným slav­ným fil­mo­vým fan­tó­mům, jako např. Cézarovi z Kabinetu dr. Caligariho, Upírovi Nosferatu nebo melan­cho­lic­ké­mu smr­to­no­ši z fil­mu Unavená smrt, je ten­to pří­zrak čím­si mír­ně „polid­štěn“. Tato Smrt má své drob­né sla­bos­ti, ráda hra­je šachy, pohrá­vá si se svý­mi obět­mi, zlo­my­sl­ně se baví stra­chem, kte­rý u smr­tel­ní­ků její pří­chod vzbu­zu­je. Své vyš­ší poslá­ní však koná s neú­pros­nou důsled­nos­tí. Krátký odklad, kte­rý Smrt udě­lí rytí­ři na jeho přá­ní, poslou­žil Bergmanovi k nasto­le­ní zásad­ní exis­ten­ci­ál­ní otáz­ky po smys­lu živo­ta. Na ni hle­dá odpo­věď Block ve chví­li, kdy selhá­vá jeho víra v Boha, a pro­to se utká­vá se Smrtí v pře­dem pro­hra­né šacho­vé par­tii. I když svůj život pro­hra­je, v pro­dlou­že­ném čase se mu dosta­ne pozná­ní o síle lid­ské lás­ky, s níž se setká v rodi­ně potul­né­ho kej­klí­ře Jofa. Mystická sce­né­rie, kte­rá se na kon­ci fil­mu vyje­ví vizi­o­nář­ské­mu Jofovi, v níž „kmo­t­ra Smrt“ vle­če na hori­zon­tu sou­mrač­né kra­ji­ny prů­vod nebož­tí­ků, je slav­ným berg­ma­nov­ským zábě­rem. Tato podi­vu­hod­ná vize se záhrob­ní komi­kou však nevzbu­zu­je u Jofa děs, ale osvo­bo­di­vou úle­vu. ...... odkaz na strán­ky SEDMÉ PEČETI INGMAR BERGMAN o fil­mu : „Jako dítě jsem pro­vá­zel otce na jeho cestách, když cho­dí­val kázat do malých ven­kov­ských kos­te­lů v oko­lí Stockholmu. Tyto výpra­vy, pod­ni­ka­né na kole jar­ní kra­ji­nou, byly pro mne vždy svát­kem. Otec mě učil jmé­nům stro­mů, kvě­tin a ptá­ků. Strávili jsme spo­lu vždy den bez dotěr­ných zása­hů všed­ní­ho živo­ta. Malému chlap­ci jako já se zdá­lo kázá­ní něčím, co je jen pro dospě­lé. Zatímco otec pro­mlou­val z kaza­tel­ny a shro­máž­dě­ní věří­cích se mod­li­lo, zpí­va­lo či naslou­cha­lo, já jsem upí­nal pozor­nost k tajem­né­mu svě­tu kos­te­la, vytvo­ře­né­mu z níz­ké­ho klen­bo­ví, tlustých zdí... Bylo tam všech­no, co si jen fan­ta­zie moh­la přát: andě­lé, svět­ci, pro­ro­ci, ďáblo­vé, děti... A to vše obklo­po­va­la nebeská, pozem­ská i pod­moř­ská kra­ji­na vzdá­le­né a při­tom důvěr­ně blíz­ké krá­sy. V lese sedě­la Smrt a hrá­la šachy s rytí­řem. Nahá bytost s doko­řán roze­vře­ný­ma oči­ma se kře­čo­vi­tě drže­la na vět­vi stro­mu, zatím­co smrt pod ní vší silou pod­ře­zá­va­la peň pilou. Po mír­ně se sva­žu­jí­cích pahor­cích ved­la Smrt závě­reč­ný tanec do kon­čin stí­nů... Naproti tomu jsem se vzpí­ral pochmur­né­mu dra­ma­tu, jež - jak jsem tušil - se ode­hrá­vá na obra­ze ukři­žo­vá­ní, umís­tě­ném na kůru. Moji mysl zará­že­la tato kraj­ní kru­tost utr­pe­ní...“

06. 05. 04 Baba na zabi­tí
Danny DeVito pro­ká­zal mis­trov­ství v žán­ru čer­né kome­die již před pat­nác­ti lety sním­kem Válka Roseových. Rozvádějící se man­žel­ský pár (Michael Douglas a Kathleen Turnerová) v něm sve­dl nelí­tost­ný zápas o to, komu po roz­vo­du při­pad­ne jejich spo­leč­ný dům. Také v jeho novém fil­mu Baba na zabi­tí je před­mě­tem spo­ru vytou­že­ná nemo­vi­tost. Tentokrát se jed­ná o sta­ro­by­lý dům v Brooklynu se tře­mi krby, vit­rá­žo­vý­mi okny a majestát­ní kni­hov­nou. Mladí man­že­lé Alex a Nancy se do něj nastě­hu­jí v domně­ní, že našli svůj vysně­ný domov. Splněný sen má ovšem malý háček: prv­ní poscho­dí obý­vá za regu­lo­va­né nájem­né na prv­ní pohled roz­to­mi­lá sta­rá dáma, paní Connellyová, kte­rá, jak je ujiš­ťu­je rea­lit­ní agent, se netě­ší dob­ré­mu zdra­ví, tak­že dům bude novým maji­te­lům brzy pat­řit celý. Jak záhy vyjde naje­vo, opak je prav­dou. Paní Connellyová se roz­hod­ně zemřít nechys­tá a svou ďábel­skou vita­li­tu vyna­klá­dá zejmé­na na vyna­lé­zá­ní nových a nových způ­sobů, jak novým sou­se­dům zne­pří­jem­nit život. Od tele­vi­ze puš­tě­né na plné pec­ky, přes per­ma­nent­ní žádosti o drob­nou výpo­moc až po pozo­ro­vá­ní jejich milost­ných hrá­tek. Alexovi a Nancy začí­ná být jas­né, že buď se sta­ré dámy zba­ví, nebo se celý jejich život ocit­ne v tros­kách… Režisér Danny DeVito pou­žil v Babě na zabi­tí podob­ný sta­veb­ní prin­cip jako ve Válce Roseových: boj mezi zne­přá­te­le­ný­mi stra­na­mi narůs­tá nej­pr­ve skry­tě a poz­dě­ji se stup­ňu­je v ote­vře­ný zápas takřka na život a na smrt, vede­ný nej­roz­ma­ni­těj­ší­mi pro­střed­ky. Ve fil­mu se uplat­nil kome­di­ál­ní talent Bena Stillera, kte­rý vytvo­řil s Drew Barrymoreovou pře­kva­pi­vě sehra­nou dvo­ji­ci. Velký podíl na půva­bu DeVitovy kome­die má i před­sta­vi­tel­ka paní Connellyové, brit­ská diva­del­ní hereč­ka Eileen Esselová, kte­rá posta­vě zlo­my­sl­né sta­řen­ky pro­půj­či­la dáv­ku bizar­ní­ho šar­mu.

06. 05. 04 Intermission
11 veskr­ze ori­gi­nál­ních lid­ských osu­dů vzá­jem­ně se pro­plé­ta­jí­cích v jed­né měst­ské čtvr­ti irské­ho Dublinu. Kriminálník Lehiff (Colin Farrell – S.W.A.T., Telefonní bud­ka ) se při­pra­vu­je na svou posled­ní čer­nou prá­cič­ku. V jeho sto­pách neú­nav­ně slí­dí podi­vín­ský detek­tiv Jerry (Colm Meaney – Blueberry), obdi­vu­jí­cí neo­hro­že­né hrdi­ny z ame­ric­kých akč­ních seri­á­lů a kelt­skou myto­lo­gii. Je tady taky John, kte­rý praští s otro­či­nou v super­mar­ke­tu, aby se při­dal k Lehiffovu týmu. Potřebuje totiž zís­kat pení­ze a tudíž i lás­ku Deirdre, kte­rá toho času žije u jis­té­ho Sama, zaměst­nan­ce ban­ky, kte­rou se John a Lehiff chys­ta­jí pře­pad­nout. Do ces­ty se jim snad může posta­vit pou­ze zhr­ze­ná a odkopnu­tá Samova man­žel­ka, míst­ní neme­sis, 8 letý klu­či­na, krá­tí­cí si čas háze­ním šutrů do oken zrov­na pro­jíž­dě­ních vozi­del a jed­ná nepo­zor­ná ovce.

06. 05. 04 Van Helsing
Hluboko v kar­pat­ských horách se nachá­zí mýtic­ká a záhad­ná Transylvánie. Svět, kde zlo je všu­dypří­tom­né, kde nebez­pe­čí vychá­zí se zápa­dem slun­ce a pří­še­ry nabý­va­jí podo­by nej­hrůz­něj­ších noč­ních můr. Režisér Sommers, kte­rý oži­vil kla­sic­ké mon­strum ve fil­mech Mumie a Mumie se vra­cí, při­ve­dl do nové­ho pro­jek­tu celou plejá­du tra­dič­ních pří­zra­ků - Frankensteinovo mon­strum, Draculu, Vlkodlaka - a sta­ví pro­ti ní osa­mě­lé­ho bojov­ní­ka na stra­ně dob­ra - Van Helsinga. Tento legen­dár­ní lovec pří­zra­ků (Hugh Jackman), jehož lite­rár­ním otcem je sám Bram Stoker, při­jíž­dí na pokyn taj­né­ho spol­ku do Transylvánie, aby pře­mohl krve­žíz­ni­vé­ho svůd­ní­ka. V boji pro­ti hra­bě­ti Draculovi (Richard Roxburgh) se sta­ví po bok nehro­že­né Anně Valerious (Kate Beckinsale) a zba­vu­je její rodi­nu po gene­ra­ce trva­jí­cí klet­by.
Plátno pří­zra­ků dále zalid­ňu­jí Shuler Hensley jako Frankensteinova zrů­da, před­ní taneč­ník Will Kemp, kte­rý před­sta­vu­je Annina muž­né­ho bra­t­ra Velkana, kte­rý se za úplň­ku převtě­lu­je ve Vlkodlaka, a Kevin J. O Connor jako Igor, pro­rad­ný asi­s­tent dr. Frankensteina. Elena Anayaová, Silvia Collocaová a Josie Maranová hra­jí tři krve­lač­né Draculovy nevěs­ty, kte­ré se neza­sta­ví před ničím, jen aby pomoh­ly své­mu pánu v plá­nu pod­ma­nit si lid­skou civi­li­za­ci a nasto­lit hrů­zo­vlá­du.

13. 05. 04 * J Í Z D A 
Chcete nala­dit své divá­ky na nad­chá­ze­jí­cí let­ní atmo­sfé­ru? K dese­ti­le­té­mu výro­čí od uve­de­ní obno­vu­je­me pre­mi­é­ru kul­tov­ní čes­ké road-movie Jana Svěráka JÍZDA!
Zveme vás na výlet do kra­ji­ny let­ně zjitře­ných smys­lů… vůně mra­ve­niš­tě, krev z rozkous­nu­té­ho rtu, struk­tu­ra ryb­nič­ní­ho bah­na, chmý­říč­ko v povět­ří, roz­tek­lá zmrz­li­na v dív­čím klí­ně… Můžete cítit téměř drá­sa­vou závist k těm, kte­ří se vyda­li na ces­tu s nevy­po­či­ta­tel­ným kon­cem. Tváří v tvář tomu­to „malé­mu“ fil­mu je sedí­cí a při­hlí­že­jí­cí divák nucen uva­žo­vat, nako­lik on sám je v pohy­bu.
Nízkorozpočtový sní­mek o dvou kama­rá­dech, zele­ném kab­ri­o­le­tu, svůd­né sto­pař­ce a hor­kých let­ních hrách, v němž hlav­ní roli ztvár­ni­la teh­dy začí­na­jí­cí herec­ká hvězda Aňa Geislerová, si vás zno­vu pod­ma­ní svou uvol­ně­nou atmo­sfé­rou a poho­do­vou muzi­kou Radka Pastrňáka a sku­pi­ny Buty.
Nechte se unést pro­slu­ně­nou let­ní ces­tou bez cíle

14. 05. 04 Troja
Nerozvážný princ Paris pod­leh­ne milost­né váš­ni a odve­de si do Troji krás­nou Helenu, man­žel­ku Menelaa. Spartský král Menelaus si ovšem toto Paridovo ges­to, jež zne­u­ctí­vá jeho čest, nene­chá líbit. To se hodí mykén­ské­mu krá­li Agamemnoovi, kte­rý chce brat­ru Menelaovi vrá­tit ženu Helenu, ale pře­de­vším chce ovlád­nout Troju. Celé řec­ké voj­sko, včet­ně nej­vět­ší­ho bojov­ní­ka své doby Achilla ( B. Pitt ) a hrdi­ny Odyssea ( Bean ) tedy putu­je do Troji. Zde svá­dí neu­vě­ři­tel­né bitvy – jak na moři, tak i na sou­ši.

20. 05. 04 * P O S T C O I T U M
Po orgas­mu je člo­věk ve zvlášt­ním roz­po­lo­že­ní. Směje se tomu, pro co by před chví­lí vraž­dil, říká věci, o kte­rých by nor­mál­ně nemlu­vil ...
Devět hlav­ních postav tuto situ­a­ci v našem fil­mu zaži­je mno­ho­krát, pod­le mate­ma­tic­ké­ho výpo­čtu - čty­ři muži x pět žen. Přesně dva­cet­krát. Vzniká sled minie­pi­zod, kte­ré se slé­va­jí do jed­no­ho pří­bě­hu o lás­ce, intri­kách a sexu. Film Post Coitum je pře­de­vším o vzta­zích, ze kte­rých se lás­ka nevy­tra­ti­la, pro­to­že tam nikdy neby­la.
Celý pro­ple­te­nec vzni­ká díky int­ri­ce ambi­ci­óz­ní asi­s­tent­ky ředi­te­le Sabriny (Eva Elsnerová), kte­rá cítí, že její bio­lo­gic­ké hodi­ny již bijí na poplach. Rozhodne se ulo­vit své­ho šéfa Zikmunda (Jiří Langmajer). Strhne tak lavi­nu udá­los­tí, kte­rá postup­ně sme­tá­vá všech­ny akté­ry pří­bě­hu. Počínaje beze­lstnou Zikmundovou part­ner­kou Violou (Beata Greneche) a poži­vač­ným stár­nou­cím hipí­kem, foto­gra­fem Bakchusem (Franco Nero), přes naiv­ní­ho Jarouška (Mira Nosek) a jeho man­žel­ku, bar­man­ku Messalinu (Mahulena Bočanová), až po zma­te­nou pan­nu Kristýnu (Lucie Vondráčková), otr­lou stu­dent­ku medi­cí­ny, při­vy­dě­lá­va­jí­cí si pro­sti­tu­cí - Kleopatrou (Sandra Pogodová) a pak pře­kva­pi­vě i zdán­li­vě neprů­střel­né­ho bohé­ma, rocke­ra Adama (Richard Krajčo).
Devět roz­díl­ných cha­rak­te­rů se svý­mi potře­ba­mi a tou­ha­mi roz­pou­tá­vá na fil­mo­vém plát­ně hru, kte­rá se zpo­čát­ku jeví jako komic­ká fraš­ka, ale postup­ně z ní začí­ná mra­zit v zádech. Divák je milu­je i nená­vi­dí záro­veň, pro­to­že kaž­dý má šan­ci najít ve fil­mu moment, ve kte­rém pozná sám sebe.
Chcete mít lás­ku za kaž­dou cenu? Tak plať­te! Účet však bývá dosti pře­kva­pi­vý ...
Režisér Juraj Jakubisko se po dlou­hé odml­ce po fil­mu „Nejasná zprá­va o kon­ci svě­ta“ pus­til do moder­ní­ho kon­tro­verz­ní­ho pří­bě­hu, kte­rý zce­la jis­tě zaujme divá­ky svou ori­gi­na­li­tou. Posledním fil­mem pro­du­cent­ské spo­leč­nos­ti Jakubisko Film je umě­lec­ky kva­lit­ní a divác­ky vel­mi úspěš­ná „Kytice“.
Motto: Tvař se že seš jinej

20. 05. 04 Šťastnou ces­tu
Zatímco se ve vše­o­bec­ném zmat­ku v červ­nu 1940 v hote­lu Splendide v Bordeaux setká­va­jí ministři, novi­ná­ři, bohá­či, světá­ci a špi­ó­ni ze všech kou­tů Francie, jeden mla­dý muž si musí vybrat mezi slav­nou hereč­kou a stu­dent­kou, mezi poli­ti­ky a dare­bá­ky, mezi bez­sta­rost­nos­tí a dospě­los­tí.
Herečka Viviane (Isabelle Adjani) milu­je nade­vše slá­vu a spo­le­čen­ské posta­ve­ní, kte­ré s ní neod­mys­li­tel­ně sou­vi­sí. Nedokáže se zříct toho, po čem tolik tou­ži­la: luxu­su a svých lásek. Je odhod­la­ná jít kam­ko­li a s kým­ko­li, aby nic z toho neztra­ti­la. Za všech okol­nos­tí je ochot­ná při­způ­so­bit se, i kdy­by měla okla­mat všech­ny i samu sebe.
Ministr Beaufort (Gérard Depardieu), poli­tik s vel­kou zod­po­věd­nos­tí, ztra­ce­ný člo­věk, vel­mi zra­ni­tel­ný a tro­chu zba­bě­lý. Je zami­lo­va­ný do Viviane, ale ne tolik, aby ohro­zil svo­ji kari­é­ru.
Studentka Camille (Virginie Ledoyen), to je závan svě­ží­ho vět­ru, vtě­le­ná ener­gie, ale také mla­dic­ká nai­vi­ta. Prožívá svůj úkol jako život­ní dob­ro­druž­ství a navíc se zami­lu­je do Frédérika…
Sympatický a také při­taž­li­vý dare­bák Raoul (Yvan Attal) to s dív­ka­mi moc neu­mí. Touží jen, aby se o něj Camille tro­chu zají­ma­la…
Spisovatel Frédéric (Grégori Derangére) je mla­dý, ale ješ­tě tak tro­chu nedo­spě­lý muž. V jeho živo­tě pře­tr­vá­vá lás­ka z mlá­dí, kte­rou nechce nechat vyhas­nout, ale kte­rá už nee­xis­tu­je. Je jeho jedi­ným smys­lem živo­ta, dokud svůj život nevez­me do vlast­ních rukou a neob­je­ví v sobě muže činu.

20. 05. 04 Spun
????

27. 05. 04 Den poté
Výzkumy kli­ma­to­lo­ga Jacka Halla (Dennis Quaid), nazna­ču­jí, že by glo­bál­ní otep­lo­vá­ní moh­lo spus­tit prud­kou a kata­stro­fál­ní změ­nu zem­ské­ho kli­ma­tu. Všechno zača­lo, když se Hall stal svěd­kem odlo­me­ní ledo­vé kry o veli­kos­ti Rhode Islandu z antark­tic­ké­ho ledo­vé­ho pole. Na celé země­kou­li násle­do­va­ly prud­ké změ­ny poča­sí: v Tokiu pada­ly krou­py o veli­kos­ti gra­pefru­i­tu, rekor­dy láma­jí­cí huri­kán řádil na Havaji, v Dillí napa­dl sníh a přes Los Angeles se pře­hna­la niči­vá série tor­nád. Profesor Rapsona (Ian Holm) potvr­dil Jackovy nej­hor­ší oba­vy: tyto prud­ké změ­ny poča­sí jsou pří­zna­kem vel­ké glo­bál­ní změ­ny. Množství vody z tají­cích polár­ních ledov­ců naru­ši­lo moř­ské prou­dy sta­bi­li­zu­jí­cí náš kli­ma­tic­ký sys­tém. Globální otep­lo­vá­ní posu­nu­lo pla­ne­tu na pokraj nové doby ledo­vé, kte­rá nasta­ne během jed­né glo­bál­ní super­bou­ře..
Zatímco Jack varu­je Bílý dům před blí­ží­cí se kli­ma­tic­kou změ­nou, jeho sedm­nác­ti­le­tý syn Sam (Jake Gyllenhaal) uví­zl v New Yorku. Obyvatelstvo je eva­ku­o­vá­no na jih, avšak Jack míří na sever zachrá­nit Sama. Ale ani Jack není při­pra­ven na to, co se sta­ne - jemu, jeho syno­vi a jeho pla­ne­tě.
V Emmerichově fil­mu „Den nezá­vis­los­ti“ Zemi téměř zni­či­li vetřel­ci. Teď ve fil­mu „DEN POTÉ“ je nepří­te­lem mno­hem niči­věj­ší síla: je to pří­ro­da sama.
„Je to výprav­ný pří­běh o pře­ži­tí a hrdin­ství s neu­stá­lou akcí a výbor­ný­mi vizu­ál­ní­mi efek­ty. Rozhodně má tu ráz­nost, kte­rou obe­cen­stvo od Rolanda Emmericha oče­ká­vá,“ říká pro­du­cent Mark Gordon. Filmu nechy­bí ani lid­ský prvek. „Je to stá­le lid­ské dra­ma bez ohle­du na efek­ty,“ říká Emmerich. Postavy otce a syna jsou zra­ni­tel­né, roz­por­né a milu­jí­cí a to dělá jejich boj pro­ti nesmír­né síle pří­ro­dy tak vzru­šu­jí­cí. Jde o obec­ný boj Člověka pro­ti Přírodě. Odolnost a nako­nec vítěz­ství lid­ské­ho ducha.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,84309 s | počet dotazů: 237 | paměť: 56214 KB. | 29.05.2022 - 13:57:42