Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Filmový karavan z Francie přijede do Jihlavy a Žďáru nad Sázavou

Filmový karavan z Francie přijede do Jihlavy a Žďáru nad Sázavou

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Malý kočov­ný pro­mí­ta­cí sál nazva­ný Kouzelný kara­van při­je­de z fran­couz­ské­ho regi­o­nu Champagne-Ardenne a od 24. do 28. říj­na 2014 bude sou­čás­tí dopro­vod­né­ho pro­gra­mu Mezinárodního fes­ti­va­lu doku­men­tár­ních fil­mů Jihlava. V par­ku u jih­lav­ské­ho kina Dukla nabíd­ne sérii krát­kých fran­couz­ských fil­mů s čes­ký­mi titul­ky. „Karavan“ je dal­ším výstu­pem spo­lu­prá­ce Kraje Vysočina s pře­shra­nič­ní­mi part­ne­ry.Po zastáv­ce v Jihlavě se ješ­tě Karavan na dva dny pře­mís­tí do Žďáru nad Sázavou, kde bude pro­mí­tat ve spo­lu­prá­ci s Centrem cho­re­o­gra­fic­ké­ho roz­vo­je.

Kouzelný kara­van vzni­kl ve Francii s cílem pre­zen­to­vat krát­ké fil­my v pří­měst­ských čtvr­tích a na ven­ko­vě, tedy na mís­tech vzdá­le­ných od měst­ských fil­mo­vých sálů. Jeho ome­ze­ná kapa­ci­ta (vejde se sem 12 dospě­lých osob či 15 dětí) a skvě­lá mobi­li­ta mu umož­ňu­jí při­způ­so­bit se roz­ma­ni­tým pro­jek­tům i růz­né­mu pub­li­ku.

Cesta Kouzelného kara­va­nu po Vysočině je výsled­kem spo­lu­prá­ce Kraje Vysočina s fran­couz­ským regi­o­nem Champagne-Ardenne. Projekt Kouzelného kara­va­nu by měl pokra­čo­vat na jaře 2015 pro­mí­tá­ním nao­pak čes­kých fil­mů ve Francii.

Kdy a kde se může­te do kara­va­nu podí­vat:
24. 10. – 28. 10. / Park u kina Dukla, Jihlava
29. 10., 9.00–13.00 / DK Žďár nad Sázavou
29. 10., 14.30–18.00 / Zámek Žďár nad Sázavou
30. 10., od 9.00 celý den / III. ZŠ Žďár nad Sázavou


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,03658 s | počet dotazů: 258 | paměť: 58025 KB. | 10.08.2022 - 14:17:04